Návod k použití HP PHOTOSMART 335

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PHOTOSMART 335. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PHOTOSMART 335 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PHOTOSMART 335.


HP PHOTOSMART 335 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1711 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PHOTOSMART 335 (1258 ko)
   HP PHOTOSMART 335 Setup Guide (1953 ko)
   HP PHOTOSMART 335 Reference Guide (825 ko)
   HP PHOTOSMART 335 REFERENCE GUIDE (825 ko)
   HP PHOTOSMART 335 PRIRUČNIK S REFERENCAMA (849 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PHOTOSMART 335

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka HP Photosmart 330 series Cestina Autorská práva a ochranné známky © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informace obsazené v tomto dokumentu mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Kopírování, úpravy ci peklady bez pedchozího písemného souhlasu jsou zakázány az na výjimky vyplývající ze zákon o autorském právu. Upozornní Na produkty a sluzby spolecnosti HP se vztahují výhradn záruky, které jsou výslovn uvedeny v zárucních listech dodaných s tmito produkty a sluzbami. Zádná cást tohoto dokumentu by nemla být chápána jako dalsí záruka. [. . . ] Upozornní Nevytahujte pamovou kartu ze slotu, dokud kontrolka pamové karty bliká. Stisknutím tlacítka nebo zobrazíte nabídku tiskárny. Vyberte moznost Tools (Nástroje) a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost Clean cartridge (Vycistit kazetu) a stisknte tlacítko OK. Postupem podle pokyn na displeji tiskárny vlozte papír, aby mohla tiskárna po vycistní kazety vytisknout zkusební stránku. Pouzijte bzný papír nebo rejstíkové karty, nespotebovávejte zbytecn fotografický papír. Stisknutím tlacítka OK spustíte cistní tiskové kazety. Po dokoncení cistní kazety a vytisknutí zkusební stránky si tuto zkusební stránku prohlédnte a rozhodnte se pro jednu z následujících mozností: ­ Pokud zkusební stránka obsahuje bílé pruhy nebo na ní chybí nkteré barvy, je poteba tiskovou kazetu znovu vycistit. ­ Pokud je kvalita tisku na zkusební stránce uspokojivá, vyberte moznost No (Ne) a stisknte tlacítko OK. Kazdé dalsí cistní je dkladnjsí a spotebuje více inkoustu. 6. 7. HP Photosmart 330 series Uzivatelská pírucka 33 Kapitola 5 Pokud tímto zpsobem provedete vsechny ti úrovn cistní a na zkusební stránce se stále objevují bílé pruhy nebo na ní chybí barvy, mze být poteba vycistit mdné kontakty tiskové kazety. Dalsí informace naleznete v následující cásti. Poznámka Pokud kazeta nebo tiskárna v poslední dob utrpla náraz, mohou se objevovat na výtiscích bílé pruhy nebo na nich mohou chybt barvy také z tohoto dvodu. Tyto potíze jsou docasné a mly by vymizet do 24 hodin. Cistní kontakt tiskové kazety Pokud tiskárnu pouzíváte v prasném prostedí, mohou se na mdných kontaktech nashromázdit necistoty a zpsobovat potíze pi tisku. K cistní kontakt si pipravte následující prostedky: ­ destilovanou vodu (voda z vodovodu mze obsahovat látky, které mohou tiskovou kazetu poskodit), ­ vatové tampóny nebo jiný mkký netepivý materiál, který nebude na tiskové kazet ulpívat. Vyjmte tiskovou kazetu a polozte ji na papír tak, aby ploska inkoustových trysek smovala vzhru. Dbejte na to, abyste se prsty nedotýkali mdných kontakt nebo plosky s inkoustovými tryskami. Upozornní Neponechávejte tiskovou kazetu mimo tiskárnu více nez 30 minut. Pokud jsou inkoustové trysky na vzduchu déle, mohou vyschnout a zpsobovat potíze pi tisku. Lehce navlhcete vatový tampón destilovanou vodou a vyzdímejte veskerou nadbytecnou vodu. Tampónem jemn otete mdné kontakty tiskové kazety. Mohlo by to zpsobit ucpání trysky, selhání pívodu inkoustu nebo znecistní elektrických kontakt. [. . . ] Zákazníkm mohou písluset i jiná práva, která se lisí v rzných státech USA, v rzných provinciích Kanady a v rzných zemích/oblastech svta. Pokud je toto prohlásení o záruce v rozporu s místními zákony, je teba ho povazovat za upravené do té míry, aby bylo s píslusnými místními zákony v souladu. Na základ takovýchto místních zákon se zákazníka nemusejí týkat nkterá prohlásení a omezení uvedená v tomto prohlásení o záruce. Nkteré státy v USA a vlády v jiných zemích (vcetn provincií v Kanad) napíklad mohou: a. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PHOTOSMART 335

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PHOTOSMART 335 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag