Návod k použití INDESIT DG 6100 W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce INDESIT DG 6100 W. Doufáme, že uživatelská příručka pro INDESIT DG 6100 W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku INDESIT DG 6100 W.


INDESIT DG 6100 W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (366 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze INDESIT DG 6100 W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zabraòte dìtem v pøístupu k èistícím pøípravkùm a otevøené myèce nádobí. 6. Pøístroj nesmí být v ádném pøípadì instalován ve venkovních prostorách, a to ani pod pøístøekem. Vystavovat myèku nádobí deti a povìtrnostním vlivùm je nebezpeèné. Bìhem procesu mytí a bezprostøednì po nìm se nedotýkejte topných tìles. [. . . ] - Vysoké nádobí byste mìli ukládat ikmo tak, aby voda mohla lépe odtékat. - Pøíbory ukládejte dradly smìrem dolù do koíku na pøíbory. Velmi dlouhé pøíbory je nutno vloit dopøedu do horního koe. Je-li ko na pøíbory opatøen po stranách záøezy, mùete do nich zasunout jednotlivé kávové lièky. Co patøí do horního koe Do horního koe vkládejte choulostivé a jemné nádobí, jako jsou sklenice, álky na èaj a kávu, podálky, ale i talíøe, ploché misky, málo zneèitìné nízké hrnce a pánve. lehké nádobí ukládejte tak, aby je proud vody nemohl pøevrátit. F 12 souprav jídelního náèiní (IEC - EN 50242) Uvedení pøístroje do provozu Nastavení programu mytí 1. Zkontrolujte, zda je vidlice síového pøívodu zasunuta do zásuvky. Ubezpeète se, e vodovodní kohoutek je úplnì otevøený. Myèku naplòte nádobím (viz odstavec Ukládání nádobí) 4. Nalijte do myèky mycí pøípravek (viz odstavec Sùl, mycí pøípravek, oplachovací pøípravek) 5. Otoète volièem programù na panelu tak daleko vpravo, a ipka bude souhlasit se symbolem nebo èíslem poadovaného programu. zmìna programu Tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF) myèku vypnìte - kontrolka zhasne. Voliè programù otoète vpravo a na poadovaný program (viz odstavec Nastavení programu mytí) a myèku znovu zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF). Konec programu mytí Program mytí skonèil v okamiku, kdy se voliè programù, pomalu se otáèející bìhem celého procesu, zastavil na znaèce STOP (viz obrázek). Myèku vypnìte tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF) a otevøete dvíøka. Horké nádobí, choulostivé na náraz, ponechejte nìkolik minut chladnout a dosuit. CZ 4 Tabulka programù Program Pokyny pro výbìr programu Silnì zapinìné nádobí, jako hrnce a pánve. (není vhodné pro choulostivé nádobí). Popis vlastního mytí Pøedmývání teplou vodou (45°C) Prodlouené mytí pøi 65°C Oplachování studenou vodou Oplachování horkou vodou 70°C Susení Mycí pøípravek Oplachovací pøípravek 30 g * 1) Intenzivní program Normálnì zaspinìné nádobí a hrnce. 2) Normální program (IEC ­ EN 50242) Pøedmývání studenou vodou Prodlouené mytí pøi 65°C Oplachování studenou vodou Oplachování horkou vodou 70°C Susení 30 g * 3) Krátký program Krátký úsporný program pro lehce zaspinìné a ihned po pouití myté nádobí. Bez susení Krátké pøedmývání nádobí, které bude umyto pozdìji po úplném naplnìní myèky Krátký mycí cyklus pøi 60°C Oplachování studenou vodou 15 g Opláchnutí studenou vodou, aby se zabránilo zaschnutí zbytkù jídla. 4) Oplachování 5 CZ Jak uetøit - Myèku nádobí zapínejte teprve tehdy, je-li naplnìná. program Namáèení, abyste zabránili nepøíjemným pachùm a zasychání zbytkù jídla. - Vybírejte vhodné programy: Volba programu závisí na druhu nádobí a jeho zneèitìní. [. . . ] Obì èísla jsou uvedena na typovém títku, umístìném proti dvíøkám. Nikdy nenechávejte opravu provést jiným osobám, ne odborníkùm v autorizovaném servisu a neakceptujte jiné ne originální náhradní díly. 7 CZ Instalace Umístìní Myèku postavte na urèené místo. Pøístroj se mùe boèními stìnami nebo zadní stranou opírat o sousední nábytek nebo stìnu. Myèka nádobí je vybavena pøívodní a odtokovou hadicí, které je podle podmínek mono umístit vpravo i vlevo. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky INDESIT DG 6100 W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu INDESIT DG 6100 W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag