Návod k použití INDESIT WITL 90

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce INDESIT WITL 90. Doufáme, že uživatelská příručka pro INDESIT WITL 90 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku INDESIT WITL 90.


INDESIT WITL 90 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1641 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze INDESIT WITL 90

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2 Nastaven' vyrovnvac'ch noìek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Odstranzn' pÞepravn'ch äroubó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 PÞipojen' hadice pro pÞ'vod vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Um'stzn' vypouätzc' hadice vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tla<'tko Zapnut'/ Vypnut' napjen' (On/ Off) Stisknut'm tla<'tka pra<ku zapnete, opztovnùm stiskem se pÞ'stroj vypne. Pokud ponechte pra<ku na dobu delä' neì 10 minut bez stisknut' jakZhokoliv tla<'tka, napjen' se automaticky vypne. no = bez odstÞe"ovn'; rpm = ot<ky za minutu; rh = mchn' a zadrìen' vody Stisknut'm tohoto tla<'tka bzhem provozu móìete na zobrazovac'm panelu vidzt vybranou rychlost odstÞe"ovn'. 5 Pran' prdla Pohled na ovldac' panel B1115J/WITL 90/B1113J/B1013J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Zobrazovac' panel Zobrazuje zbùvaj'c' dobu prac'ho cyklu a zprvy o poruchch. Tla<'tko Big Wash (VelkZ prdlo) Stisknzte toto tla<'tko a vyberte jeden ze äesti programó Big Wash (VelkZ pran'). (TzìkZ zvzsy ¡ Ru<n'ky ¡ LehkZ zvzsy ¡ Pokrùvky ¡ Stoln' prdlo ¡ Lóìkoviny) 4. Volba pran' Stisknzte opakovanz tla<'tko k prochzen' voleb prac'ch cykló (Eco+ ¡ Rinse+ ¡ Prewash ¡ (Eco+ + Rinse+) ¡ (Rinse+ + Prewash) ¡ Cancel ¡ Eco+). (Eco+ ¡ Mchn'+ ¡ PÞedp'rka ¡ (Eco+ + Mchn'+) ¡ (Mchn'+ + PÞedp'rka) ¡ Zruäit ¡ Eco+). Poznmka: PÞedp'rka/Eco+ je dostupn pouze s programy pro velkZ prdlo, dztskZ, bavlnu, barevnZ prdlo, syntetickZ prdlo nebo äetrnZ pran'. Tla<'tko odstÞe"ovn' Stisknzte opakovanz tla<'tko k prochzen' voleb rychlosti odstÞe"ovn'. B1115J/B1113J WITL 90/B1013J no, rh, 4, 6, 8, 10 , 11 (x 100 rpm) no, rh, 4, 6, 8, 10 (x 100 rpm) 6. Tla<'tko volby teploty Stisknzte opakovanz tla<'tko k prochzen' voleb teploty vody. Stisknut'm tla<'tka bzhem pran' móìete na zobrazovac'm panelu vidzt zvolenou teplotu. Ot<ejte kole<kem ovldn' fuzzy logiky k vùbzru vhodnZho programu pro typ prdla, kterZ budete prt: dztskZ, bavlna, barevnZ, syntetickZ, jemnZ, vlna, rychlZ (pro rychlù cyklus), mchn' + odstÞedzn', odstÞedzn', vypouätzn' (kromz B915J, B913J, B815J, B813J). Nyn' móìete nastavit teplotu pran', rychlost odstÞe"ovn' a dobu prodlevy stisknut'm pÞ'sluänZho tla<'tka. Stisknzte tla<'tko Start/ pÞeruäen' na kole<ku Þ'zen' fuzzy logiky a cyklus pran' za<ne od za<tku. Rozsv't' se indiktor prodlevy a na displeji se objev' zbùvaj'c' doba cyklu. Kdyì je cyklus u konce: Deset minut po skon<en' celZho cyklu se napjen' pra<ky automaticky vypne. (B1515J, B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, WITL 90, B915J, B815J) Poznmka: DveÞe se neotevÞou, dokud neuplynou 3 minuty po zastaven' pra<ky nebo dokud se nevypne pÞ'vod proudu. Vyjmzte nplË prdla. Na kontroln'm panelu se rozsv't' kontrolky. 9 Pran' prdla Volby Nastaven' pÞedp'rky PÞedp'rka je dostupn pouze pro pran' bavlny, prdla z umzlùch vlken a pro jemnZ prdlo. Do pÞ'sluänZ schrnky na prac' prostÞedek vloìte prostÞedek pro pÞedp'rku. Vyberte program pro pran' (VelkZ prdlo, dztskZ, bavlna, barevnZ, z umzlùch vlken nebo jemnZ). Stisknzte tla<'tko volby pran' tak, aì se rozsv't' kontrolka ÒPrewashÓ (PÞedp'rka) na kontroln'm panelu. K zahjen' cyklu stisknzte tla<'tko Start/ pÞeruäen'. Ru<n' pran' Prdlo móìete vyprat takZ Òru<nzÓ, bez pouìit' funkce fuzzy logiky. Puséte vodu otevÞen'm uzav'rac'ho kohoutu. [. . . ] M'rnz äpinavZ prdlo nebo lnznZ halenky, koäile, tmavZ barevnZ frotZ prdlo, barevnZ loìn' prdlo, rifle, atd. Funkce Teplota Prodleva Voda (MAX) spuätzn' PÞed- (l) B1515J B1415J B1315J B1215J B1115J WITL 90 B915J B815J ¡C Pran' Zmzk<ovadlo p'rka B1513J B1413J B1313J B1213J B1113J B1013J B913J B813J ano ano ano ano ano ano ano V V V V V V V 95 95 60 60 40 40 40 1450 1450 1450 800 600 400 1000 1400 1400 1400 800 600 400 1000 1300 1300 1300 800 600 400 1000 1200 1200 1200 800 600 400 1000 1100 1100 1100 800 600 400 1000 1000 1000 1000 800 600 400 1000 900 900 900 800 600 400 900 800 800 800 800 600 400 800 V V V V V V V V V V V V 54 49 49 50 53 59 38 Program SpotÞeba (kWh) DztskZ Bavlna BarevnZ UmzlZ JemnZ Vlna RychlZ Program Bavlna BarevnZ UmzlZ JemnZ Vlna RychlZ 1, 82 1, 82 0, 95 0, 72 0, 49 0, 52 0, 57 1. Programy s pÞedp'rkou trvaj' pÞibliìnz o 15 minut dZle. Data o trvn' programó byla mzÞena za podm'nek, ur<en'ch normou IEC 456. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky INDESIT WITL 90

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu INDESIT WITL 90 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag