Návod k použití INDESIT BAAN 12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce INDESIT BAAN 12. Doufáme, že uživatelská příručka pro INDESIT BAAN 12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku INDESIT BAAN 12.


INDESIT BAAN 12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2060 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze INDESIT BAAN 12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Sledujte proto laskavÏ pouze ty instrukce, kterÈ se tkajÌ vaöeho spot¯ebiËe. PomocÌ tohoto vstraûnÈho trojhelnÌku a / nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, jeû jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo pro spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem zÌsk·te doplÚujÌcÌ informace o obsluze a o praktickÈm vyuûitÌ spot¯ebiËe. KvÏtinou jsou oznaËeny rady a pokyny, tkajÌcÌ se hospod·rnÈho a ekologickÈho pouûÌv·nÌ spot¯ebiËe. [. . . ] Teplota je nastavena na p¯Ìliö nÌzkou hodnotu. OdstranÏnÌ Zapnout chladniËku Zasunout spr·vnÏ z·strËku do z·suvky. Zkontrolujte pojistky, p¯ÌpadnÏ zapnÏte jistiË nebo vymÏÚte pojistku Z·vady na elektrickÈ sÌti odstranÌ elektroinstalatÈr Nastavte regul·tor teploty p¯echodnÏ na teplejöÌ hodnotu. Informujte se laskavÏ v odstavci "UvedenÌ do provozu". Instalace UmÌstÏnÌ chladniËky ChladniËka se m· instalovat v dob¯e vÏtranÈ a suchÈ mÌstnosti. Na spot¯ebu elektrickÈho proudu a na dokonalou funkci chladniËky m· velk vliv okolnÌ teplota. Proto by chladniËka: - nemÏla bt vystavena p¯ÌmÈho sluneËnÌmu z·¯enÌ; - nemÏla st·t u topnch tÏles, vedle spor·ku nebo jinch zdroj tepla; - mÏla st·t pouze na mÌstÏ, jehoû okolnÌ teplota odpovÌd· klimatickÈ t¯ÌdÏ, pro kterou je chladniËka urËena. /daj o klimatickÈ t¯ÌdÏ najdete na typovÈm ötÌtku, kter se nach·zÌ vlevo ve vnit¯nÌm prostoru chladniËky. N·sledujÌcÌ tabulka ukazuje, jak· okolnÌ teplota odpovÌd· p¯ÌsluönÈ klimatickÈ t¯ÌdÏ. Klimatick· t¯Ìda SN N ST T pro rozmezÌ okolnÌ teploty +10 aû +32C +16 aû +32C +18 aû +38C +18 aû +43C Byly p¯Ìliö dlouho otev¯eny Dve¯e ponech·vejte dve¯e. otev¯enÈ pouze tak Potraviny v chladniËce jsou dlouho, jak je to nezbytnÏ p¯Ìliö teplÈ. BÏhem poslednÌch 24 hodin bylo uloûeno vÏtöÌ mnoûstvÌ teplch potravin. ï Nenastavujte niûöÌ teplotu, neû je nezbytnÏ nutnÈ. ï P¯i rozmrazov·nÌ uloûte zmrazenÈ potraviny do chladicÌho prostoru. Chlad ze zmrazenÈho zboûÌ se tak vyuûije k chlazenÌ v chladicÌm prostoru. ï Kondenz·tor, tvo¯en kovovou m¯Ìûkou na zadnÌ stranÏ chladniËky, udrûujte st·le v ËistÈm stavu. Co dÏlat, kdyû Ö OdstraÚov·nÌ poruch V p¯ÌpadÏ poruchy spot¯ebiËe se mûe p¯ÌpadnÏ jednat pouze o drobnou z·vadu, kterou mûete sami odstranit na podkladÏ d·le uv·dÏnch pokyn. Pokud v·m tyto informace v konkrÈtnÌm p¯ÌpadÏ nepomohou, sami se uû do dalöÌch pracÌ nepouötÏjte. 8 21 »iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ Vnit¯ek chladniËky vËetnÏ vnit¯nÌho vybavenÌ by se mÏl z hygienickch dvod pravidelnÏ vymvat. ï BÏhem vymv·nÌ nesmÌ bt chladniËka p¯ipojena do sÌtÏ. HrozÌ nebezpeËÌ zasaûenÌ elektrickm proudem!P¯ed mytÌm chladniËku vypnÏte, a vyt·hnÏte p¯ÌvodnÌ kabel ze z·suvky nebo vypnÏte jistiË, p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. ï ChladniËku nikdy neËistÏte parnÌmi ËisticÌmi p¯Ìstroji. Do elektrickch souË·stek by mohla vniknout vlhkost a hrozilo by zasaûenÌ elektrickm proudem!Hork· p·ra by mohla poökodit plastovÈ dÌly. [. . . ] Typov ötÌtek se nach·zÌ vlevo ve vnit¯nÌm prostoru chladniËky. P¯ed uvedenÌm chladniËky do provozu ï P¯ed prvnÌm uvedenÌm do provozu vymyjte vnit¯nÌ prostor chladniËky a vöechny Ë·sti vybavenÌ (viz odstavec "»iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ"). UvedenÌ do provozu a regulace teploty ï ZasuÚte z·strËku do z·suvky. P¯i otev¯enÌ dve¯Ì se rozsvÌtÌ vnit¯nÌ osvÏtlenÌ. OtoËn knoflÌk pro volbu teploty se nach·zÌ v chladicÌm prostoru vpravo. Poloha "0" znamen·: vypnuto Poloha "1" znamen·: nejvyööÌ vnit¯nÌ teplota (nejteplejöÌ nastavenÌ) Poloha "6" (u koncovÈho dorazu) znamen·: nejniûöÌ vnit¯nÌ teplota (nejchladnÏjöÌ nastavenÌ). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky INDESIT BAAN 12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu INDESIT BAAN 12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag