Návod k použití KENWOOD DNX9280BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD DNX9280BT. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD DNX9280BT bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD DNX9280BT.


KENWOOD DNX9280BT : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (412 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD DNX9280BT (2886 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD DNX9280BT

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento návod peãlivû uschovejte k dal‰ímu pouÏití. • Pfied pofiízením dÛleÏit˘ch snímkÛ se seznamte s pfiístrojem a pofiiìte nûkolik zku‰ebních snímkÛ. • Snímky obrazovek a obrázky pfiístroje v tomto návodu vznikly v dobû v˘voje a mohou se li‰it od skuteãnosti. Pro zákazníky v Evropû Znaãka »CE« symbolizuje, Ïe tento produkt splÀuje evropské poÏadavky na bezpeãnost, zdraví, Ïivotní prostfiedí a ochranu zákazníka. Fotoaparáty, oznaãené symbolem »CE«, jsou urãeny k prodeji v Evropû. Ochranné známky • IBM je registrovanou obchodní známkou spoleãnosti International Business Machines Corporation. [. . . ] März 2005 8:44 08 Bezpeãnostní pokyny • Pokud dojde k vyteãení, deformaci nebo zmûnû barvy akumulátoru, nebo se pfii pouÏití objeví jiné neobvyklé projevy, pfiestaÀte pfiístroj pouÏívat a obraÈte se na autorizovan˘ servis Olympus. Dal‰í pouÏití mÛÏe vést k poÏáru nebo úrazu elektrick˘m proudem. • Vyteãe-li akumulátor a’kapalina potfiísní kÛÏi nebo odûv, sejmûte odûv a opláchnûte okamÏitû postiÏenou oblast ãistou studenou tekoucí vodou. Dojde-li k popálení kÛÏe, vyhledejte okamÏitû lékafiskou pomoc. • Nikdy se nepokou‰ejte upravit bateriov˘ prostor pfiístroje a nevkládejte do nûj jiné pfiedmûty neÏ doporuãenou baterii. • Nevystavujte baterie nárazÛm ani otfiesÛm. VAROVÁNÍ • Pfied nabíjením zkontrolujte akumulátor, zda není po‰kozen˘, popraskan˘, nevytéká, nemá jinou barvu nebo není jinak zmûnûn˘. • Pfii del‰ím pouÏití se akumulátor zahfieje. Bezprostfiednû po pouÏití jej nevyjímejte z pfiístroje. • Pfied uloÏením fotoaparátu na del‰í dobu akumulátor vÏdy vyjmûte. Vodûodolnost fotoaparátu Tento fotoaparát je odoln˘ povûtrnostním vlivÛm, nesmí v‰ak b˘t pouÏíván pod vodou. Spoleãnost Olympus neodpovídá za Ïádné po‰kození, zpÛsobené proniknutím vody do pfiístroje v dÛsledku nesprávné manipulace uÏivatelem. Tento fotoaparát je odoln˘ povûtrnostním vlivÛm a nepo‰kodí jej kapky vody, stfiíkající z libovolného smûru. Kryt baterie / zásuvek A 3 VloÏte akumulátor. Vyjmutí akumulátoru PosuÀte pojistku podle obrázku. Akumulátor vyskoãí a mÛÏete jej uchopit. Akumulátor Pojistka akumulátoru Po správném vloÏení se akumulátor uzamkne na místû. Pojistka akumulátoru 4 Otevfiete kryt karty. ·piãkami prstÛ vytáhnûte kryt k sobû. Kryt karty CZ 13 MjuMini-DS_CZ. fm Seite 14 Dienstag, 29. März 2005 8:44 08 VLOÎENÍ BATERIE A KARTY 5 VloÏte kartu. Ujistûte se o správné orientaci karty a zasuÀte ji rovnû, aÏ zaklapne. Karta Vyjmutí karty Zatlaãte zcela kartu a pomalu uvolnûte. Uchopte ji a vyjmûte. Poznámky VloÏení karty opaãnû nebo pod úhlem vede k po‰kození kontaktÛ karty nebo k zaseknutí karty. Není-li karta správnû vloÏena, nelze na ní zapisovat. Rychlé uvolnûní karty pfii vyjímání mÛÏe vést k jejímu vymr‰tûní ze slotu. 6 7 14 Uzavfiete kryt karty. Uzavfiete kryt baterie / zásuvek. Poznámka ZÛstane-li kryt karty otevfien˘, není moÏno uzavfiít kryt baterie / zásuvek. CZ MjuMini-DS_CZ. fm Seite 15 Dienstag, 29. März 2005 8:44 08 VLOÎENÍ BATERIE A KARTY Akumulátor Poznámky MnoÏství energie, spotfiebované fotoaparátem, se li‰í podstatnû podle podmínek pouÏití. Energie se spotfiebovává zvlá‰tû za následujících okolností. V tom pfiípadû vydrÏí akumulátor krat‰í dobu. Pfiehrávání na LCD obrazovce po del‰í dobu. Opakované ostfiení namáãknutím spou‰tû. [. . . ] NTSC Severní Amerika, Taiwan, Korea, Japonsko PAL Evropa, âína a dal‰í asijské zemû Tovární nastavení fotoaparátu se li‰í podle oblasti zakoupení. Mazání snímkÛ SR Funkce umoÏÀuje mazání snímkÛ. Snímky je moÏno mazat jednotlivû nebo najednou z celé karty. Poznámky Není moÏno mazat chránûné snímky. Pfied smazáním zkontrolujte a zvaÏte kaÏd˘ snímek, abyste zabránili náhodnému smazání dÛleÏit˘ch zábûrÛ. Mazání jednoho snímku S Vyberte snímek, kter˘ chcete vymazat a zvolte vstupní menu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD DNX9280BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD DNX9280BT bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag