Návod k použití INDESIT WITE 127

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce INDESIT WITE 127. Doufáme, že uživatelská příručka pro INDESIT WITE 127 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku INDESIT WITE 127.


INDESIT WITE 127 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2151 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze INDESIT WITE 127

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Pfiísn dozor je nutn pfii pouÏívání praãky dûtmi nebo v jejich blízkosti. Nedovolte, aby si dûti hrály na praãce, s praãkou nebo uvnitfi ní, ani s jinmi spotfiebiãi. · Nenechávejte otevfieny dvífika plnícího otvoru. Otevfiená dvífika lákají dûti houpat se na nich nebo vlézt dovnitfi praãky. [. . . ] Pfiidejte 1 nebo 2 kusy podobného prádla pro lepí vyváÏení náplnû v bubnu. Upravte náplÀ prádla tak, aby bylo umoÏnûno správné odstfieìování. Uzavfiete dvífika. Nezmizí li z displeje nápis , , odborn servis. " zavolejte Odpojte síÈov pfiívod a zavolejte odborn servis. · Pfieplní-li se praãka vodou pro vadn ventil, objeví se na displeji nápis , , ". · Pfii závadû ãidla úrovnû vody se zobrazí na displeji , , ". · PfietíÏení motoru Uzavfiete kohoutek v pfiívodu vody. Odpojte síÈov pfiívod a zavolejte odborn servis. · PfietíÏení motoru · Praãka zjistila vpadek proudu. SpusÈte cyklus znovu. 28 Z áruãní podmínky Likvidace starch spotfiebiãÛ 1. Pokud je u vrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v pfiekrtnutém poli, znamená to, Ïe na vrobek se vztahuje smûrnice Evropské unie ãíslo 2002/96/EC. Vechny elektrické a elektronické vrobky by mûly bt likvidovány oddûlenû od bûÏného komunálního odpadu prostfiednictvím sbûrnch zafiízení zfiízench za tímto úãelem vládou nebo místní samosprávou. Správn zpÛsob likvidace starého elektrického spotfiebiãe pomáhá zamezit moÏnm negativním dopadÛm na Ïivotní prostfiedí a zdraví. Otvorené dvierka lákajú deti kvaÈ sa na nich alebo vliezÈ do vnútra práãky. · Nikdy nesiahajte do vnútra práãky, pokiaº je bubon vpohybe. · Pranie môÏe zníÏiÈ úãinnosÈ úpravy prádla zniÏujúce jeho horºavosÈ. · V práãke neperte alebo neodstreìujte textílie, ktoré boli ãistené, namoãené alebo postriekané horºavmi alebo vbunmi látkami (ako je vosk, oleje, farby, benzín, odmasÈovacie kvapaliny, roztoky pre suché ãistenie, petrolej, atì. ) ­ môÏu sa vznietiÈ alebo explodovaÈ. Olej môÏe po ukonãení cyklu zostaÈ v bubne a spôsobiÈ poÏiar pri suení. · Starostlivo dodrÏiavajte pokyny na pranie azaobchádzanie stextíliami (symboly prania, ãistenia) od vrobcu textílie. · Dvierka práãky nezatvárajte pribuchnutím, ani sa ich nesnaÏte otváraÈ násilím, ak sú uzamknuté. · Keì je práãka v prevádzke pri vysokej teplote, ãelné dvierka môÏu byÈ veºmi horúce. · Na zníÏenie moÏností rizika úrazu elektrickm prúdom vytiahnite vidlicu sieÈového kábla zo zásuvky alebo odpojte práãku z elektrickej siete vyskrutkovaním poistky alebo vypnutím istiãa vbytovom (domovom) rozvode pred kaÏdm ãistením alebo údrÏbou práãky. · Prívodn kábel nevyÈahujte zo zásuvky Èahaním za kábel. · Nikdy sa nepokúajte prevádzkovaÈ práãku, ak bola pokodená, má chybné funkcie, je ãiastoãne rozobratá, má chbajúce alebo zlomené diely, vrátane pokodeného sieÈového kábla s vidlicou. [. . . ] · Chybná poistka alebo vypnut istiã v domovom rozvode, prípadne preruená dodávka elektrickej energie. Rieenie Zabezpeãte spoºahlivé pripojenie sieÈového kábla vzásuvke. Pokiaº sa porucha prejavuje vpreÈaÏení obvodu, nechajte ju opraviÈ odbornm elektrikárom. Otvorte prívodn kohútik Uzatvorte dvierka azatlaãte tl. Start/Pause Po zatlaãení tlaãidla chvíºu trvá, km práãka zaãne odstreìovaÈ prádlo. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky INDESIT WITE 127

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu INDESIT WITE 127 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag