Návod k použití HP PHOTOSMART 422 STRUČNÁ ÚVODNÍ PŘÍRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PHOTOSMART 422. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PHOTOSMART 422 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PHOTOSMART 422.


HP PHOTOSMART 422 STRUČNÁ ÚVODNÍ PŘÍRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (639 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PHOTOSMART 422 (3511 ko)
   HP PHOTOSMART 422 (3511 ko)
   HP PHOTOSMART 422 Setup Guide (2578 ko)
   HP PHOTOSMART 422 PRIRUČNIK BRZI POČETAK (615 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PHOTOSMART 422STRUČNÁ ÚVODNÍ PŘÍRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Penosné fotografické studio HP Photosmart series 420 Strucný úvod k tiskárn Autorská práva a ochranné známky © 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Zmna informací zde uvedených bez pedchozího upozornní je vyhrazena. Kopírování, úpravy ci peklady bez pedchozího písemného souhlasu jsou zakázány az na výjimky vyplývající ze zákon o autorském právu. Autorská práva na nkteré fotografie v tomto dokumentu jsou ponechána jejich pvodním vlastníkm. Registracní identifikacní císlo modelu VCVRA-0501 Pro úcely zákonné identifikace je výrobek oznacen regulacním císlem modelu. Toto regulacní císlo nelze zamovat s obchodním názvem (Penosné fotografické studio HP Photosmart 420 series) a kódem produktu (Q6366A). servisní zákroky penechejte kvalifikovanému odborníkovi. Pouzívejte produkt v dobe vtraném prostedí. Prohlásení o ochran zivotního prostedí Spolecnost Hewlett-Packard Company se zavazuje vyrábt kvalitní produkty ve smyslu ochrany zivotního prostedí. [. . . ] Kontrolka samospoust a videa: Pokud je ve fotoaparátu nastaven rezim samospoust, potom kontrolka bliká bhem odpocítávání ped vyfocením snímku nebo bhem poizování videozáznamu. Rozsvítí se také pi nahrávání videa. Blesk: Poskytuje dodatecné osvtlení pro zlepsení kvality snímk. Konektor napájecího adaptéru: Slouzí k pipojení volitelného adaptéru stídavého naptí HP k fotoaparátu. Konektor USB: Slouzí k pipojení fotoaparátu k pocítaci nebo k tiskárn certifikované známkou PictBridge pomocí kabelu USB. Konektor doku fotoaparátu: Umozuje pipojit fotoaparát k doku fotoaparátu. Otvor stativu: Slouzí pro upevnní fotoaparátu na stativ. 3 4 5 6 7 Úvodní pírucka k penosnému fotografickému studiu HP Photosmart 420 series 17 Kapitola 1 Zadní strana fotoaparátu 1 2 Hledácek: Umozuje zamit objekty pro zábry nebo videoklipy. Kontrolky vedle hledácku: Bhem poizování videozáznamu svítí horní kontrolka cerven. Kontrolka AF svítí zelen, pokud je tlacítko spoust stisknuto do poloviny a pokud je fotoaparát pipraven k poizování snímk, nebo pokud je tlacítko spoust stisknuto úpln a pokud byl snímek úspsn poízen. Kontrolka AF bliká zelen, pokud bylo tlacítko spoust stisknuto do poloviny nebo úpln a doslo k chyb zaostení, blesk se nabíjí nebo fotoaparát zpracovává snímek. Blikání obou kontrolek oznacuje chybu, která fotoaparátu brání v poízení snímku. Zivé zobrazení: Zapíná nebo vypíná zivé zobrazení na displeji fotoaparátu. Pehrávání: Zapíná nebo vypíná pehrávání na displeji fotoaparátu. Kontrolka napájení: Pokud je fotoaparát zapnutý, kontrolka svítí. Pokud se fotoaparát vypíná z dvodu vybití baterií, kontrolka rychle bliká. Pokud se ve fotoaparátu dobíjejí baterie pomocí volitelného adaptéru stídavého naptí HP, kontrolka bliká pomalu. Vypínac: Zapíná nebo vypíná fotoaparát. Ovladac lupy: Bhem poizování snímk mní úrove piblízení z sirokoúhlého na dálkový zábr. V rezimu pehrávání umozuje zobrazení obrázk ve form miniatur nebo zvtsených obrázk. Ocko emínku: Slouzí k pipevnní emínku k fotoaparátu. Kontrolka pamti: Bhem zápisu do interní pamti nebo na pamovou kartu bliká kontrolka rychle. Navigacní tlacítka: Pomocí sipek lze procházet obrázky nebo navigovat nabídkami. [. . . ] Bhem období záruky jsou poskytnuté sluzby bezplatné. Po skoncení záruky bude nutné servisní zákrok zaplatit. Pokud nejste schopni potíze vyesit pomocí elektronické nápovdy nebo webových stránek spolecnosti HP, obrate se telefonicky na centrum péce o zákazníka HP pomocí telefonního císla píslusného pro danou zemi ci oblast. 3. 4. Telefonická podpora stediska péce o zákazníky spolecnosti HP Dokud je penosné fotografické studio HP Photosmart v záruce, mzete vyuzít bezplatné telefonické podpory. Dalsí informace o délce trvání bezplatné podpory naleznete v zárucním listu pilozeném v balení nebo na webu www. hp. com/support. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PHOTOSMART 422

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PHOTOSMART 422 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag