Návod k použití HTC TATTOO USER MANUAL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HTC TATTOO. Doufáme, že uživatelská příručka pro HTC TATTOO bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HTC TATTOO.


HTC TATTOO USER MANUAL: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4294 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HTC TATTOO QUICK START GUIDE (1125 ko)
   HTC TATTOO QUICK START GUIDE (1125 ko)
   HTC TATTOO (4757 ko)
   HTC TATTOO USER MANUAL (4757 ko)
   HTC TATTOO QUICK START GUIDE (1009 ko)
   HTC TATTOO QUICK START GUIDE (1009 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HTC TATTOOUSER MANUAL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka www. htc. com Pectte si ped pouzitím zaízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ PLN NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE TELEFON NABÍJÍ. VASE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD TELEFON ROZMONTUJETE NEBO SE JEJ ROZMONTOVAT POKUSÍTE. OCHRANA SOUKROMÍ Nkterézemvyzadujíúplnézpístupnnízaznamenanýchtelefonníchhovor astanovují, zemusíteosobu, sekterouhovoíte, informovatotom, zehovor zaznamenáváte. Pipouzívánífunkcezáznamuvtelefonuvzdydodrzujtepíslusné zákonyanaízenívasízem. [. . . ] StiskntetlacítkaPLOCHA>MENUapotomklepntenapolozkyNastavení > Synchronizace dat > Exchange ActiveSync. Zmteobecnénastaveníanastavenípostyakalendáepodlevlastních pozadavk. Azbudetehotovi, klepntenatlacítkoZPT. Vytváení a odesílání e-mailových zpráv 1. StiskntetlacítkoPLOCHA, klepntenatlacítko polozkuPosta. apakklepntena 2. VeslozceDorucenée-mailovéhoúctustiskntetlacítkoMENUaklepntena polozkuVytvoit. Tip Chcete-lipejítdojinéhoe-mailovéhoúctu, klepntenatlacítko hornímrohu. DopoleKomuzadejtee-mailovouadresupíjemcezprávy. Bhemzadávání informacísenaobrazovcezobrazíodpovídajícíkontakty. Klepntena píjemcenebopokracujtevzadáváníe-mailovéadresy. Pokude-mailposíláte nkolikapíjemcm, oddltee-mailovéadresycárkou. Mzetepidat libovolnýpocetpíjemczprávy. Tipy · Chcete-liodeslatkopiineboskrytoukopiie-mailovézprávydalsímpíjemcm, stiskntetlacítkoMENUaklepntenapolozku Pidat píjemce > Kopie nebo Skrytá. · PokudjstenastaviliúcetExchangeActiveSync, stiskntetlacítkoMENUapotom klepntenapolozkuPidat píjemce > Komu > Adresá spolecnosti, abyste mohlipidatpíjemcezkontaktnaúctuExchangeActiveSync. 4. Zadejtepedmte-mailuapotomvytvotezprávu. Klepntenapolozku Odeslat. Poznámka KlepnutímnatlacítkoUlozit jako konceptmzetezprávuulozitjakokoncept. Zasílánízpráv 97 Prohlízení e-mail a odpov na e-mailové zprávy 1. StiskntetlacítkoPLOCHA, dáleklepntenatlacítko polozkuPosta. VeslozceDorucenée-mailovéhoúctuklepntenae-mail, kterýchcete prohlízet. Tip Chcete-lipejítdojinéhoe-mailovéhoúctu, klepntenatlacítko hornímrohu. UúctuExchangeActiveSynclzeoznacite-mail. Chcete-lioznacite-mail, bhem prohlízeníklepntenabílýpíznak( )vpravémhornímrohuobrazovky. Po oznacenízprávypíznakzmníbarvunacervenou( ). Správa e-mailových zpráv Filtrování slozky Dorucené KlepnutímnakartuvdolnícástiobrazovkylzefiltrovatslozkuDorucenépodle jednotlivýche-mailovýchzpráv, konverzacíneboe-mailovýchzprávspílohami. Pocetnepectených e-mailovýchzpráv Konverzace Zobrazujee-mailové zprávyjakokonverzaci. E-mailovákorespondence jeseskupenapodleádku pedmtu. Klepnutímna e-maillzezobrazite-mailové zprávyvkonverzaci. Dorucené Zobrazujee-mailovézprávy jakojednotlivépolozky. Oznacené (pouze úcet Exchange ActiveSync) Zobrazujevsechny e-mailovézprávyoznacené píznakem. Pílohy Zobrazujevsechnye-mailové zprávy, kteréobsahujípílohu. Oznacený(pouzeúcet ExchangeActiveSync)e-mail 98 Zasílánízpráv azení zpráv 1. VeslozceDorucenée-mailovéhoúctustiskntetlacítkoMENUapotom klepntenapolozkuSeadit. Vyberteznásledujícíchmoznostíazení: · · · · Datum (Nejnovjsí/nejstarsí nahoe) Seadíe-mailovézprávypodle casupijetí. Pedmt (A-Z/Z-A) Seadíe-mailovézprávypodlepedmtu vabecednímpoadí. Odesílatel (A-Z/Z-A) Seadíe-mailovézprávypodleodesílatele vabecednímpoadí. Velikost (Nejvtsí/nejmensí) Seadíe-mailovézprávypodlevelikostisouboru. Odstranní zprávy 1. VeslozceDorucenée-mailovéhoúctuklepnteapodrztee-mail, kterýchcete odstranit. [. . . ] EN 301 489-24 Elektromagnetickákompatibilitaarádiovéspektrum(ERM)­Normapro elektromagnetickoukompatibilitu(EMC)rádiovýchzaízeníasluzeb­Cást4: Specificképodmínkypropohyblivéapenosné(UE)rádiovéapidruzené zaízeníproCDMAspímýmsíením, IMT-000(UTRA). ETSI EN 301 511 Globálnísystémmobilníchkomunikací(GSM);Harmonizovanáevropská normapromobilnístanicevpásmechGSM900aGSM1800, zahrnující základnípozadavkyclánku. smrniceR&TTE(1995/5/ES). ETSI EN 301 489-1 Elektromagnetickákompatibilitaarádiovéspektrum(ERM)­Normapro elektromagnetickoukompatibilitu(EMC)rádiovýchzaízeníasluzeb­Cást1: Spolecnétechnicképozadavky. · · · · Píloha09 · ETSI EN 301 489-7 Elektromagnetickákompatibilitaarádiovéspektrum(ERM)­Normapro elektromagnetickoukompatibilitu(EMC)rádiovýchzaízeníasluzeb­Cást7: Specificképodmínkypropohybliváapenosnárádiováapidruzenázaízení digitálníchbukovýchrádiovýchtelekomunikacníchsystém(GSMaDCS). ETSI EN 301 489-17 Elektromagnetickákompatibilitaarádiovéspektrum(ERM)­Normapro elektromagnetickoukompatibilitu(EMC)rádiovýchzaízeníasluzeb­Cást 17:Specificképodmínkyprosirokopásmovépenosovésystémy, 4GHz. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HTC TATTOO

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HTC TATTOO bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag