Návod k použití HP OFFICEJET PRO 8500A A910G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP OFFICEJET PRO 8500A A910G. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP OFFICEJET PRO 8500A A910G bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP OFFICEJET PRO 8500A A910G.


HP OFFICEJET PRO 8500A A910G : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4594 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP OFFICEJET PRO 8500A A910G (4523 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8500A A910G GETTING STARTED GUIDE (2736 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP OFFICEJET PRO 8500A A910G

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] OFFICEJET PRO 8500A Uzivatelská pírucka A910 ada za ízení HP e-All-inOne Officejet Pro 8500A (A910) Uzivatelská p íru ka Informace o autorských právech © 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. 8. Uvnit za ízení se nevyskytují zádné ásti, které by uzivatel mohl sám opravit. S pozadavky na servis se obra te na kvalifikované pracovníky servisu. poznámky spole nosti Hewlett-Packard Informace obsazené v tomto dokumentu mohou být zm n ny bez p edchozího upozorn ní. Reprodukce, úpravy i p eklad tohoto dokumentu bez p edchozího písemného povolení spole nosti Hewlett-Packard jsou zakázány s výjimkou p ípad povolených zákony o autorských právech. [. . . ] Upravte nastavení softwaru HP podle toho, jak chcete skenovanou stránku pouzít. Pro ochranu p edloh pouzívejte nebo vytvo te podkladový list. Dalsí informace naleznete v ásti ist ní skla skeneru. esení problém se skenováním 117 Kapitola 9 Závady snímání jsou zjevné · Prázdné stránky P esv d te se, ze je p edloha správn umíst na. Polozte dokument p edlohy tiskem dol na sklo skeneru s levým horním rohem dokumentu umíst ným do pravého dolního rohu skla skeneru. P ílis sv tlé nebo tmavé Zkuste upravit nastavení. Zkontrolujte, zda pouzíváte správné rozlisení a nastavení barev. Obraz originálu z ejm velmi sv tlý nebo tmavý nebo je vytist n na barevném papíru. Nezádoucí áry Na skle skeneru je mozná inkoust, lepidlo, korek ní kapalina nebo jiná nezádoucí látka. Dalsí informace naleznete v ásti Údrzba tiskárny. erné body nebo pruhy Na skle skeneru je z ejm inkoust, lepidlo, korek ní kapalina nebo jiná nezádoucí látka. Sklo skeneru m ze být zaspin né nebo poskrábané nebo je zaspin na spodní strana víka skeneru. Dalsí informace naleznete v ásti Údrzba tiskárny. Jestlize o ist ní problém nevy esí, bude z ejm nutno sklo skeneru nebo spodní stranu víka vym nit. Závada m ze být v p edloze a nikoli jako výsledek procesu skenování. Zkontrolujte, zda jste správn nastavili rozlisení a barvy. Velikost je zmensena V softwaru HP lze nastavit zmensení skenovaného obrázku. Více informací o zm n nastavení najdete v nápov d k softwaru tiskárny HP. · · · · · esení problém s faxem V této ásti jsou uvedeny informace o odstra ování potízí s nastavením faxu tiskárny. Není-li tiskárna správn nastavena pro faxování, mohou se vyskytovat potíze s odesíláním fax , p íjmem fax nebo s obojím. Pokud máte s faxováním potíze, zkuste vytisknout Zkusební zprávu faxu a zkontrolovat tak stav tiskárny. Tento test selze, pokud tiskárna není správn nastavena pro faxování. Tento test prove te po dokon ení nastavení tiskárny pro faxování. Dalsí informace naleznete v tématu Test nastavení faxu. [. . . ] Chcete-li zm nit stav tiskárny, postupujte dle následujících krok : 1. Klepn te na Start, p ejd te na Nastavení a potom klepn te na Tiskárny nebo na Tiskárny a faxy. -neboKlepn te na Start, klepn te na Ovládací panely a potom poklepejte na Tiskárny. Nezobrazují-li se tiskárny uvedené v dialogovém okn v zobrazení Podrobnosti, klepn te na nabídku Zobrazit a poté klepn te na polozku Podrobnosti. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP OFFICEJET PRO 8500A A910G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP OFFICEJET PRO 8500A A910G bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag