Návod k použití HP X22LED

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP X22LED. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP X22LED bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP X22LED.


HP X22LED : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2221 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP X22LED

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Monitory HP x20LED, x22LED, x22LEDc a x23LED Uzivatelská pírucka © 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou obchodní znacky nebo registrované obchodní znacky Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích. HP na své produkty a sluzby poskytuje jen záruku, která je výslovn popsána v dokumentaci tchto produkt a sluzeb. Nic v tomto dokumentu nesmí být povazováno za poskytnutí dalsí záruky. [. . . ] Kazdý krok zvýsí/snízí hodnotu o jednotku Rozsah nastavení Výchozí hodnota netýká se netýká se netýká se netýká se Barevná tepl. rezimu bude funkcí Reset zmnna uzivatelská hodnota R/G/B (výchozí nast. 50). 0-100 Green (Zelená) Zesílení zelené s digitální pamtí. Kazdý krok zvýsí/snízí hodnotu o jednotku 0-100 Blue (Modrá) Zesílení modré s digitální pamtí. Kazdý krok zvýsí/snízí hodnotu o jednotku 0-100 ENWW Pouzití menu na obrazovce (OSD) 11 Polozka hlavního menu OSD Setup (Nastavení OSD) Ikona hlavního menu Polozka podízeného menu H. poloha) Popis Nastavení polohy OSD ve vodorovném smru. Kazdý krok zvýsí/snízí hodnotu o pt Rozsah nastavení 0-100 Výchozí hodnota Vyvolání hodnoty 50 V. Position (Svislá poloha) Nastavení polohy OSD ve svíslém smru. Kazdý krok zvýsí/snízí hodnotu o pt 0-100 Vyvolání hodnoty 50 Timeout (Doba zobrazení) Nastavení doby zobrazení OSD. Kazdý krok zvýsí/snízí hodnotu o pt 5-100 Vyvolání hodnoty 10 Language (Jazyk) Nastavení jazyka OSD na anglictinu. (Anglictina je výchozí nastavení) Po stisku "RESET" není nutno vyvolávat jazyk. Pokud má zákazník odlisný pozadavek, ite se tímto pozadavkem. 12 Pouzívání monitoru ENWW Polozka hlavního menu Extra (Dalsí) Ikona hlavního menu Polozka podízenéh o menu Input Select (Výbr vstupu) Popis Výbr vstupního video signálu. Rozsah nastavení Výchozí hodnota D-SUB DVI Poznámka: model s jen analogovým vstupem nenabízí polozku , , Výbr vstupu". DDC/CI Zapnutí/vypnutí DDC/CI On (Zap) Off (Vyp) Reset Vymaze nastavení automatické konfigurace a nastaví barevnou teplotu Teplá. Neprovést reset, návrat do hlavního menu. Ano netýká se Ne netýká se netýká se Information (Informace) Zobrazení rozlisení, bodového/snímkového kmitoctu. ENWW Pouzití menu na obrazovce (OSD) 13 Výbr vstupních konektor video signálu Dostupné vstupní konektory: · · Konektor VGA (analogový) Konektor DVI-D (digitální) Monitor automaticky urcí, ke kterým vstupm je pipojen video signál, a zobrazí píslusný obraz. Pokud jsou pipojeny oba kabely, výchozí nastavení vstupu je DVI. Pepnutí vstupu je mozné volbou Výbr vstupu v OSD menu. Identifikace stav monitoru Na monitoru se zobrazují následující hlásení stavu: Vstupní signál mimo rozsah - Pokud je ádkový nebo bodový kmitocet nebo roziisení vstupního signálu mimo rozsah podporovaný monitorem, zobrazí se toto hlásení. Zádný signál - Pokud není pipojen video kabel nebo pokud je pipojený a není na nm signál, monitor zobrazí toto hlásení a po 9 sekundách se pepne do úsporného rezimu. Hlásení se zobrazuje na míst nastaveném volbou , , Nastavení OSD". Probíhá automatické nastavení - Znamená, ze probíhá automatické nastavení. Viz , , Nastavení kvality zobrazení". Nastavení kvality zobrazení Automatické nastavení automaticky doladí kvalitu obrazu s nastavením polohy, kmitoctu a fáze podle velikosti zobrazovace vzdy, kdyz se zmní rezim video signálu. Pesnjsí nastavení pro VGA vstup je mozné pomocí softwaru Auto Adjustment z CD. Pokud chcete dále vylepsit kvalitu obrazu, vyuzijte ovládání Hodin a Fáze na monitoru k jemnému doladní. Optimalizace analogového videa Nkteré monitory jsou vybaveny pokrocilými obvody, díky nimz fungují jako standardní analogové monitory. [. . . ] Box 692000, Mail Stop 510101 Houston, Texas 77269-2000 Nebo volejte (281) 514-3333 Za úcelem identifikace produktu uvete císlo dílu, modelu, nebo výrobní císlo uvedené na produktu. Upozornní pro Kanadu Toto digitální zaízení tídy B vyhovuje vsem pozadavkm kanadských pedpis o zaízeních zpsobujících rusení. Avis Canadien Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du Canada. Regulaèní opatøení v Evropské unii Tento produkt vyhovuje následujícím Smìrnicím EU: · Smìrnice 2006/95/ES o pøístrojích nízkého napìtí · Smìrnice 2004/108/ES o elektromagnetickém rusení · Smìrnice 2009/125/ES o ekologickém návrhu, pokud se týká produktu Prohlásení o shodì s pozadavky CE platí jen pøi napájení správným napájecím zdrojem znaèky HP s oznaèením CE Splnìní tìchto smìrnic implikuje shodu s pøíslusnými harmonizovanými evropskými normami (evropské normy) uvedenými v Prohlásení o shodì EU, které HewlettPackard vystavuje na tento produkt nebo øadu produktù. Shoda je vyznaèena následujícími symboly pøímo na produktu: Toto oznaèení platí pro jiné nez telekomunikaèní produkty a harmonizované telekomunikaèní produkty v EU (napø. xxxx* Toto oznaèení platí pro neharmonizované telekomunikaèní produkty v EU 24 Prohlásení regulacních orgán ENWW *Èíslo autorizované osoby (pouzito jen pokud se týká - viz stítek produktu) Oficiální prohlásení o shodì CE pro toto zaøízení najdete na http://www. hp. eu/certificates. Kontaktním místem ve vìcech regulace je Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Nìmecko. Nmecká informace o ergonomii Produkty HP nesoucí logo , , GS" vyhovují platným ergonomickým pedpism, pokud jsou pouzívány spolu s pocítaci, klávesnicemi a monitory nesoucími logo , , GS". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP X22LED

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP X22LED bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag