Návod k použití LG BDS590

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG BDS590. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG BDS590 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG BDS590.


LG BDS590 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (17267 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG BDS590 (17418 ko)
   LG BDS590 (17953 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG BDS590

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESTINA UZIVATELSKÝ NÁVOD 3D Blu-ray DiscTM pehrávac s HD tunerem Ped pouzitím zaízení si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODEL BDS590 P/NO : MFL65225410 BD582SC-P. BCZELLK_MFL65225410_CZE. indd 1 11. 6:45 Bezpecnostní informace 3 1 Bezpecnostní informace UPOZORNNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍRAT 1 Bezpecnostní informace VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODNÍMEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STNU), UVNIT NEJSOU CÁSTI OBSLUHOVANÉ UZIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. [. . . ] Stisknte tlacítko B (PLAY) pro pokracování v pehrávání. Pi navigaci v nabídce [Film], [Fotografie] nebo [Hudba] stisknte zelené tlacítko (G) pro zmnu mechaniky (DISC nebo USB). Pomocí U/u/I/i vyberte soubor a stisknte B (PLAY) nebo ENTER ( ) k pehrávání souboru. Pehrávání po jednotlivých snímcích V prbhu pehrávání filmu stisknte X (PAUSE). Opakovan stisknte X (PAUSE) k pehrávání po jednotlivých snímcích. POZNÁMKA Pro scanování dopedu nebo dozadu. Stisknte m nebo M k rychlému pehrávání dopedu nebo dozadu bhem pehrávání. Opakovaným stisknutím tlacítka m nebo M mzete mnit rzné rychlosti pehrávání. 4 Provoz · Funkce pehrávání popsané v tomto návodu nejsou vzdy dostupné u kazdého souboru a média. Nkteré funkce mohou být omezeny v závislosti na mnoha faktorech. · V závislosti na titulech BD-ROM mze být pro správné pehrávání potebné pipojení USB zaízení. Zpomalení rychlosti pehrávání Zatímco je pehrávání pozastaveno, stisknte opakovan tlacítko M k pehrávání pi rzných rychlostech pomalého pohybu. Pro peskocení na dalsí nebo pedchozí kapitolu/skladbu/soubor Bhem pehrávání stisknte tlacítko . nebo > k pechodu na dalsí kapitolu/skladbu/ soubor nebo pro návrat na zacátek aktuální kapitoly/skladby/souboru. k návratu o krok zpt na pedchozí kapitolu/skladbu/ soubor. Link] smí být v aktuální slozce pohromad mnoho typ multimediálních soubor. nebo > k pechodu na pedchozí nebo dalsí mediální soubory stejného typu. BD582SC-P. BCZELLK_MFL65225410_CZE. indd 50 11. 6:46 Provoz 51 Pouzití nabídky disku BD DVD AVCHD Pehrávání nahraných titul 1. Pi sledování televize stisknte tlacítko REC LIST pro zobrazení nabídky mozností nebo stisknte tlacítko REC LIST v nabídce Home. Pro zobrazení nabídky disku Obrazovka s nabídkou mze být zobrazena teprve po vlození disku, který obsahuje nabídku. Pokud chcete zobrazit nabídku disku bhem pehrávání, stisknte tlacítko DISC MENU (nabídka disku). Pomocí tlacítek U/u/I/i procházejte jednotlivými polozkami nabídky. Pro zobrazení rolovací nabídky Nkteré disky BD-ROM obsahují rolovací nabídku, která se objeví bhem pehrávání. Bhem pehrávání stisknte tlacítko TITLE/POPUP a pouzitím tlacítek U/u/I/i procházejte polozkami nabídky. 2. Stisknte tlacítko B nebo ENTER ( ) k pehrání nahraného titulu. Nahraný titul CI+ kanálu má omezenou dobu platnosti uchování. Nkteré placené kanály nelze pehrávat. 4 Provoz Pokracování v pehrávání BD ACD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N MUSIC MUSIC-N REC Vyhledávání nahraných titul REC Mzete vyhledávat videa zadáním hledacích slov do 60 znak. Pi sledování televize stisknte tlacítko REC LIST pro zobrazení nabídky mozností. Pomocí U/u/I/i vyberte znak (písmeno) a pak stisknte ENTER ( ) k potvrzení vaseho výbru na virtuální klávesnici. K vlození písmena s diakritickým znaménkem zvolte písmena z rozsíené znakové sady. V závislosti na disku pístroj zaznamená místo, kde jste stiskli tlacítko x (STOP). Pokud se na obrazovce krátce objeví , , Xx (Resume Stop)", stisknte tlacítko B (PLAY) k obnovení pehrávání (od bodu scény). Pokud dvakrát stisknete tlacítko x (STOP) nebo vyjmete disk, na obrazovce se objeví "x (Complete Stop)". [. . . ] Veskeré otázky nebo pozadavky by mly být adresovány pímo píslusným poskytovatelm síové sluzby. , , Síovou sluzbou (sluzbami)" se rozumí sluzby tetí strany pístupné prostednictvím tohoto výrobku, mimo jiné vsechna data, software, odkazy, hlásení, videa a dalsí obsahy, které pocházejí z tchto sluzeb nebo z jejich pouzívání. , , LG" znamená LG Electronics, Inc. , její mateskou spolecnost a vsechny její píslusné pidruzené podniky, holdingové spolecnosti a dceiné spolecnosti po celém svt. Dodatek 7 BD582SC-P. BCZELLK_MFL65225410_CZE. indd 97 11. 6:47 98 Dodatek Otevení oznámení zdrojového softwaru Následující GPL executables a LGPL libraries pouzívané v tomto výrobku podléhají GPL2. 0/ LGPL2. 1 Smluvním ujednáním: SPUSTITELNÉ SOUBORY GPL: Linux kernel 2. 6, bash, busybox, cramfs, dhcpcd, e2fsprogs, fdisk, mkdosfs, mtd-utils, net-tools, procps, samba-3. 0. 25b, sysutils, tcpdump, tftpd, tinylogin, unzip, utelnetd KNIHOVNY LGPL: uClibc, DirectFB, blowfish, cairo, ffmpeg, iconv, libusb, mpg123, Atk, cairo, directFB, glib, GnuTLS, gtk+, iconv, libintl, libgcrypt, libgpgerror, libsoup, pango, uClibc, webkit, gettext gSOAP Veejná licence 1. 3 KNIHOVNA: gsoap LG Electronics vám nabízí poskytnutí zdrojového kódu na CD-ROM za poplatek na pokrytí náklad za výkony jako je distribuce média, peprava a reakce na pozadavek prostednictvím e-mailu zaslaného LG Elektronics na: opensource@lge. com Tato nabídka je platná po dobu tí (3) let od data distribuce tohoto produktu spolecností LG Electronics. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG BDS590

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG BDS590 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag