Návod k použití INDESIT IWD 5105

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce INDESIT IWD 5105. Doufáme, že uživatelská příručka pro INDESIT IWD 5105 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku INDESIT IWD 5105.


INDESIT IWD 5105 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1425 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze INDESIT IWD 5105

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. 10 Pøíprava a roztøídìní prádla . Otevøení plnicích dveøí/vlození prádla. Dávkování pracího osetøovacího prostøedku . [. . . ] 17 Co dìlat, kdyz. . . Malé poruchy odstraníte sami Jestlize se pøi provozu praèky objeví na ukazateli prùbìhu programu jedno z následujících chybových hlásení: ­ E (KONEC) 1x zabliká, (problém s pøívodem vody), ­ E (KONEC) 2x zabliká (problém s pøívodem vody), ­ E (KONEC) 4x zabliká (otevøete plnicí dveøe), pøeètìte si prosím následující tabulku. Po odstranìní závady stisknìte tlaèítko S/P (START/PAUZA). U jiných chybových hlásení (bliká jeden nebo více ukazatelù na ukazateli prùbìhu programu): Spotøebiè vypnìte a opìt zapnìte. Objeví-li se chybové hlásení znovu, obrat'te se prosím na zákaznickou sluzbu. Problém Mozná pøíèina Øesení Zástrèka není zasunutá do Zasuòte zástrèku. Plnicí dveøe nejsou správnì zavøené. Tlaèítko S/P (START/ PAUZA) jste netiskli dostateènì dlouho. Plnicí dveøe zavøete tak, aby zámek slysitelnì zapadl. Stisknìte tlaèítko S/P (START/PAUZA) na delsí dobu. Je zapnutá dìtská pojistka. Hadici odsroubujte, sítko vyjmìte a vyèistìte. Vodovodní kohoutek vyzkousejte, je-li to nutné, nechte ho opravit. Kontrolka E (KONEC) Plnicí dveøe nejsou 4x zabliká. Kontrolka E (KONEC) Sítko ve sroubovém spoji pøítokové hadice je 1x zabliká. Na prádle jsou sedé skvrny · Prádlo se skvrnami od mastí, tuku a oleje jste prali s pøílis malým mnozstvím pracího prostøedku. · Prádlo jste prali pøi pøílis nízké teplotì. · Èastou pøíèinou je, ze se na prádlo dostala aviváz, zejména v koncentrované formì. Tyto skvrny co nejrychleji vyperte a tuto aviváz pouzívejte opatrnì. Po posledním máchání je na prádle viditelná pìna · Moderní prací prostøedky mohou zpùsobovat vznik pìny i v posledním máchacím cyklu. Prádlo je ale dostateènì vymáchané. · Jde o nerozpustné slozky moderních pracích prostøedkù. Nejsou zpùsobeny nedostateèným mácháním. Zkontrolujte prací prostøedek, pøípadnì pouzijte tekutý prací prostøedek. 21 Nouzové vypoustìní 1 Upozornìní!Pøed nouzovým vypoustìním praèku vypnìte a sít'ovou zástrèku vytáhnìte ze zásuvky. Prací roztok, který vytéká z hadice na nouzové vypoustìní, mùze být velmi horký. [. . . ] Prodávající poskytuje Kupujícímu spotøebiteli Záruku v trvání dvaceti ètyø mìsícù, a to od data pøevzetí prodaného výrobku Kupujícím. Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, vèasné a øádné odstranìní vady, popøípadì není-li to vzhledem k povaze (tzn. pøíèinì i projevu) vady neúmìrné - právo na výmìnu výrobku. Pokud není takový postup mozný, je Kupující oprávnìn zádat pøimìøenou slevu z ceny výrobku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky INDESIT IWD 5105

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu INDESIT IWD 5105 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag