Návod k použití LG 60PF95

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG 60PF95. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG 60PF95 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG 60PF95.


LG 60PF95 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4410 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG 60PF95 ANNEXE 329 (13520 ko)
   LG 60PF95 (7202 ko)
   LG 60PF95 ANNEXE 361 (13783 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG 60PF95

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CHESKY Televizor LCD Televizory LCD 3 7 L F 6* 4 2 L F 6* 4 7 L F 6* 5 2 L F 6* 37LF7* 42LF7* 3 7 L Y 9* 4 2 L Y 9* 4 7 L Y 9* 5 2 L Y 9* Plazmový televizor Plazmové televizory 5 0 P F 9* 6 0 P F 9* UÎIVATELSKÁ P¤ÍRUâKA Pfied pouÏíváním vaeho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Zapiste si císlo modelu a výrobní císlo pístroje. Na stítku pipevnném k zadnímu krytu naleznete informace, které musíte sdlit svému prodejci, budeteli potebovat servis. P¤ÍSLU·ENSTVÍ Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodáno následující pfiísluenství. Pokud nûjaké pfiísluenství chybí, kontaktujte prodejce tohoto zafiízení. Owner's Manual Owner's manual PÍSLUSENSTVÍ UÏivatelská pfiíruãka D/ A PO W ER DV D IN PU T TV GU IDE SíÈov kabel IN PU D/A T TV/RA INPU DIO T SIM PLINK TE XT RA TIO I/II BA CK M EN U VC R BR IG HT DV D PO W baterie INFO I/II ER SL EE P RA TIO TE XT BA PICT UR i R VC M O D TV E MEN U CK SU BT ITL E E D UN SO OK EX IT VO L MUT E INFO i GU IDE 1 4 7 LIS T SIZ TI M E E UP DA TE IN DE X i Q. VI OK EW 2 5 8 6 9 FA V HO LD PR VO L 3 0 nebo 4 7 LIST UPDA TE SUBT ITLE SL EE P HO LD RE VE AL INDE X TIM E ? FA V PR 1 2 5 8 0 Q. VIE W 9 Pokud je na vnjsím povrchu skvrna nebo otisk prstu, lehce ji setete pouze hadíkem urceným k cistní vnjsího povrchu výrobku DIO TV/RA IT EX MU TE REV EA L ? 3 6 Leticí hadfiík SlouÏí s ãitûní obrazovky. Pi odstraování nestírejte skvrnu pílis hrub. [. . . ] Na obrazovce se objeví tabulka programÛ. · Nûkteré programy mohou bt zobrazeny v modré barvû. Ty byly nastaveny jako pfieskoãené automatickm pro gramováním nebo v reÏimu úprav programÛ. · Nûkteré programy, uvedené v tabulce programÛ s ãíslem kanálu, nemají pfiifiazen Ïádn název stanice. DTV List D 801 YLE TV1 802 YLE TV2 803 YLE FST 804 YLE24 805 YLE Teema 806 TV4 E < V DIGITÁLNÍM REZIMU > A Volba programu v tabulce programÛ Vyberte program tlaãítkem D nebo E nebo F nebo G. Potom stisknûte tlaãítko OK. Pfiístroj se pfiepne na program s vybranm ãíslem. Seznam programÛ 0 BBC1 C 01 C 04 C 05 BLN 2 C 05 1 2 A 1 2 3 4 5 Listování v tabulce programÛ Stránky seznamu pojmou celkem 100 program. < V ANALOGOVÉM REZIMU > 1 2 A Stránky se obracejí opakovanm stisknutím tlaãítka D nebo E nebo F nebo G. Pro návrat do normálního reÏimu zobrazení stisknûte tlaãítko LIST. Zobrazeno u zamknutého programu. Zobrazení tabulky oblíbených program Stisknutím tlacítka FAV zobrazíte nabídku Favourite Programme (Oblíbené programy). GUIDE INFO i SLEEP BACK SUBTITLE TV/RAD IO INPUT LABEL (Oznacení vstup) Po stisknutí tlacítka INPUT oznací vsechny nepouzívané vstupní zdroje. I/II RATIO PICTURE SOUND BACK MENU TEXT MENU INFO i GUIDE EXIT EXIT OK OK FAV VOL PR VOL MUTE Q. VIEW PR MUTE 1 2 3 1 Stisknutím tlaãítka MENU a tlaãítky vyberte nabídku MOÎNOST . D nebo E NASTAV. O Jazyk(Language) OBRAZO Zemû ZVUKO Systém Rodiãovsk zámek âASO Oznaãení vstupu MOÎNOSTO SIMPLINK OBRAZOVKAO Vchozí reÏim SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM 2 Stisknutím tlaãítka G a pak tlaãítka vyberte poloÏku Oznaãení vstupu. D nebo E Pfiesun MENU Pfied. 1 3 Stisknte tlacítko G a potom pomocí tlacítka D nebo E vyberte zdroj: AV1, AV2, Komp. , RGB, HDMI1, HDMI2 nebo HDMI3 (pouze 37/42LF7*). 4 5 Stisknutím tlacítka F nebo G vyberte oznacení. Jazyk(Language) Zemû Systém Rodiãovsk zámek Oznaãení vstupu SIMPLINK Vchozí reÏim AV1 AV2 AV3 G Komp. RGB HDMI1 HDMI2 HDMI3 Stisknûte tlaãítko EXIT a vrátíte se k normálnímu sledování TV. pouze 37/42LF7* 234 55 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM GUIDE INFO i SLEEP BACK SUBTITLE TV/RAD IO I/II RATIO PICTURE SOUND BACK MENU TEXT MENU INFO i GUIDE EXIT EXIT Funguje pouze u zaízení s logem SIMPLINK. Slouzí k ovládání a spoustní jiných AV zaízení pipojených k televizoru kabelem HDMI bez nutnosti pouzití dalsích kabel a nastavení. Pokud nechcete zobrazovat nabídku SIMPLINK, zvolte moznost Vyp. U modelu 37/42LF7* nepodporuje vstup HDMI IN 3 funkci SIMPLINK. OK OK FAV VOL PR VOL MUTE Q. VIEW PR MUTE 1 2 3 56 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM 1 Stisknutím tlaãítka MENU a tlaãítky vyberte nabídku MOÎNOST . D nebo E NASTAV. O Jazyk(Language) OBRAZO Zemû ZVUKO Systém Rodiãovsk zámek âASO Oznaãení vstupu MOÎNOSTO SIMPLINK OBRAZOVKAO Vchozí reÏim 2 Stisknutím tlaãítka G a pak tlaãítka vyberte poloÏku SIMPLINK. D nebo E Pfiesun MENU Pfied. 3 Stisknutím tlaãítka G a pak tlaãítka vyberte poloÏku Zap. nebo Vyp. . D nebo E 1 4 Stisknûte tlaãítko EXIT a vrátíte se k normálnímu sledování TV. Jazyk(Language) Zemû Systém Rodiãovsk zámek Oznaãení vstupu SIMPLINK Vchozí reÏim G Vyp. Zap. 23 Funkce systému SIMPLINK Disc playback (Pehrávání disk) Pipojená AV zaízení mzete ovládat tlacítky D nebo E nebo F nebo G, OK a tlacítky pro pehrávání, zastavení, pauzu, rychlé pevíjení vped a vzad a vynechání kapitoly. Direct Play (Pímé pehrávání) Po pipojení AV zaízení k televizoru mzete pímo ovládat zaízení a pehrávat média bez dalsího nastavování. Select AV device (Volba AV zaízení) Umozuje vybrat jedno z AV zaízení pipojených k televizoru a pehrávat jeho obsah. Power off all devices (Vypnout vsechna zaízení) Pi vypnutí televizoru budou vypnuta vsechna ostatní zaízení. Switch audio-out (Vypnout zvukový výstup) Snadný zpsob vypnutí zvukového výstupu. *Zaízení pipojená k televizoru kabelem HDMI, která nepodporují systém Simplink, tuto funkci nenabízejí SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Nabídka SIMPLINK Stisknutím tlacítka 1 D nebo E nebo F nebo G a tlacítka OK vyberte pozadovaný zdroj SIMPLINK. TV viewing (Sledování televize): Bez ohledu na aktuáální rezim pepne na díve sledovanou televizní stanici DISC playback (Pehrávání disku): Volba a pehrávání pipojených disk. Je-li k dispozici více disk, jsou ve spodní cásti obrazovky zobrazeny jejich názvy. VCR playback (pehrávání videorekordéru): Pehrávání a ovládání pipojeného videorekordéru. HDD Recordings playback (Pehrávání nahrávek z pevného disku): Pehrávání a ovládání nahrávek ulozených na pevném disku. Audio Out to Home theatre/Audio Out to TV (Zvukový výstup do domácího kina nebo televizoru): Vyberte zvukový výstup Home theatre (Domácí kino) nebo TV speaker (Reproduktor televizoru). 1 2 2 3 Vybrané zaízení Není pipojeno zádné zaízení (sedá barva) 3 4 4 5 5 Je pipojeno zaízení (jasná barva) !POZNÁMKA Pipojte kabel HDMI ke vstupu HDMI/DVI IN nebo konektoru výstupu HDMI na zadní stran zaízení SIMPLINK s konektorem HDMI IN. [. . . ] Ostrost (Command 2 : k) G Pro nastavení ostrosti obrazu. CSM mÛÏete nastavit také pomocí nabídky OBRAZ. Pfienos [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 0: Chladná 1: Stfiední 2: Teplá nebo 3: Nastaviteln Potvrzení [u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 1 6 . Nastavení ãervené (Command 2 : v) G Pro nastavení ãervené barvy v nastavení barevné teploty. Ostrost obrazu mÛÏete nastavit také pomocí nabídky PICTURE(Obraz). Pfienos [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 0 ~ Max : 64 Informace naleznete v ãásti "Mapování skuteãnch dat 1". Vbûr nabídek na obrazovce (Command 2 : l) G Pro vzdálené ovládání zobrazení a zruení Pfienos [k][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 0 ~ Max : 64 Informace naleznete v ãásti "Mapování skuteãnch dat 2". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG 60PF95

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG 60PF95 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag