Návod k použití LG 50PZ750

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG 50PZ750. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG 50PZ750 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG 50PZ750.


LG 50PZ750 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8260 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG 50PZ750 (18913 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG 50PZ750

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NÁVOD K OBSLUZE Televizor LED LCD / Televizor LCD / PLAZMOVÝ TELEVIZOR Ped uvedením zaízení do provozu si pecliv prostudujte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potebu. www. lg. com 2 LICENCE LICENCE U rzných model se podporované licence mohou lisit. Dalsí informace o licencích naleznete na webové stránce www. lg. com. , , Dolby" a symbol dvojitého D jsou ochranné známky spolecnosti Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami spolecnosti HDMI Licensing LLC. INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvoený spolecností DivX, Inc. Tento výrobek je oficiáln certifikovaným zaízením DivX Certified® pro pehrávání videa ve formátu DivX. [. . . ] a stisknte OK. CESKY CS 5 Po dokoncení stisknte EXIT (KONEC). Jakmile se dostanete do pedchozí nabídky, stisknte BACK (ZPT). Nabídka Seznam záznam Seznam úloh Výbr plánovaných akcí podle data Výbr plánovaných akcí podle programu Popis Pechod do polozky Seznam záznam. Nastavení nahrávání pomocí casového spínace pechodem do Prvodce poady. 80 Funkce DVR Prbh casového posunu 2 1 3 POZNÁMKA Pokud nebude pítomen signál, nebude se z dvodu úspory místa na disk nic ukládat. Bhem nahrávání nelze provést zmnu programu ani konverzi vstupu. Po zapnutí pístroje mze trvat inicializace pevného disku az 3 minuty. U programu chránného proti kopírování se nemusí spustit nahrávání nebo pehrávání nahraného programu. Doba rychlého nahrávání je nastavena na 3 hodiny a podporovaná maximální doba je az 5 hodin. U nahrávek delsích nez 18 minut se vytvoí kazdé 3 minuty miniatura a u nahrávek kratsích nez 18 minut se vytvoí kazdou 1 az 3 minuty. Rozhlasové nebo satelitní programy nebo nkteré zakódované programy nelze nahrát. Programy DTV mzete nahrát a vychutnat si je ve 3D. Bylo spustno nahrávání 00:35 05:35 Zivé vysílání Seznam zá- Nahr. /Plánovaznam ná akce Skrýt 1 Po pipojení zaízení USB stisknte tlacítko OK. Po spustní funkce Casový posun se zobrazí u dolního okraje obrazovky ukazatel prbhu, který indikuje aktuální stav nahrávání. Stisknutím tlacítka BACK (ZPT) skryjete ukazatel prbhu; stisknutím tlacítka OK ukazatel prbhu zobrazíte. Tato funkce zstává aktivní i pi pepnutí na jiný program v prbhu jejího pouzívání. - - Ukazatel prbhu?Tato funkce indikuje mozné pehrání s casovým posunem: aktuální pozici na obrazovce a pozici v zivém vysílání. 1 2 3 CESKY CS Náhled Aktuální pozice a doba v pehrávání Celková doba casového posunu Playback Fast forward Rychle zpt Pozastavit Pímé zobrazení + Pímé zobrazení Po jedné obrazovce Pomalé pehrávání Funkce DVR 81 Pehrávání bhem casového posunu NAHRÁVÁNÍ Tuto funkci pouzijte tehdy, kdyz nemzete sledovat pozadovaný program kvli nepítomnosti. Spustní/zastavení nahrávání Pi pehrávání bhem casového posunu jsou k dispozici následující moznosti. Pouzití dálkového ovladace Bhem casového posunu lze rznými zpsoby pehrát docasn ulozenou cást. Tlacítko Popis Bhem pehrávání zvýsíte rychlost pehrávání opakovaným stisknutím tlacítka POSUN ZPT ( ) nebo POSUN VPED ( ). - Pi kazdém stisknutí tlacítka se zvýsí rychlost vyhledávání o jeden stupe (az 4 stup). Bhem pehrávání stisknte tlacítko Pozastavit ( ). - Kazdým stisknutím tlacítka Pozastavit ( ) pi pozastavené obrazovce se posunete o jednu obrazovku ( ). - Stisknte tlacítko Pozastavit ( ) a poté pouzijte tlacítko pro rychlý posun vped ( ) k pomalému pehrávání ( ). , OK Jestlize bhem pehrávání pemístíte kurzor pomocí navigacního tlacítka ( ) a potom stisknete tlacítko OK, na obrazovce se spustí pehrávání pímo od píslusné obrazovky, na níz je umístn kurzor. ( ) Pro zobrazení aktuálního zivého vysílání stisknte bhem pehrávání tlacítko LIVE TV (ZIVÉ VYSÍLÁNÍ). Mzete nahrát program, který sledujete. Spustní nahrávání 1 Spuste nahrávání tlacítkem REC (ZÁZNAM). Zastavení nahrávání ! Probíhá nahrávání. Zastavit nahrávání? Zastavit nahrávání Upravit cas ukoncení nahrávání CESKY CS Zavít 1 Zastavte nahrávání tlacítkem REC (ZÁZNAM). [. . . ] Píkaz k ladní (Píkaz: m a) Výbr kanálu na následující fyzické císlo. Analogový hlavní DTV hlavní Rádio DTV hlavní Rádio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Rozsah dat kanálu Analogový ­ Min: 00 az Max: C7 (0 az 199) Digitální ­ Min: 00 az Max: 270F (0 az 9999) 0 0 0 0 0 1 0 0 Potvrzení [a][ ][Identif. císlo TV][ ][OK/NG][Data][x] Data Min: 00 az Max: 7DH Potvrzení [q][ ][Identif. císlo TV][ ][OK/NG][Data][x] 146 NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAÍZENÍ 21. Pidat/peskocit program (Píkaz: m b) Nastavení stavu peskocení pro aktuální program. 23. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG 50PZ750

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG 50PZ750 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag