Návod k použití HP PHOTOSMART 475 REFERENČNÍ PŘÍRUČKA TISKÁRNY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PHOTOSMART 475. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PHOTOSMART 475 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PHOTOSMART 475.


HP PHOTOSMART 475 REFERENČNÍ PŘÍRUČKA TISKÁRNY: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (935 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PHOTOSMART 475 (1861 ko)
   HP PHOTOSMART 475 (1861 ko)
   HP PHOTOSMART 475 Setup Guide (741 ko)
   HP PHOTOSMART 475 PRIRUČNIK S REFERENCAMA (1711 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PHOTOSMART 475REFERENČNÍ PŘÍRUČKA TISKÁRNY

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HP Photosmart 470 series Referencní pírucka Autorská práva a ochranné známky © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informace obsazené v tomto dokumentu mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Kopírování, úpravy ci peklady bez pedchozího písemného souhlasu jsou zakázány az na výjimky vyplývající ze zákon o autorském právu. Upozornní Jediné záruky na výrobky a sluzby spolecnosti HP jsou stanoveny ve výslovných zárucních ujednáních, které jsou dodávány spolu s tmito výrobky a sluzbami. Zádné ze zde uvedených informací nemohou být povazovány za základ pro vznik jakékoli dalsí záruky. [. . . ] Výsledkem jsou zivé barvy, které petrvávají. Slození inkoust HP Vivera bylo speciáln vyvinuto a testováno ve vdeckých laboratoích se zamením na kvalitu, cistotu a odolnost vci vyblednutí. Pro optimální výsledky tisku doporucuje spolecnost HP pouzívat výhradn originální tiskové kazety HP. Originální tiskové kazety HP byly zkonstruovány a testovány v tiskárnách HP tak, aby vám pomohly dosahovat dlouhodob vynikajících výsledk pi tisku. 14 HP Photosmart 470 series Nejvhodnjsí tisková kazeta pro kazdý projekt Druh výtisku. . . Kvalitní barevné fotografie Cernobílé fotografie Fotografie v sépiovém nebo antickém odstínu Text a barevná cárová grafika Do kolébky kazety vlozte tuto tiskovou kazetu Tíbarevná HP Sedá fotografická HP Tíbarevná HP Tíbarevná HP Upozornní Zkontrolujte, zda pouzíváte správnou tiskovou kazetu. Spolecnost HP nemze rucit za kvalitu a spolehlivost inkoustu, který sama nedodává. Na servis nebo opravy tiskárny nutné po selhání nebo poskození tiskárny, které mohly být zpsobeny pouzitím neoriginálního inkoustu se nevztahuje záruka. Pro zajistní co nejlepsí kvality tisku spolecnost HP doporucuje nainstalovat vsechny zakoupené tiskové kazety ped datem uvedeným na balení. Vlození a výmna tiskové kazety Píprava tiskárny a kazety 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda jste odstranili karton z vnitního prostoru tiskárny. Pokud vymujete kazetu, vyjmte kazetu z kolébky jejím stlacením smrem dol a vytazením ven. Zasute kazetu do kolébky mdnými kontakty smrem dovnit pod mírným úhlem. Zatlacte na kazetu, aby se zaklapnutím zajistila na míst. Zavete pístupová dvíka tiskové kazety. Odstrate rzovou pásku Referencní pírucka tiskárny HP Photosmart 470 series 15 Kapitola 1 Vlození a výmna tiskové kazety (pokracování) Poznámka Chcete-li zobrazit hladinu inkoustu v tiskové kazet, stisknte tlacítko Menu (Nabídka), vyberte moznost Tools (Nástroje), stisknte tlacítko OK a vyberte moznost Cartridge status (Stav kazety). Pi kazdé instalaci nebo výmn tiskové kazety se na displeji tiskárny zobrazí zpráva vyzývající k vlození bzného papíru, aby tiskárna mohla provést kalibraci kazety. Vlozte papír do vstupního zásobníku a stisknte tlacítko OK. Podle pokyn na displeji provete kalibraci kazety. Nepouzívané tiskové kazety Po vyjmutí tiskové kazety z tiskárny ji vzdy vlozte do ochranného krytu. Ochranný kryt tiskové kazety zabrání vyschnutí inkoustu. Nesprávné skladování tiskové kazety mze zpsobit její znehodnocení. Chcete-li vlozit kazetu do ochranného krytu, zasute kazetu do krytu pod mírným úhlem a zaklapnutím ji zajistte. V nkterých zemích/oblastech není ochranný kryt pro tiskové kazety soucástí balení tiskárny, je vsak dodáván s sedou fotografickou kazetou HP, kterou lze zakoupit samostatn. V ostatních zemích/oblastech je ochranný kryt soucástí balení tiskárny. 16 HP Photosmart 470 series 2 Tisk Na tiskárn lze snadno tisknout vysoce kvalitní fotografie pro Vás, Vasi rodinu i pátele. V této cásti naleznete informace o tom, jak rychle zacít tisknout a podrobné pokyny jak pouzívat pamové karty, vybírat fotografie a dalsí informace. Úvodní informace Tisk fotografí je tak snadný jako pocítat do tí. Nedotýkejte se mdných kontakt ani inkoustových trysek. [. . . ] V rozsahu povoleném místními zákony jsou nároky uvedené v tomto prohlásení o záruce jedinými a výlucnými nároky zákazníka. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, KROM POVINNOSTÍ ZVLÁST UVEDENÝCH V PROHLÁSENÍ O ZÁRUCE, SPOLECNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEZODPOVÍDAJÍ ZA PÍMÉ, NEPÍMÉ, ZVLÁSTNÍ, NÁHODNÉ ANI JINÉ SKODY, A JDE O SOUCÁST SMLOUVY, PORUSENÍ OBCANSKÉHO PRÁVA NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLECNOST HP NA MOZNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO SKOD UPOZORNNA. Tato záruka poskytuje zákazníkovi pesn stanovená zákonná práva. Zákazníkm mohou písluset i jiná práva, která se lisí v rzných státech USA, v rzných provinciích Kanady a v rzných zemích/oblastech svta. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PHOTOSMART 475

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PHOTOSMART 475 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag