Návod k použití HP PAVILION DV6-3100SA ZÁKLADY PRÁCE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV6-3100SA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV6-3100SA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV6-3100SA.


HP PAVILION DV6-3100SA ZÁKLADY PRÁCE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2195 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV6-3100SA NOTEBOOK ESSENTIALS (2045 ko)
   HP PAVILION DV6-3100SA OSNOVE PRIJENOSNOG RAČUNALA (2360 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV6-3100SAZÁKLADY PRÁCE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Základy práce s notebookem Dalsí informace o produktech a sluzbách spolecnosti HP naleznete na stránkách spolecnosti HP http://www. hp. com. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft registrované v USA. Informace uvedené v této pírucce mohou být bez pedchozího upozornní zmnny. Jediné záruky na produkty a sluzby spolecnosti HP jsou výslovn uvedeny v prohlásení o záruce, které je ke kazdému z tchto produkt a sluzeb pilozeno. [. . . ] Tato pírucka popisuje a správnou polohu tla a zdravotní a pracovní návyky pro uzivatele pocítac. Pírucka pro bezpecné a pohodlné pouzívání pocítace také obsahuje dlezité informace o mechanické a elektrické bezpecnosti. Tento dokument zobrazíte kliknutím na nabídku Start > Nápovda a podpora > Uzivatelské pírucky. U nkterých model jej naleznete na pilozeném disku User Guides (Uzivatelské pírucky). Pírucku pro bezpecné a pohodlné pouzívání pocítace lze najít také na webové adrese http://www. hp. com/ergo. 22 Základy práce s notebookem Kapitola 5: Jak chránit pocítac pocítace, Å VAROVÁNÍ!Chcete-li snízit riziko úraz zpsobených teplem nebo pehátím výhradn nepokládejte si pocítac na klín a neblokujte vtrací otvory. Pouzívejte pocítac na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudní vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako napíklad tiskárna, ani mkký povrch, napíklad polstáe, silné pokrývky ci saty. Do kontaktu s kzí nebo mkkým povrchem, jako jsou polstáe, silné pokrývky nebo saty, nesmí pijít za provozu ani adaptér stídavého proudu. Pocítac a adaptér stídavého proudu splují limity pro teplotu povrch pístupných uzivateli, které jsou definovány v mezinárodním standardu pro bezpecnost zaízení informacních technologií (IEC 60950). zájmu snízení bezpecnostního rizika, pouzívejte s tímto pocítacem Å VAROVÁNÍ!V stídavého proudu nebo baterii dodané s produktem, náhradní adaptér pouze adaptér stídavého proudu nebo baterii dodané spolecností HP nebo adaptér stídavého proudu nebo baterii zakoupené jako píslusenství od spolecnosti HP. Blizsí informace o bezpecnosti a pedpisech a informace o likvidaci baterií naleznete v cásti Poznámky o pedpisech, bezpecnosti a zivotním prostedí. Tento dokument zobrazíte kliknutím na nabídku Start > Nápovda a podpora > Uzivatelské pírucky. U nkterých model jej naleznete na pilozeném disku User Guides (Uzivatelské pírucky). Základy práce s notebookem 23 Kapitola 6: Síové pipojení Funkce internetového hardwaru a softwaru se lisí podle modelu pocítace a místa. Výbr typu pipojení k Internetu Pocítac podporuje 2 typy pipojení k Internetu: Bezdrátové ­ Pro mobilní pístup k Internetu mzete pouzít bezdrátové pipojení. Informace o pidání pocítace do existující sít nebo o vytvoení bezdrátové sít naleznete v cásti , , Pipojení k existující bezdrátové síti" nebo , , Vytvoení bezdrátové sít". Kabelové ­ K Internetu se mzete pipojit vytocením poskytovatele sluzeb Internetu pomocí modemového kabelu (nutno zakoupit samostatn) pipojeného k telefonnímu konektoru RJ-11 (pouze u vybraných model), nebo se mzete pipojit k sirokopásmové síti pomocí síového konektoru RJ-45. Síové funkce pocítace umozují pipojení k poskytovatelm sluzeb vysokorychlostního sirokopásmového Internetu s následujícími typy pipojení: kabelový modem, pedplacená digitální linka (DSL), pipojení pes satelit, dalsí sluzby. Sirokopásmové pipojení mze vyzadovat dalsí hardware nebo software od poskytovatele sluzeb Internetu (ISP). Výbr poskytovatele sluzeb Internetu Nez se budete moci pipojit k Internetu, musíte internetové sluzby nastavit. Pocítac obsahuje následující softwarové prvky, které vám pomohou vytvoit nový internetový úcet nebo nastavit pocítac tak, aby pouzíval jiz existující úcet: Nástroj Internet Services & Offers (dostupný v nkterých oblastech), Ikony poskytované ISP (dostupné v nkterých oblastech), Prvodce pipojením k Internetu systému Windows (dostupné kdekoli). Základy práce s notebookem 25 Kapitola 6: Síové pipojení Pouzití nástroje Internetové sluzby a nabídky Je-li v zemi nebo oblasti, kde jste pocítac zakoupili, podporován nástroj Internet Services & Offers, mzete jej spustit postupným kliknutím na polozky Start > Vsechny programy > Sluzby online > Pipojte se. Nástroj Internet Services & Offers vám pomze provést následující: zalozit nový internetový úcet, konfigurovat pocítac pro pouzití existujícího úctu. Pouzití ikon poskytovaných ISP Jsou-li v zemi nebo regionu, kde jste pocítac zakoupili, podporovány ikony poskytované ISP, ikony mohou být zobrazeny jednotliv na plose systému Windows nebo ve skupin ve slozce s názvem Sluzby online. Chcete-li zalozit nový internetový úcet nebo konfigurovat pocítac k pouzití existujícího úctu, dvakrát kliknte na ikonu. Dále postupujte podle pokyn na obrazovce. Pouzití Prvodce pipojením k Internetu systému Windows Pomocí Prvodce pipojením k Internetu systému Windows se mzete pipojit k Internetu, pokud: Jiz máte úcet u poskytovatele sluzeb sít Internet. [. . . ] Pokud se vsak pocítac zahívá nadmrn, je mozné, ze jsou zablokovány vtrací otvory. Pokud se domníváte, ze se pocítac pehívá, nechejte jej vychladnout na pokojovou teplotu. Ujistte se, ze bhem pouzívání pocítace není zakrytý zádný ventilacní otvor. Å VAROVÁNÍ!Chcete-li snízit rizikosiúraz zpsobených nadmrným teplem nebo pehátím pocítace, nepokládejte pocítac na klín a neblokujte vtrací otvory. Pouzívejte pocítac pouze na rovném pevném povrchu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV6-3100SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV6-3100SA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag