Návod k použití INDESIT WIDL 126

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce INDESIT WIDL 126. Doufáme, že uživatelská příručka pro INDESIT WIDL 126 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku INDESIT WIDL 126.


INDESIT WIDL 126 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1101 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   INDESIT WIDL 126 (1175 ko)
   INDESIT WIDL 126 (278 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze INDESIT WIDL 126

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud by výjimeènì dolo pøi pøepravì k pokození pøístroje, nepouívejte jej bez pøedchozí domluvy s dodavatelem. Myèku nádobí smí pouívat pouze dospìlé osoby a slouí výhradnì pro mytí nádobí v domácnosti. Dodrujte laskavì následující základní pravidla: - Nikdy se pøístroje nedotýkejte a neobsluhujte jej mokrýma rukama a nikdy k nìmu nepøistupujte bez obuvi, je-li podlaha mokrá. - Pouití vícenásobných zástrèek, adaptérù nebo prodluovacích òùr se nedoporuèuje. [. . . ] zbytkù mycího pøípravku. 3 CZ Vkládání nádobí Otøete z nádobí vìtí zbytky jídla døíve, ne je vloíte do koù. Dolo by k zanesení filtru a tím sníení mycího úèinku. Silnì zneèitìné hrnce a pánve se zaschlými zbytky pokrmù byste mìli pøedem nechat odmoèit. Zabráníte tím tomu, aby se proces mytí nemusel znovu opakovat. Usnadníte si tak roztøídìní nádobí. Co patøí do dolního koe Do dolního koe ukládejte : hrnce, poklièky, ploché i hluboké talíøe tak, jak je uvedeno na obrázku. Servírovací mísy a velké poklièky byste mìli ukládat po stranì a to tak, aby se horní ostøikovací rameno mohlo volnì otáèet. - Vysoké nádobí byste mìli ukládat ikmo tak, aby voda mohla lépe odtékat. - Pøíbory ukládejte dradly smìrem dolù do koíku na pøíbory. Velmi dlouhé pøíbory je nutno vloit dopøedu do horního koe. Je-li ko na pøíbory opatøen po stranách záøezy, mùete do nich zasunout jednotlivé kávové lièky. oetøováním vytáhnìte vidlici síového pøívodu ze zásuvky. Nepouívejte rozpoutìdla nebo drsné èistící prostøedky Vnìjí èásti myèky neumývejte rozpoutìdly nebo drsnými èistícími pøípravky. Pouívejte vlaný slabý mýdlový roztok. skvrny na vnitøních èástech otøete hadøíkem navlhèeným vodou a trochou octa nebo pouijte speciální pøípravek pro myèky nádobí. Pøed odjezdem na dovolenou Pøed delí nepøítomností, napø. pøed dovolenou, doporuèujeme provést jedno mytí bez vloeného nádobí. Potom vytáhnìte vidlici síového pøívodu ze zásuvky a uzavøete vodovodní kohout. etøíte tím nejen tìsnìní, ale zabráníte vzniku nepøíjemného zápachu. Pøi stìhování Pøi stìhování byste mìli myèku pøepravovat pokud mono ve svislé poloze, v nejhorím pøípadì ji mùete naklonit ikmo dozadu. Tìsnìní Pøíèinou zápachu v myèce bývají zbytky jídla, které zùstaly v tìsnìní. Mìli byste je proto pravidelnì umývat vlhkou houbou. CZ 6 Údrba a péèe o zaøízení Filtr Abyste dosáhli optimálních výsledkù pøi mytí, je nutné pravidelnì èistit filtr. [. . . ] Nádobí není èisté Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevøený a je správnì pøipojená hadice; nebyl pøeruen pøívod vody, event. není pøíli nízký tlak; hadice není stisknuta; filtr na pøívodu hadice není ucpaný. Voda neodtéká Zkontrolujte, zda není stlaèená odtoková hadice Nádobí je matné, event. jsou na nìm stopy vápna Zkontrolujte, zda je zátka nádrky na sùl správnì uzavøená; je správnì nastavený dávkovaè oplachovacího pøípravku Pokud by myèka nádobí pøes vechny provedené kontroly nefungovala, nebo pokud byste nemohli závadu odstranit, obrate se na nejblií autorizovací servis. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky INDESIT WIDL 126

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu INDESIT WIDL 126 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag