Návod k použití HP PAVILION DM3-1010EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DM3-1010EA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DM3-1010EA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DM3-1010EA.


HP PAVILION DM3-1010EA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3656 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DM3-1010EA (3498 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DM3-1010EA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HP Pavilion dm3 Entertainment PC Uzivatelská pírucka © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L. P. ATI je ochranná známka spolecnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a je uzívána spolecností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA. [. . . ] Webová kamera je vstupní zaízení umozující záznam a sdílení videa. Chcete-li pouzít webovou kameru, kliknte na ikonu HP MediaSmart na pracovní plose, vyberte ikonu videa v nabídce MediaSmart SmartMenu a poté kliknte na moznost Webkamera. POZNÁMKA: Více informací o pouzívání softwaru HP MediaSmart získáte kliknutím na polozky Start > Nápovda a podpora a následným zadáním výrazu MediaSmart do pole pro vyhledávání. 38 Kapitola 5 Multimédia V zájmu dosazení optimálního výkonu postupujte pi pouzívání webové kamery podle následujících pokyn: Pokud máte potíze se zobrazením nebo odesíláním multimediálních soubor do jiné sít LAN ci mimo bránu firewall, zakazte docasn bránu, provete pozadovaný úkol a znovu bránu firewall povolte. Chcete-li tento problém vyesit trvale, zmte podle poteby konfiguraci brány firewall a upravte zásady a nastavení dalsích systém pro detekci narusení. Je-li to mozné, umístte jasné svtelné zdroje za kameru mimo zábr. Rady k pouzití webové kamery V zájmu dosazení optimálního výkonu postupujte pi pouzívání integrované webové kamery podle následujících pokyn: Ped zahájením videohovoru zkontrolujte, zda máte nejnovjsí verzi programu pro rychlé zasílání zpráv. Je mozné, ze integrovaná webová kamera nebude s nkterou bránou firewall fungovat správn. Pokud máte potíze se zobrazením nebo odesíláním videa uzivateli v jiné síti LAN ci za branou firewall, pozádejte o pomoc svého poskytovatele sluzeb sít Internet. Je-li to mozné, umístte jasné svtelné zdroje za webovou kameru mimo úhel zábru. Nastavení vlastností webové kamery Vlastnosti webové kamery mzete nastavit pomocí dialogového okna Vlastnosti, které je pístupné v rzných programech pracujících s integrovanou kamerou, a to vtsinou prostednictvím nabídky vlastností, konfigurace nebo nastavení: Jas ­ ídí mnozství svtla v obraze. Vyssí nastavení jasu vytváí svtlejsí obraz, nizsí nastavení má za následek tmavsí obraz; Kontrast ­ ídí rozdíl mezi svtlými a tmavými plochami obrazu. Vyssí nastavení kontrastu zintenzívní obraz. Nizsí nastavení kontrastu zachovává více z pvodního dynamického rozsahu, ale má za následek plossí obraz; Odstín ­ ídí odstín, který odlisuje jednu barvu od druhé (to, co z barvy dlá cervenou, zelenou nebo modrou). Odstín je nco jiného nez sytost, která urcuje intenzitu daného odstínu; Sytost ­ ídí intenzitu barvy ve výsledném obrazu. Vyssí nastavení sytosti vytváí výraznjsí obraz, nizsí nastavení má za následek jemnjsí obraz; Ostrost ­ ídí zetelnost hran v obrazu. Vyssí nastavení ostrosti vytváí jasnjsí rysy obrazu, nizsí nastavení má za následek mkcí obraz; Gama ­ ídí kontrast ve stední oblasti sedé, neboli stedních polotón obrazu. Úprava hodnoty gama vám umozní zmnit hodnoty jasu ve stední oblasti sedé bez výrazného vlivu na svtlé a tmavé oblasti. Pi nizsím nastavení hodnoty gama se sedé polotóny jeví cerné a tmavé barvy vypadají jest tmavsí; Vyrovnání podsvtlení ­ Vyrovnává svtelné nerovnosti v pípadech, kdy by byl pedmt osvícený zezadu na snímku pesvtlený nebo rozmazaný. Dalsí informace o pouzívání webové kamery zobrazíte výbrem polozek Start > Nápovda a odborná pomoc. Webová kamera 39 6 ízení spoteby Nastavení napájecích zaízení Pouzití rezim úspory energie Na pocítaci jsou od výrobce povoleny dva rezimy úspory energie: rezim spánku a rezim hibernace. Pi aktivaci rezimu spánku indikátor napájení zabliká a obsah obrazovky zmizí. Rozdlaná práce se ulozí do pamti a dochází k úspoe energie. Jeli rezim spánku aktivní, bliká indikátor napájení. Nachází-li se pocítac v rezimu spánku delsí dobu nebo se bhem tohoto rezimu baterie tém vybije, pejde pocítac do rezimu hibernace. UPOZORNNÍ: Aby nedoslo ke snízení kvality zvuku nebo videa, narusení funkcí pehrávání zvuku nebo videa nebo ztrát dat, neaktivujte rezim spánku nebo rezim hibernace bhem ctení nebo zapisování na disk CD, DVD nebo na externí kartu médií. POZNÁMKA: Pokud se pocítac nachází v rezimu spánku nebo rezimu hibernace, nelze inicializovat zádný typ síového pipojení ani vyuzívat zádné funkce pocítace. Aktivace a ukoncení rezimu spánku Systém je z výroby nastaven, aby rezim spánku aktivoval po 15 minutách necinnosti pi napájení z baterie a po 30 minutách necinnosti pi napájení z externího zdroje. [. . . ] POZNÁMKA: Obnova k pedcházejícímu bodu obnovení neovlivní ulozené soubory dat a zpráv elektronické posty, které byly vytvoeny po ulození daného bodu pro obnovu. Je mozné vytvoit také dodatecné body pro obnovu systému, a tak zajistit zvýsenou ochranu systémových soubor a nastavení. Kdy vytváet body pro obnovu Ped pidáním nebo výraznými zmnami softwaru ci hardwaru. Pravideln, kdykoli systém funguje optimáln. POZNÁMKA: Pokud provedete obnovu k bodu pro obnovu a potom zmníte rozhodnutí, je mozné proces obnovení vrátit zpt. Vytvoení bodu pro obnovu systému 1. Vyberte polozky Start > Ovládací panely > Systém a zabezpecení > Systém. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DM3-1010EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DM3-1010EA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag