Návod k použití LG 50PQ1000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG 50PQ1000. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG 50PQ1000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG 50PQ1000.


LG 50PQ1000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6200 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG 50PQ1000 (7802 ko)
   LG 50PQ1000 ANNEXE 172 (7885 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG 50PQ1000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Cesky Plazmový televizor UÎIVATELSKÁ P¤ÍRUâKA Plazmové televizory 42PQ10** 50PQ10** 42PQ11** 50PQ11** 42PQ20** 50PQ20** 42PQ30** 50PQ30** 42PQ60** 50PQ60** 50PS20** 50PS30** 50PS60** 60PS40** Pfied pouÏíváním vaeho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãku. Zapiste si císlo modelu a výrobní císlo pístroje. Na stítku pipevnném k zadnímu krytu naleznete informace, které musíte sdlit svému prodejci, budete-li potebovat servis. Model : Sériové c. : HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami spolecnosti HDMI Licensing LLC. P¤ÍSLU·ENSTVÍ Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodáno následující pfiísluenství. [. . . ] G Zrusit oznacení : Zrusí výbr vsech oznacených filmových titul. G G 1 2 3 4 Vyberte cílovou slozku nebo jednotku. · V pípad nepodporovaných soubor se zobrazí píslusná zpráva. OK Vyberte pozadované filmové tituly. Zobrazte rozevírací nabídku. OK OK Vyberte pozadovanou rozevírací nabídku. · Stisknutím tlacítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte k normálnímu sledování televize. 63 PRÁCE SE ZAÍZENÍM USB Jazyk audia a titulk souboru DivX Velikost obrázku Jazyk titulk Jazyk zvuku Soubor titulk . Pozice F Celá obrazovka G 0 1/1 0 Latin 1 0 0 OK 64 PRÁCE SE ZAÍZENÍM USB 1 Vyberte pozadovanou moznost. 2 OK · Pokud pi pehrávání souboru DivX stisknete cervené tlacítko, zobrazí se tato zpráva. Vyberte moznost Velikost obrázku, Jazyk titulk, Jazyk zvuku, Soubor titulk, Jazyk, Synchronizace nebo Pozice. · Stisknutím tlacítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k normálnímu sledování televize. · Stisknutím tlacítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na pedchozí obrazovku nabídky. Pouzití dálkového ovladace Pi pehrávání: Opakovaným stisknutím tlacítka REW (Rychle dozadu) ( ) zvýsíte rychlost F pehrávání FF -> FFF -> FFFF -> FFFFF ->FFFFFF . Opakovaným stisknutím tlacítka FF (Rychle dopedu) ( ) zvýsíte rychlost pehrávání GG-> GGG -> GGGG -> GGGGG -> GGGGGG. Opakovaným stiskem tchto tlacítek zvýsíte rychlost pehrávání dopedu nebo dozadu. Bhem pehrávání stisknte tlacítko Pause (Pozastavení) (I I). Zobrazen bude statický obraz. FF / GG II Pi pouzití tlacítka nebo ukazatel udávající polohu. bhem pehrávání se na obrazovce zobrazí P L A Y ( G) Stisknutím tlacítka PLAY (Pehrát) ( ) provedete návrat do standardního rezimu pehrávání. REGISTRANÍ KÓD DIVX (pouze 42/50PQ60**, 50PS60**) Potvrte registracní kód DivX televizoru. Díky registracnímu kódu si mzete pjcovat nebo kupovat filmy na adrese www. divx. com/vod. Pehrávání film, které byly vypjceny nebo zakoupeny pomocí registracního kódu DivX jiného televizoru, není povoleno. (Pehrávat lze pouze soubory DivX, které se shodují s registracním kódem zakoupeného televizoru. ) USB Seznam fotogr. kód DivX Dezaktivace Pesun OK i Sluzba DivX Video na pozádání (VOD) Vás registracní kód je: *** ******* Více informací viz www. divx. com/vod Zavít PRÁCE SE ZAÍZENÍM USB 1 MENU 2 OK Vyberte moznost USB. Vyberte moznost Reg. · Stisknutím tlacítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k normálnímu sledování televize. · Stisknutím tlacítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na pedchozí obrazovku nabídky. 3 Zobrazte Reg. kód DivX. "DivX certifikovaný k pehrávání DivX videa, vcetn prémiového obsahu" VIDEU: DivX® je formátem digitálního videa vytvoeným spolecností DivX, Inc. Toto zaízení je oficiálním výrobkem s certifikací DivX, který pehrává formát DivX videa. Pro více informací a získání softwarových nástroj pro zmnu vasich soubor na DivX video navstivte www. divx. com O DIVX VIDEO NA VYZÁDÁNÍ: Certifikované zaízení DivX® musí být registrováno k pehrávání obsahu DivX Video-on-Demand (videa na pozádání) (VOD). Pro generování registracního kódu lokalizujte cást DivX VOD v nabídce nastavení zaízení. Pro ukoncení registracního procesu a pro zjistní více o DivX VOD pejdte na vod. divx. com ! [. . . ] Pfienos [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : Vypnutí OSD 01 : Zapnutí OSD Potvrzení [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 1 2 . ReÏim uzamãení dálkového ovladaãe (Command: k m) G Pro uzamãení ovládacích prvkÛ na ãelním panelu zafiízení a dálkového ovladaãe. Pfienos [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : Lock off (Odpojit) 01 : Lock on(Pipojit) Potvrzení [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] * Tento rezim pouzijte, pokud nepouzíváte dálkový ovladac. Zámek externího ovladace se deaktivuje po zapnutí/vypnutí hlavního vypínace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG 50PQ1000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG 50PQ1000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag