Návod k použití KENWOOD DNX5280BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD DNX5280BT. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD DNX5280BT bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD DNX5280BT.


KENWOOD DNX5280BT : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (26145 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD DNX5280BT (4406 ko)
   KENWOOD DNX5280BT (25936 ko)
   KENWOOD DNX5280BT (4429 ko)
   KENWOOD DNX5280BT (2886 ko)
   KENWOOD DNX5280BT QUICK START (2219 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD DNX5280BT

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DNX7280BT DNX5280BT DNX4280BT DNX5580BT NÁVOD K POUZITÍ NAVIGACNÍ SYSTÉM GPS Nez si pectete tento návod k pouzití, zjistte si klepnutím na tlacítko dole nejnovjsí vydanou verzi a zmnné stránky. Zkontrolujte nejnovjsí vydání © 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. 11DNXMid_IM324_Ref_E_Cs_00 (E) Návrat na hlavní stránku 1 Obsah Ped pouzitím Jak císt tento návod Základní funkce 4 5 6 Ovládání Bluetooth 52 Registrování a pipojení zaízení Bluetooth _________________________ 52 Pehrávání z Bluetooth audio zaízení ____________________________ 55 Pouzívání zaízení hands-free _________ 56 Nastavení Bluetooth _________________ 59 Ovládání hands-free _________________ 60 Funkce tlacítek na celním panelu ______ 6 Zapnutí pístroje ____________________ 10 Jak pehrávat jednotlivá média ________ 13 Odejmutí pedního panelu _____________________ 15 Ovládání pomocí obrazovky Top Menu__ 17 Bzné funkce ______________________ 18 Funkce navigace ____________________ 20 Nastavení 66 Nastavení monitoru _________________ 66 Nastavení systému __________________ 67 Nastavení displeje __________________ 71 Nastavení navigace _________________ 74 Nastavení kamery ___________________ 75 Informace o softwaru ________________ 76 Nastavení AV vstupu ________________ 76 Nastavení rozhraní AV výstupu ________ 77 Ovládání externího zaízení ____ 77 Funkce DVD/Video CD (VCD) 22 Základní ovládání DVD/VCD __________ 22 Ovládání nabídky disku DVD __________ 25 Ovládání zoomu u DVD a VCD _________ 26 Nastavení DVD _____________________ 27 Funkce CD/Audio a vizuální soubory/iPod 30 Ovládání zvuku 78 Základní ovládání - hudba/video/ obrázek ___________________________ 30 Funkce vyhledávání _________________ 36 Ovládání pi pehrávání filmu _________ 41 Nastavení USB/SD/iPod/DivX__________ 41 Nastavení zvuku ____________________ 78 Obecné ovládání zvuku ______________ 81 Ovládání ekvalizéru _________________ 82 Ovládání zón_______________________ 84 Systém pro korekci prostoru Pozice pi poslechu ____ 84 ___________ 85 Funkce rádia a TV Základní ovládání TV 44 ____ 46 Základní ovládání rádia ______________ 44 Funkce pamti _____________________ 48 Výbr _____________________________ 49 Informace o dopravní situaci (pouze rádio FM)____________________ 50 Nastavení tuneru ___________________ 50 Nastavení TV __________ 51 Dálkové ovládání 86 Vkládání baterie ____________________ 86 Funkce tlacítek dálkového ovládání ____ 87 esení potízí 90 Problémy a esení ___________________ 90 Chybová hlásení ____________________ 91 Resetování pístroje _________________ 92 2 Píloha 93 Pehratelná média a soubory __________ 93 Polozky stavové listy_________________ 96 Regionální kódy ve svt _____________ 98 Kódy jazyk DVD ___________________ 99 Specifikace ________________________ 100 O tomto pístroji ____________________ 102 3 Návrat na hlavní stránku Ped pouzitím Ped pouzitím 2 VAROVÁNÍ Abyste pedesli úrazu nebo vzniku pozáru, dodrzujte následující pokyny: · Abynedoslokezkratu, nevkládejtedo pístrojeaniv nmnenechávejtekovové pedmty(nap. mincenebokovové náadí). · Piízenísenedívejtedlouhonadisplej pístroje. · Jestlizepiinstalacipístrojenastanou obtíze, obratesenaprodejceKenwood. Zamlzení optiky Pokudv chladnémpocasízapnetevevozidle topení, mohousecockypehrávacepístroje orositnebozamlzit. Totozamlzenímze zpsobit, zedisknebudemoznopehrát. V takovémpípadvyjmtediska pockejte, nezsevodaodpaí. Pokudaniponjaké dobzaízenínepracujesprávn, kontaktujte prodejcespolecnostiKenwood. Upozornní k manipulaci s disky · Nedotýkejtesezáznamovéhopovrchu disku. [. . . ] · Postupviznávodkpouzitívasehomobilního telefonu. · Prokazdýzaregistrovanýmobilnítelefonmze býtzaregistrovánoaz1000telefonníchcísel. · Kazdételefonnícíslomzemítaz32císlicpro a25císlicpro nebo azs50znakypedstavujícímijméno. (50jepocet abecedníchznak. Vzávislostinatypuznak mzebýtpocetvlozenýchznakmensí. ) · Podletypuvasehomobilníhotelefonujenutné respektovatnásledujícíomezení; · Datakontaktnenímoznéstáhnoutbzným zpsobem. · Chcete-lizrusitstahovánídatkontakt, provete tonamobilnímtelefonu. Zobrazí se obrazovka Hands Free. 56 Návrat na hlavní stránku Ovládání Bluetooth 2 Vybertezpsobvytácení *1 zeteaditseznamtak, abyzacínal M znakem, nakterýklepnete. Jednotlivé zpsoby viz následující tabulka. Volání po zadání telefonního císla 1Klepntena[DirectNumber]. 2Zadejtenumerickýmitlacítkytelefonnícíslo. Telefonování pomocí záznam hovor 1 lepntena[IncomingCalls], [Outgoing K Calls]nebo[MissedCalls]. Opakované vytácení císla K 1 lepnutímna[Redial]sizobraztepedtím volanécíslo. císla 1 lepnutímna[Preset#]zavolátena K odpovídajícítel. císlo. Volání pomocí rozpoznávání hlasu Jenezbytnézaregistrovatváshlasdodat kontakt. PodrobnostivizRegistrace hlasu (str. 64)aRegistrace hlasu pomocí klícového slova (str. 2 yslovtedo2vteinpopípnutíjméno V ulozenévkontaktech. *3 3Klepntena[ ]. · Znaky, kterýmneodpovídázádné jméno, senezobrazí. · Pivyhledávánísevyhledáznakbez pízvuku, napíklad, , u", namístoznak s píznaky, jakoje, , ü". *2 zetenastavitazeníseznamupodle M píjmenínebojména. Podrobnostiviz Nastavení telefonu s hands-free (str. *3 e-lijednomujménupiazenovíce J nezjednocíslo, vyslovteklícovéslovo kategoriea potéprouskutecnníhovoru klepntena[ ]. Je-lipodjednímklícovýmslovemvíce císelneboneregistrujete-liklícové slovohlasovv pístroji, klepntena [Phonebook]a zvoltepozadovanécíslo v seznamu. POZNÁMKA · Zdvodbezpecnostijsounkteréfunkcepi jízdzakázány. Tlacítkasouvisejícísezakázanými funkcemibudoupiklepnutínefunkcní. · Zobrazenéstavovéikonyjakonapíklad akumulátoraanténasemohoulisitodikon zobrazenýchnamobilnímtelefonu. · Pepnutímobilníhotelefonudosoukromého rezimumzezakázatfunkcihands-free. 57 Návrat na hlavní stránku Ovládání Bluetooth Pijetí hovoru 1 Klepnutím[ ]pijmetehovornebo klepnutím[ ]píchozíhovor odmítnete. Pepnutí hlasového výstupu Klepnutímna[ ]pepnetehlasový výstupmezitelefonemareproduktorem. Výstup vytácecího tónu Klepnutímna[DTMF]zobrazíteobrazovkupro zadánítón. Mzeteodesílattónyklepnutímna pozadovanátlacítkanaobrazovce. Cekající hovor Volá-livámnkdobhemjinéhohovoru, mzetetentohovorpijmout, zatímco aktuálníhovordocasnperusíte, nebo mzetepepínatmeziaktuálníma cekajícím hovorem. POZNÁMKA · Pisledováníobrazuzkamerynenítatoobrazovka zobrazenaanipipíchozímvolání. Chcete-lituto obrazovkuzobrazit, stiskntetlacítko<TEL>nebo pesuteadicípákuautomobiludojízdnípolohy. Pijmutí nového píchozího hovoru Klepntena[ ]. Aktuálníhovorjedocasn perusen. [. . . ] Staréelektrickéaelektronickévybaveníabateriemají býtrecykloványvzaízeníurcenémpromanipulaci stmitopedmtyajejichzbytkovýmiprodukty. Kontaktujtesvjmístnísprávníorgánohlednumístní nejblizsíhotakovéhozaízení. Správnárecyklaceatídníodpadunapomze zachovánípírodníchzdroj, stejnjakoochran nasehozdravíazivotníhoprostedípedskodlivými vlivy. Poznámka:Znacka, , Pb"podsymbolemprobaterie znamená, zetatobaterieobsahujeolovo. Tentoproduktnebylinstalovánvýrobcemvozidlapi jehovýrobaniautorizovanýmdovozcemvozidlado clenskéhostátuEU. 103 Návrat na hlavní stránku Píloha Prohlásení o shod podle Smrnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES Prohlásení o shod podle Smrnice R&TTE 1999/5/ES Výrobce: KenwoodCorporation 2967-3Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokio, 192-8525Japonsko Zástupce pro EU: KenwoodElectronicsEuropeBV Amsterdamseweg37, 1422ACUITHOORN, Nizozemsko Anglictina Hereby, KenwooddeclaresthatthisunitDNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BTisincompliancewiththeessential requirementsandotherrelevantprovisionsofDirective1999/5/EC. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD DNX5280BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD DNX5280BT bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag