Návod k použití INDESIT D 42

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce INDESIT D 42. Doufáme, že uživatelská příručka pro INDESIT D 42 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku INDESIT D 42.


INDESIT D 42 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (790 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze INDESIT D 42

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] D 42 Mycka nádobí Návod k instalaci a obsluze D 42 Mycka nádobí Návod k instalaci a pouzití Vázený zákazníku, dkujeme Vám, ze jste si zakoupil výrobek spolecnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Pi vybírání pístroje pecliv zvazte, jaké cinnosti a funkce od pístroje pozadujete. To, ze výrobek nevyhovuje Vasim pozdjsím nárokm, nemze být dvodem k reklamaci. Ped prvním pouzitím si pozorn pectte pilozený ceský návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým dovázeným výrobkm, a dsledn se jím ite. [. . . ] Jak nastavit horní ko Výku horního koe mùete nastavit do jedné z dvou poloh koe (horní a spodní). Abyste nastavili ko, odklopte zaráky zajiující vodítka a ko vytáhnìte ven. Nasaïte ko zpìt zadními koleèky do horní nebo spodní pozice a pak jej zasuòte tak, aby se do vodítek nasadila i pøední koleèka. Uzavøete západky, aby se ko zajistil na svém místì (viz obr. F). Pøíklady vkládání nádobí Horní kos Horní kos Dolní kos Dolní kos Obr. F 3 4 % CZ Uvedení pøístroje do provozu Nastavení programu mytí Po ukonèení instalaèních krokù popsaných v pøedchozích odstavcích, otevøete vodovodní kohoutek a stisknìte tlaèítko (A) ZAP/VYP umístìné na ovládacím panelu, ozve se krátké pípnutí a rozsvítí se kontrolka B. Nyní je myèka nádobí pøipravena na naprogramování mycího cyklu. Výbìr a sputìní programu Otáèením volièe programù D ve smìru hodinových ruèièek zvolte poadovaný program nastavením na pøísluný symbol (zejména zpoèátku se poraïte s tabulkou programù uvedenou v tomto návodu na stranì 9). Zvukový signál po nìkolika sekundách oznámí zaèátek programu a rozsvítí se kontrolka G podle mycího cyklu, který se zahájí. Od této chvíle není mono dìlat ádné zmìny. Kontrolky prùbìhu programu Myèka nádobí je vybavena 4 kontrolkami G, které se rozsvìcují v poøadí, jak probíhají jednotlivé fáze mycího programu. Tyto fáze jsou od leva do prava následující: Dolo k výpadku napájení?Mycí program se zastaví a poté se znovu spustí, jakmile zaène být myèka znovu napájena nebo jakmile zavøete její dvíøka. Pozor Pokud otevøete dvíøka bìhem nebo na konci programu, stùjte stranou od myèky, abyste se chránili pøed únikem horké páry. Po vloení nádobí se mùete pøed tím, ne nastavíte program, rozhodnout, kdy se má mytí zahájit. Dobu, po které se mytí odstartuje, zvolíte tisknutím tlaèítka F, a to po 12, 9, 6, nebo 3 hodinách. Po kadém stisknutí se ozve krátké pípnutí a kontrolka G se rozsvítí podle zvolené doby odloeného startu. Nyní si mùete zvolit poadovaný mycí program, potom se ozve pípnutí a zahájí se odpoèítávání doby odloeného startu. Kontrolka 12 hodin bude blikat, pak postupnì zaènou blikat dalí kontrolky, èím jste informováni jak plyne doba odpoèítávání odkloeného startu. Po uplynutí doby pøestanou kontrolky "G" blikat a program mytí se zahájí. Rozhodnìte, kdy má mytí zaèít pøedmývání, mytí, oplachování, suení. Vymazání nebo zmìna programu, který je v chodu Upozornìní: program, který je v chodu je moné mìnit pouze pokud právì zaèal. Pro zmìnu programu, který je ji v chodu, otoète proti smìru hodinových ruèièek voliè programù a do polohy RESET. Po nìkolika sekundách se ozvou 4 zapípání, zhasne kontrolka G odpovídající dané fázi programu: to znamená, e vechna nastavení byla zruena. [. . . ] Obì èísla jsou uvedena na typovém títku, umístìném proti dvíøkám. Nikdy nenechávejte opravu provést jiným osobám, ne odborníkùm v autorizovaném servisu a neakceptujte jiné ne originální náhradní díly. CZ Instalace Umístìní Myèku postavte na urèené místo. Pøístroj se mùe boèními stìnami nebo zadní stranou opírat o sousední nábytek nebo stìnu. Myèka nádobí je vybavena pøívodní a odtokovou hadicí, které je podle podmínek mono umístit vpravo i vlevo. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky INDESIT D 42

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu INDESIT D 42 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag