Návod k použití HP W2228H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP W2228H. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP W2228H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP W2228H.


HP W2228H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3833 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP W2228H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka w2228h w2448h/hc w2558hc Jediné záruky poskytované spolecností HP na produkty a sluzby jsou výslovná prohlásení o záruce, která doprovázejí dané produkty a sluzby. Nic ze zde uvedeného nemze být chápáno tak, ze by zakládalo dodatecnou záruku. Spolecnost HP není odpovdná za technické ani redakcní chyby nebo opomenutí, které tento dokument obsahuje. Spolecnost HP nepebírá zádnou zodpovdnost za pouzívání nebo spolehlivost svého softwaru v zaízení, které není poskytováno spolecností HP. [. . . ] Zkontrolujte, zda pocítac ci zdroj vstupního signálu není vypnutý nebo v rezimu úspory energie. Auto Adjustment in Progress (Probíhá automatické nastavení) -- Informuje o aktivit funkce automatického nastavení. Viz cást , , Nastavení kvality zobrazení" v této kapitole. Nastavení kvality zobrazení Funkce automatického nastavení automaticky vyhledá optimální nastavení velikosti zobrazení, polohy, frekvence a fáze pi kazdém zobrazení nového videorezimu. Chcete-li provést jest pesnjsí nastavení vstupu VGA, spust'te software Auto-Adjustment z disku CD. Viz cást , , Pouzití funkce Automatické nastavení" v této kapitole. Chcete-li dalsího dosáhnout zvýsení kvality obrazu, pouzijte funkce Clock (Frekvence) a Clock Phase (Fáze impulsu) monitoru. Viz cást , , Optimalizace analogového videosignálu" v této kapitole. Optimalizace analogového videosignálu Nkteré monitory obsahují pokrocilé obvody, které jim umozují fungovat jako standardní analogový monitor. Za úcelem vylepsení výkonu zobrazení analogového signálu lze pouzít dv polozky nabídky OSD: Clock (Frekvence) -- Zvýsením nebo snízením hodnoty minimalizujte pípadné svislé pruhy ci cáry na pozadí obrazovky. Clock Phase (Fáze impulsu) -- Zvýsením nebo snízením hodnoty minimalizujte zkreslení nebo chvní obrazu. Tyto funkce pouzijte pouze v pípad, ze funkce automatického nastavení nezajistí uspokojivý obraz monitoru v analogovém rezimu. 4­8 Uzivatelská pírucka Ovládání monitoru Chcete-li dosáhnout ty nejlepsí výsledky: 1. Ped zahájením nastavení nechte monitor zahát po dobu 20 minut. Otevete nabídku OSD a vyberte moznost Image Control (Nastavení obrazu). Nejprve správn vyberte nastavení Frekvence, jelikoz nastavení Clock Phase (Fáze impulsu) závisí na tomto nastavení. Pokud pi nastavení hodnot Clock a Clock Phase dojde ke zkreslení obrazu, pokracujte v nastavení az do vyrovnání zkreslení. Chcete-li obnovit výchozí nastavení, otevete nabídku OSD, vyberte moznost Factory Reset (Obnovení výchozích hodnot) a vyberte moznost Yes (Ano). Funkce úsporného rezimu Pokud je monitor v normálním provozním rezimu, kontrolka napájení je svítí bíle nebo zelen a monitor spotebovává bzný pocet watt. Informace o spoteb najdete v cásti , , Technické specifikace" (Píloha B). Monitor také podporuje rezim úspory energie, který je ízen z pocítace. Pokud se monitor nachází v úsporném rezimu, je-obrazovka monitoru prázdná, podsvtlení je vypnuté a kontrolka napájení oranzov svítí. Monitor spotebovává minimální mnozství energie. Po , , probuzení" monitoru probhne krátká doba zahívání, po které se monitor vrátí do bzného provozního stavu. Stav snízené spoteby se aktivuje, pokud monitor nedetekuje horizontální signál sync ani vertikální signál sync. Aby tato funkce mohla pracovat, musí být v pocítaci aktivován rezim úspory energie. Pokyny k nastavení funkce úspory energie (nkdy oznacované jako funkce správy napájení) najdete v dokumentaci pocítace. [. . . ] Pipojte zaízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, nez je zapojen pijímac. Porate se s prodejcem nebo se zkuseným rádiovým ci televizním technikem. Úpravy Komise FCC upozoruje uzivatele, ze vsechny zmny ci úpravy provedené na tomto zaízení, které nejsou výslovn schváleny spolecností Hewlett-Packard Company mohou vést ke ztrát oprávnní k uzívání tohoto zaízení. Kabely Pipojení k tomuto zaízení musí být provedeno prostednictvím stínných kabel s metalickým krytem konektoru RFI/EMI, aby byl zajistn soulad s pravidly a smrnicemi komise FCC. Prohlásení o shod pro výrobky oznacené logem FCC, pouze USA Toto zaízení spluje pozadavky cásti 15 pravidel FCC. Provoz je omezen následujícími dvma podmínkami: (1) zaízení nesmí zpsobovat skodlivé rusení a (2) zaízení musí být odolné vci veskerému okolnímu rusení vcetn takového, které mze vyvolat nezádoucí úcinky. Máte-li dotazy týkající se vaseho výrobku, kontaktujte nás na adrese: Hewlett-Packard Company P. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP W2228H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP W2228H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag