Návod k použití LG BD-390

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG BD-390. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG BD-390 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG BD-390.


LG BD-390 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3440 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG BD-390 (3450 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG BD-390

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BD390-P-BCZELLK-NEW-CZE 8/19/09 10:26 AM Page 1 CESTINA SIOVENCINA BD390 MAGYAR POLSKI LG jako partner ENERGY STAR® uvádí, ze tento produkt nebo modely produkt splují pozadavky energetické úcinnosti ENERGY STAR®. ENERGY STAR® je obchodní známka registrovaná v USA. ENGLISH P/NO : MFL62344746 BD390-P-BCZELLK-NEW-CZE 8/18/09 5:39 PM Page 2 UPOZORNNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE UPOZORNNÍ: Zaízení nesmí být vystaveno psobení vody (polití nebo postíkání), na pístroj nestavte nádoby naplnné vodou, nap. UPOZORNNÍ týkající se napájecí sry Pro vtsinu pístroj se doporucuje, aby byly zapojeny do vyhrazeného obvodu; To znamená jediný zásuvkový obvod, který napájí pouze toto zaízení a nemá zádné dalsí zásuvky nebo odbocky. [. . . ] pipojení Jestlize jste pehrávac pipojili k místní síti (LAN), pehrávac musí být nastaven pro síovou komunikaci (Viz "Pipojení k vasí domácí síti" na stranách 20-23. ). Stav pipojení Chcete-li zkontrolovat stav sít na pehrávaci, zvolte moznost [Stav pipojení] a stisknte B nebo ENTER címz zkontrolujete, zda bylo pipojení k síti nebo internetu uskutecnno. 32 BD390-P-BCZELLK-NEW-CZE 8/18/09 5:39 PM Page 33 Nabídka [OSTATNÍ] DivX VOD O DIVX VIDEO: DivX® je digitální video formát vytvoený DivX, Inc. Toto je oficiální zaízení s certifikátem DivX, které pehrává DivX video. Pro více informací a softwarové nástroje k pevedení vasich soubor na DivX videa navstivte www. divx. com. O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zaízení s certifikátem DivX® musí být zaregistrováno za úcelem pehrávání obsahu DivX Video-on-Demand (VOD). Pro generování registracního kódu lokalizujte cást DivX VOD v nabídce nastavení zaízení. Pro ukoncení registracního procesu a pro zjistní více o DivX VOD pejdte na vod. divx. com. Skin/Vzhled Zmna pozadí úvodního zobrazení. Volba pamti BD Tento pehrávac mze ulozit nkteré informace týkající se BD-ROM disku vcetn stazeného online obsahu jako jsou filmy a speciální prvky do interní flash pamti nebo na USB disk. [Lokální pam] ­ Ulozí stazený obsah Blu-ray disku na interní flash pam. [Pam USB] ­ Ulozí stazený obsah Blu-ray disku na pipojené USB zaízení. Pam BD prázdná Spustí obsah BD ze zabudované pamti nebo pipojené USB pamti. [Lokální pam] ­ Vymaze vsechen stazený obsah ze zabudované pamti. [Pam USB] ­ vymaze vsechen stazený obsah z pipojené USB pamti. [Registr. kód DivX] ­ Zobrazí registracní kód vaseho pehrávace. [Deaktivovat] ­ Deaktivuje vás pehrávac a zobrazí deaktivacní kód. Poznámka: Vsechna videa stazená z DivX VOD lze pehrávat pouze na tomto pístroji. Tovární nastavení Mzete resetovat pehrávac do základního nastavení. Poznámka: Pokud pehrávac resetujete na základní nastavení pomocí moznosti [Tovární nastavení] budete muset opt nastavit síová nastavení. softwaru Mzete aktualizovat software pipojením pístroje pímo k serveru auktualizace softwaru (viz strana 24-25). Odmítavé oznámení Stisknutím ENTER nebo B prohlédnete oznámení o zamítnutí síové sluzby na stran 59. 33 BD390-P-BCZELLK-NEW-CZE 8/18/09 5:39 PM Page 34 Pehrávání disku NA DÁLKOVÉM OVLADACI 1 Otevete diskový panel: 2 Vlozte disk: 3 Zavete diskový panel: 4 Nastavte nabídku nastavení disku: V závislosti na moznostech disku se nemusí objevit nabídka disku na obrazovce. 5 Spustní pehrávání: 6 Zastavení pehrávání: Poznámky: · Jestlize zapnete pehrávac nebo vymníte disk, pehrávac se vrátí na pvodní výchozí nastavení. Zvukový výstup z disku je nastaven podle specifického nastavení zvuku na disku. [. . . ] SÍOVÉ SLUZBY JSOU POSKYTOVÁNY , , JAKO TAKOVÉ". V NEJSIRSÍM ROZSAHU, KTERÝ ZÁKON UMOZUJE, SPOLECNOST LG NEPOSKYTUJE ZÁDNÁ VYJÁDENÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU (i) ZA SPRÁVNOST, PLATNOST, VCASNOST, LEGÁLNOST NEBO ÚPLNOST JAKÝCHKOLI SÍOVÝCH SLUZEB DOSAZENÝCH PROSTEDNICTVÍM TOHOTO VÝROBKU; NEBO (ii) ZE SÍOVÉ SLUZBY DOSAZITELNÉ PROSTEDNICTVÍM TOHOTO VÝROBKU NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ SLOZKY, KTERÉ MOHOU NAKAZIT NEBO POSKODIT TENTO VÝROBEK, VÁS POCÍTAC, TELEVIZI, DALSÍ VYBAVENÍ NEBO JAKÉKOLI JINÉ VLASTNICTVÍ NEBO NA NICH ZPSOBIT SKODU . SPOLECNOST LG VÝSLOVN ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VCETN ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI KE SPECIFICKÝM ÚCELM. ZA ZÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A PODLE ZÁDNÉHO PRÁVNÍHO POJETÍ, A SMLOUVY, PORUSENÍ, PESN VYMEZENÉ ODPOVDNOSTI NEBO JINAK NEBUDE SPOLECNOST LG ZODPOVDNÁ VÁM ANI TETÍ STRAN ZA JAKÉKOLI PÍMÉ, NEPÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIFICKÉ, STATUTÁRNÍ, DSLEDKOVÉ NEBO JINÉ POSKOZENÍ NEBO PALMÁRY NEBO VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE SÍOVÝMI SLUZBAMI NEBO Z NICH VYPLÝVAJÍCÍCH, PESTOZE JE VAROVÁNO PED MOZNOSTÍ TAKOVÉHO POSKOZENÍ NEBO MOHOU-LI SE TAKOVÁ POSKOZENÍ PIMEN PEDVÍDAT. Síové sluzby mohou být kdykoli ukonceny nebo peruseny a spolecnost LG neposkytuje zádná vyjádení ani záruky, ze jakákoli síová sluzba bude dosazitelná v jakémkoli casovém období. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG BD-390

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG BD-390 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag