Návod k použití HP PAVILION G6-1170SA ZAČÍNÁME

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION G6-1170SA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION G6-1170SA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION G6-1170SA.


HP PAVILION G6-1170SA ZAČÍNÁME: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1856 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION G6-1170SA GETTING STARTED (1805 ko)
   HP PAVILION G6-1170SA REFERENTNI PRIRUČNIK (3116 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION G6-1170SAZAČÍNÁME

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zacínáme Notebook HP © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a je uzívaná spolecností HewlettPackard Company v souladu s licencí. Microsoft a Windows jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation registrované v USA. Logo SD je obchodní známka píslusného vlastníka. [. . . ] Ikony na klávesách f1 az f12 znázorují funkce akcních kláves. Chcete-li pouzít nkterou akcní klávesu, stisknte ji a podrzte. POZNÁMKA: Funkce akcních kláves je v nastavení od výrobce povolena. Tuto funkci mzete zakázat pomocí nástroje Setup (systém BIOS). K aktivaci urcité funkce pak bude teba stisknout klávesu fn a píslusnou funkcní klávesu. Pokyny naleznete v kapitole , , Nástroj Setup (BIOS) a diagnostika systému" Referencní pírucky notebooku HP. UPOZORNNÍ: Pi zmnách v nástroji Setup bute velmi opatrní. Chyby mohou pocítaci zabránit ve správné funkci. Ikona Klávesa f1 Popis Otevírá Nápovdu a podporu, ve které jsou informace o operacním systému Windows a pocítaci, odpovdi na dotazy a výukové programy a aktualizace pro pocítac Nápovda a podpora také poskytuje automatické esení potízí a odkazy na specialisty podpory f2 Pokud podrzíte tuto klávesu stisknutou, bude se postupn snizovat jas obrazovky f3 Pokud podrzíte stisknutou tuto klávesu, postupn se zvysuje jas obrazovky f4 Pepne zobrazení mezi zobrazovacími zaízeními pipojenými k systému. Pokud je napíklad k pocítaci pipojen monitor, stisknutím této klávesy se postupn aktivuje displej pocítace, monitor a displej pocítace a soucasn monitor. Vtsina externích monitor pijímá obrazové informace z pocítace pomocí obrazového standardu VGA. Akcní klávesa pepínání obrazu mze také pepínat mezi dalsími zaízeními, která pijímají obrazové informace z pocítace. f5 Pokud je pocítac vypnutý nebo v rezimu hibernace, spoustí software HP QuickWeb. Pokud na pocítaci bzí operacní systém Microsoft Windows, spustí se výchozí prohlízec Internetu. Pokud je aktivní software HP QuickWeb, spustí se výchozí prohlízec Internetu. POZNÁMKA: Pokud pocítac není vybaven softwarem HP QuickWeb, není tomuto tlacítku piazena zádná funkce. f6 Pehraje pedchozí stopu na zvukovém disku CD nebo pedchozí kapitolu disku DVD nebo Blu-ray f7 Pehraje, pozastaví nebo obnoví pehrávání zvukového disku CD, disku DVD nebo Blu-ray f8 Pehraje dalsí stopu zvukového disku CD nebo dalsí kapitolu disku DVD ci Blu-ray Pouzívání klávesnice 17 Ikona Klávesa f9 Popis Pokud drzíte tuto klávesu stisknutou, postupn se bude snizovat hlasitost reproduktoru f10 Pokud drzíte tuto klávesu stisknutou, postupn se bude zvysovat hlasitost reproduktoru f11 Ztlumí nebo obnoví zvuk reproduktoru f12 Vypne nebo zapne funkci bezdrátového pipojení POZNÁMKA: Tato akcní klávesa nenavazuje bezdrátové pipojení. Chcete-li navázat bezdrátové spojení, musí být nastavena bezdrátová sí. 18 Kapitola 4 Klávesnice a ukazovací zaízení Pouzití ukazovacích zaízení POZNÁMKA: Krom ukazovacích zaízení dodaných s pocítacem mzete pouzít také externí mys USB (prodává se samostatn), kterou pipojíte k jednomu z port USB na pocítaci. Nastavení pedvoleb ukazovacího zaízení Chcete-li upravit nastavení ukazovacích zaízení, napíklad konfiguraci tlacítka, rychlost kliknutí nebo moznosti kurzoru, pouzijte Vlastnosti mysi v systému Windows®. Chcete-li zobrazit dialog Vlastnosti mysi, vyberte polozku Start > Zaízení a tiskárny. Poté kliknte pravým tlacítkem na zaízení pedstavující vás pocítac a vyberte moznost Nastavení mysi. Pouzití zaízení TouchPad Chcete-li posunout ukazatel, pejete po zaízení TouchPad dvma prsty v pozadovaném smru. Levé a pravé tlacítko zaízení TouchPad mají stejné funkce jako tlacítka externí mysi. Pro posouvání nahoru a dol pomocí oblasti posouvání zaízení TouchPad posunujte prst nahoru nebo dol pes cáry. Pouzití ukazovacích zaízení 19 Zapnutí a vypnutí zaízení TouchPad Pokud chcete zaízení TouchPad vypnout nebo zapnout, dvakrát rychle klepnte na tlacítko pro zapnutí/vypnutí zaízení TouchPad. POZNÁMKA: Pokud je zaízení TouchPad aktivní, kontrolka nesvítí. Navigace Chcete-li posunout ukazatel, pejete po zaízení TouchPad jedním prstem v pozadovaném smru. 20 Kapitola 4 Klávesnice a ukazovací zaízení Výbr Levé a pravé tlacítko zaízení TouchPad pouzívejte jako odpovídající tlacítka externí mysi. Pouzívání gest zaízení TouchPad Zaízení TouchPad umozuje pouzití rzných gest. Chcete-li pouzít gesta zaízení TouchPad, polozte na zaízení TouchPad soucasn dva prsty. POZNÁMKA: Gesta TouchPad nejsou ve vsech programech podporována. [. . . ] Budete-li pozdji chtít zrusit následn provedené zmny, mzete systém obnovit zpt do tohoto bodu. POZNÁMKA: Obnovení do pedchozího bodu obnovení neovlivní datové soubory ani e-maily vytvoené od vytvoení posledního bodu obnovení. Mzete také vytvoit dalsí body obnovení, které vám poskytnou vyssí ochranu soubor a nastavení. Kdy vytváet body obnovení Ped pidáním nebo úpravou hardwaru nebo softwaru Pravideln, kdykoli pocítac funguje optimáln POZNÁMKA: Pokud vrátíte pocítac do bodu obnovení a poté zmníte názor, mzete obnovení zrusit. Vytvoení bodu obnovení systému 1. Vyberte polozky Start > Ovládací panely > Systém a zabezpecení > Systém. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION G6-1170SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION G6-1170SA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag