Návod k použití HTC TOUCH2 USER MANUAL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HTC TOUCH2. Doufáme, že uživatelská příručka pro HTC TOUCH2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HTC TOUCH2.


HTC TOUCH2 USER MANUAL: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4870 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HTC TOUCH2 QUICK START GUIDE (866 ko)
   HTC TOUCH2 QUICK START GUIDE (866 ko)
   HTC TOUCH2 (4913 ko)
   HTC TOUCH2 USER MANUAL (4913 ko)
   HTC TOUCH2 QUICK START GUIDE (676 ko)
   HTC TOUCH2 QUICK START GUIDE (676 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HTC TOUCH2USER MANUAL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka www. htc. com Pectte si ped pouzitím zaízení BATERIE NEBUDE PO VYJMUTÍ ZE ZAÍZENÍ PLN NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PÍSTROJ NABÍJÍ. VASE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAÍZENÍ ROZMONTUJETE NEBO SE JEJ ROZMONTOVAT POKUSÍTE. OCHRANA SOUKROMÍ Nkteré zem vyzadují úplné zpístupnní zaznamenaných telefonních hovor a stanovují, ze musíte osobu, se kterou hovoíte, informovat o tom, ze hovor zaznamenáváte. [. . . ] Po dokoncení zprávy klepnte na tlacítko Odeslat. Tipy · Dalsí informace o zadávání textu a symbol naleznete v kapitole 4. · Jestlize pracujete v rezimu offline, budou e-mailové zprávy pesunuty do slozky K odeslání a budou odeslány pi pístím pipojení. 108 Kapitola 6 Zasílání zpráv Odpov na e-mail nebo pedání e-mailu dál 1. Na výchozí obrazovce se pesute na kartu Posta, vyberte e-mailový úcet a pak klepnte na slozku Dorucené. Otevete zprávu a klepnte na moznosti Nabídka > Odpovdt, Nabídka > Odpovdt vsem nebo Nabídka > Pedat dál. Zadejte zprávu s odpovdí a klepnte na tlacítko Odeslat. Pi zobrazení e-mailu Standardn obsahují dlouhé e-mailové zprávy, které obdrzíte, pouze nkolik prvních kilobajt zprávy. Kdyz e-mail otevete, zobrazí se pouze záhlaví a cást zprávy. Chcete-li vidt celý obsah e-mailu, musíte jej stáhnout. Chcete-li stáhnout celou e-mailovou zprávu, otevete ji a postupujte jedním z následujících zpsob: · Pesute se na konec zprávy a klepnte na polozku Získat celou zprávu a vsechny pílohy (e-mailový úcet POP) nebo Získat zbytek zprávy (e-mailový úcet IMAP4 a Outlook). Klepnte na polozky Nabídka > Stáhnout zprávu. V závislosti na rychlosti pipojení k Internetu, velikosti celého e-mailu a nastavení automatického stahování píloh mze stahování urcitou dobu trvat. · Poznámka V zobrazené e-mailové zpráv mzete klepnutím na fotografii odesílatele pejít k jeho kontaktním informacím. Není-li odesílatel nebo jiný píjemce tohoto e-mailu ulozen v kontaktech, mzete klepnout na jméno této osoby a potom klepnutím na polozku Ulozit do kontakt ulozit e-mailovou adresu osoby do kontakt v telefonu. Odesílateli nebo píjemci také mzete odeslat e-mail. Kapitola 6 Zasílání zpráv 109 Stahování soubor píloh · · V závislosti na typu e-mailového úctu telefon mze nebo nemusí automaticky stahovat soubory píloh s e-mailovými zprávami. E-mailový úcet POP3: Soubory pílohy jsou stahovány automaticky s e-mailovou zprávou. E-mailové úcty IMAP4 a Outlook: Soubory píloh se zobrazují pod pedmtem e-mailové zprávy. Klepnutím na pílohu tuto pílohu otevete, pokud jiz byla pln stazena, nebo ji oznacíte ke stazení pi dalsím pijímání a odesílání posty. Mzete také nastavit automatické stahování soubor s pílohami. Podrobnosti najdete v cásti Pizpsobení nastavení e-mailu v této kapitole. 110 Kapitola 6 Zasílání zpráv Telefonování pímo z e-mailových zpráv Je-li telefonní císlo odesílatele e-mailové zprávy ulozeno v kontaktech, mzete mu pímo zatelefonovat. Na kart Posta na Výchozí obrazovce, ve slozce Dorucené nebo v otevené zpráv stisknte tlacítko HOVOR/ODESLAT. Potom se zobrazí obrazovka programu Telefon s automaticky vyplnným telefonním císlem odesílatele a pipraveným k vytocení. Vytocte císlo optným stisknutím tlacítka HOVOR/ODESLAT. Klepnutím na odkazy v textu zprávy mzete také zavolat na zobrazené císlo, odeslat e-mail nebo pejít na webovou stránku. Synchronizace e-mailových zpráv Synchronizace e-mailových zpráv zajisuje, ze nové e-mailové zprávy jsou stazeny do slozky Dorucené v telefonu, e-mailové zprávy ve slozce K odeslání jsou odeslány a ze e-mailové zprávy odstranné ze serveru jsou z telefonu také odstranny. Zpsob synchronizace e-mailových zpráv závisí na typu pouzívaného e-mailového úctu. Automatická synchronizace e-mailového úctu aplikace Outlook 1. [. . . ] Stejn jako u jiných mobilních rádiových zaízení platí, ze k zajistní uspokojivé funkce zaízení a bezpecnosti osob je doporuceno, aby se bhem provozu zaízení anténa nenacházela v tsné blízkosti zádné cásti lidského tla. Pi pouzití neschválené nebo upravené antény mze dojít ke zhorsení kvality hovor a poskození telefonu a tím ke ztrát funkcnosti a pekrocení doporucených limit úrovní SAR; dále mze dojít k porusení místních pedpis platných v dané zemi. K zajistní optimálního výkonu telefonu a zarucení toho, ze vystavení lidského organizmu vysokofrekvencnímu záení nepekrocí hodnoty stanovené v píslusných normách, zaízení vzdy pouzívejte jen v obvyklé poloze. Pi telefonování se zbytecn nedotýkejte oblasti antény ani ji nedrzte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HTC TOUCH2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HTC TOUCH2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag