Návod k použití INDESIT WITE 107

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce INDESIT WITE 107. Doufáme, že uživatelská příručka pro INDESIT WITE 107 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku INDESIT WITE 107.


INDESIT WITE 107 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2142 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze INDESIT WITE 107

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vyèitìní sítka v pøívodu vody . Umístìní, pøipojení a pøeprava . . 37 37 37 38 38 38 39 40 42 43 43 48 49 50 54 55 56 Návod pro instalaci Dodatek Záruka Aquastop . . 59 60 3 Pøi koupi Vaí nové praèky jste se rozhodli pro moderní, kvalitativnì vysoce hodnotný domácí spotøebiè. [. . . ] Je to indikováno blikáním prvního segmentu sloupce prùbìhu a apostrofou ' mezi èíslicí a h. i Èas startu je odpoèítáván po hodinách. Po uplynutí èasu startu se program automaticky spustí a zobrazí se doba trvání programu. i Jsou moné zmìny èasu startu nebo okamitý start. K tomuto úèelu: Nastavte krátkodobì voliè programu na jiný program. Po znovunastavení volièe programu na pùvodní program se za urèitých okolností musí jednotlivá nebo vechna ostatní nastavení znovu nastavit. i Bude-li prùbìh programu otoèením volièe programu zmìnìn nebo program pøeruen, zruí se také pøedvolený èas startu. Na displeji se zobrazí doba trvání novì zvoleného programu. Èas startu se musí znovu zvolit (k tomu viz také kapitola Zmìna programu stránka 33 a Zruení programu stránka 33). i Pøidání prádla v prùbìhu èas startu je moné kdykoliv. Uzavøete vkládací dvíøka. 30 Dìtská pojistka Proti neúmyslné zmìnì nastavených funkcí je moné Vai praèku zajistit. q Pøejete-li si, zapnìte opìt dìtskou pojistku. 33 q Vyèkejte konec programu. i Pokud byl pøeruen nìjaký program pøi vysoké teplotì, mùe se stát, e budou vkládací dvíøka a do vychladnutí spotøebièe zablokována. 34 Po praní i Indikaèní pole: vechny symboly indikace stavu programu jsou zhasnuté, je zobrazen úplnì vyplnìný sloupec, doba trvání programu je na 0 , je-li zvolená dìtská pojistka, svítí symbol G, byla-li bìhem praní zjitìna silná tvorba pìny, svítí symbol :. m. nebo Zvoleno nastavení --(bez koneèného odstøeïování) i Indikaèní pole: V indikaèním poli stavu programu se zobrazí symbol B a úplnì vyplnìný sloupec, doba trvání programu je na ---. je-li zvolená dìtská pojistka, svítí symbol G, byla-li bìhem praní zjitìna silná tvorba pìny, svítí symbol :. q Zvolte pøídavný program odèerpání b nebo odstøeïování B. Aktivace dìtské pojistky. 35 Po probìhnutí pøídavného programu: q Popøípadì dìtskou pojistku deaktivujte. m. Vyjmìte prádlo q Otevøete vkládací dvíøka. Jestlie není mono vkládací dvíøka otevøít: vyèkejte 2 minuty (bezpeènostní funkce je aktivní) nebo estlie jste zvolili --- (bez koneèného odstøeïování), je jetì voda v praèce. Zvolte program odèerpání b nebo odstøeïování B a stisknìte tlaèítko start M. Pozor Popøípadì odstraòte z pracího bubnu a pryového tìsnìní cizí pøedmìty (napø. mince, kanceláøské sponky atd. ) nebezpeèí tvorby rzi! [. . . ] Patku pøitom pevnì drte a výkovì ji nepøestavujte. Vechny ètyøi patky spotøebièe musí stát pevnì na podlaze. Pojistné matice vech ètyøech patek spotøebièe musí být vùèi spotøebièi pevnì pøiroubovány. Pozor: Silná hluènost, vibrace a "putování" praèky mohou být následky nesprávného vyváení! 56 Elektrické pøipojení Pozor Praèka mùe být pøipojena pouze na støídavý proud, pøes zásuvku s ochranným kolíkem instalovanou podle pøedpisù. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky INDESIT WITE 107

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu INDESIT WITE 107 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag