Návod k použití HP S2231A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP S2231A. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP S2231A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP S2231A.


HP S2231A : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1011 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP S2231A

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a LCD monitory Uzivatelská pírucka © 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo registrované známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalsích zemích. Jediné záruky na produkty a sluzby HP jsou uvedeny ve výslovném znní záruky poskytovaném s takovými produkty a sluzbami. Nic ze zde uvedeného nemze být chápáno tak, ze by zakládalo dodatecnou záruku. [. . . ] Nicmén mén nez 0, 01 % pixel mze zpsobit zobrazení tmavých tecek na obrazovce. 19 A Bezpecnostní pokyny a údrzba Dlezité bezpecnostní informace Napájecí kabel je dodán s monitorem. V pípad pouzití jiného kabelu pouzijte pouze zdroj napájení a pipojení vhodné pro tento monitor. Dalsí informace o správném napájecím kabelu pro tento monitor viz cást "Pipojení napájecího kabelu" v kapitole Píprava a pouzití monitoru VAROVÁNÍ!Za úcelem snízení tím rizika úrazu elektrickým proudem nebo poskození zaízení: · · · Neodpojujte uzemnní napájecího kabelu. Zemnicí kolík je dlezitá bezpecnostní soucást. Pipojte zástrcku napájecího kabelu k uzemnné elektrické zásuvce, která je vzdy snadno pístupná. Odpojte napájení z výrobku odpojením napájecího kabelu z elektrické zásuvky. V zájmu vlastního bezpecí zabrate tomu, aby cokoli lezelo na kabelu. Uspoádejte kabely tak, aby na n nikdo nemohl náhodn slápnout nebo o n zakopnout. Pi odpojování z elektrické zásuvky uchopte kabel za zástrcku. Riziko vázného zranní omezíte lépe, pokud si pectte pírucku Safety and Comfort Guide. Popisuje správnou instalaci pracovní stanice, drzení tla a pracovní návyky pro uzivatele pocítac a obsahuje dlezité informace o elektrické a mechanické bezpecnosti. Tato pírucka je k dispozici na webu http://www. hp. com/ergo a/nebo na disku CD s dokumentací, pokud byl dodán s monitorem. UPOZORNNÍ: Pro zajistní ochrany monitoru a také pocítace pipojte vsechny napájecí kabely pocítace a jeho periferií (jako jsou napíklad monitor, tiskárna nebo skener) k njakému zaízení pepové ochrany, napíklad k rozbocovací zásuvce nebo k neperusitelnému zdroji napájení (UPS). Ne vsechny rozbocovací zásuvky mají pepovou ochranu. Zásuvky musejí být speciáln oznaceny, ze touto schopností disponují. Pouzívejte rozbocovací zásuvku, jejíz výrobce nabízí výmnu poskozených komponent, takze vám vymní zaízení v pípad, ze pepová ochrana selze. Pouzívejte odpovídající nábytek správné velikosti urcený pro ádnou podporu LCD monitoru HP. Monitory LCD nevhodn umístnné v kredencích, knihovnách, na polickách, stolcích, reproduktorech, prádelnících nebo vozících se mohou pevrátit a zpsobit zranní. Veskeré kabely pipojené k monitoru LCD je teba pecliv smrovat, aby nemohlo docházet k jejich tahání, svírání nebo aby o n nikdo nemohl zakopnout. 20 Bezpecnostní upozornní Pouzívejte pouze napájecí zdroj a pipojení kompatibilní s tímto monitorem, viz výrobní stítek monitoru. Zkontrolujte, zda celkový proud vsech spotebic pipojených k zásuvce nepekracuje maximální jmenovitý proud zásuvky a zda celkový odbr proudu spotebic pipojených ke kabelu nepekracuje jmenovitý proud kabelu. Jmenovitý proud zaízení (A) je uveden na výrobním stítku. Instalujte monitor poblíz snadno dostupné zásuvky. [. . . ] Ovladace pro jiné systémy naleznete na webu výrobce grafické karty. Zkontrolujte, zda monitor i pocítac podporují rezim HDCP. Informace najdete v cásti Podpora HDCP (High-Content Digital Bandwidth Protection) nebo na adrese http://www. hp. com/support. Obraz je rozmazaný, nezetelný nebo pílis tmavý. Na obrazovce se zobrazí zpráva Check Video Cable (Zkontrolujte videokabel). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP S2231A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP S2231A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag