Návod k použití HP PAVILION ZE4925EA REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION ZE4925EA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION ZE4925EA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION ZE4925EA.


HP PAVILION ZE4925EA REFERENČNÍ PŘÍRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4295 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION ZE4925EAREFERENČNÍ PŘÍRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Referencní p írucka ada p enosných pocítac spolecnosti HP Císlo dokumentace: 370697-221 Cerven 2004 Tato pírucka obsahuje popis instalace, provozu, údrzby notebooku a esení problém. Obsahuje také informace jednotce bateriových zdroj a ízení spoteby, pipojení externích zaízení, pipojení modemu a pipojení k síti. Poslední kapitola obsahuje dalsí referencní materiály týkající se píkaz modemu, zabezpecení a informací o pedpisech. © Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických. [. . . ] Pokyny k pouzívání bezdrátového spojení najdete v nápovd online k systému Windows. Instalace rozsi ující pam ti RAM Notebook je vybaven dvma sloty pro moduly pamti RAM. Nejmén jeden ze slot obsahuje modul pamti RAM nainstalovaný pi výrob. Pro rozsíení pamti RAM mzete pouzít oba sloty. 5­8 Referencní p írucka P ídavná za ízení Instalace rozsi ujícího modulu pam ti RAM Pouzijte pouze pam RAM PC2100 DDR-266 MHz nebo vyssí. K instalaci budete potebovat malý kízový sroubovák. Ä VAROVÁNÍ: Vnit ní soucásti notebooku jsou velmi citlivé na statickou elekt inu, která je m ze trvale poskodit. P i manipulaci s pam ovým modulem RAM je nutné jej uchopit pouze za jeho okraje. P ed instalací pam ového modulu se zbavte nap tí statické elekt iny tak, ze se dotknete kovového krytu poblíz konektor na zadní cásti notebooku. 1. Klepnte na tlacítko Start, píkaz Vypnout pocítac, moznost Vypnout. Pokud je zapojen adaptér stídavého proudu, odpojte jej a vyjmte baterii. Otocte notebook spodní stranou nahoru, odsroubujte sroubky pipevující kryt pamti RAM a kryt odeberte. Zasunujte kartu pamti RAM do konektoru v úhlu asi 30°, dokud nebude úpln zasunutá. Pak zatlacte na ob strany modulu smrem dol, aby zapadly ob západky. 5. Vlozte jednotky bateriových zdroj. Referencní p írucka 5­9 P ídavná za ízení Vyjmutí rozsi ujícího modulu pam ti RAM Vyjmutí rozsiujícího modulu pamti RAM je nutné v pípad, ze chcete nainstalovat vtsí modul. K instalaci budete potebovat malý kízový sroubovák. Ä VAROVÁNÍ: Vnit ní soucásti notebooku jsou velmi citlivé na statickou elekt inu, která je m ze trvale poskodit. P i manipulaci s pam ovým modulem RAM je nutné jej uchopit pouze za jeho okraje. P ed instalací pam ového modulu se zbavte nap tí statické elekt iny tak, ze se dotknete kovového krytu poblíz konektor na zadní cásti notebooku. 1. Klepnte na tlacítko Start, píkaz Vypnout pocítac, moznost Vypnout. Pokud je zapojen adaptér stídavého proudu, odpojte jej a vyjmte baterii. Otocte notebook spodní stranou nahoru, odsroubujte sroubky pipevující kryt pamti RAM a kryt odeberte. Uvolnte dv západky po stranách modulu RAM, aby doslo k uvolnní volné strany modulu. Postupujte podle následujícího obrázku. 5. Vlozte jednotky bateriových zdroj. 5­10 Referencní p írucka P ídavná za ízení Vým na pevného disku Vým na pevného disku K této cinnosti budete potebovat malý kízový sroubovák. Odpojte adaptér stídavého proudu (je-li pipojen). [. . . ] Informace o vytvo ení zálozních soubor naleznete v Centru pro nápov du a odbornou pomoc. Optovná instalace operacního systému: 1. Pipojte notebook k externímu zdroji napájení a zapnte ho. Vypnte notebook stisknutím a podrzením vypínace napájení po dobu 5 sekund. Stisknte tlacítko napájení znovu a zapnte pocítac. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION ZE4925EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION ZE4925EA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag