Návod k použití HP OFFICEJET 100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP OFFICEJET 100. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP OFFICEJET 100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP OFFICEJET 100.


HP OFFICEJET 100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1799 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP OFFICEJET 100 (4653 ko)
   HP OFFICEJET 100 PRIRUČNIK POSTAVLJANJE (4695 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP OFFICEJET 100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] OFFICEJET 100 Návod k obsluze L41 1 P enosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Návod k obsluze Informace o autorských právech © 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Poznámky spole nosti Hewlett-Packard Informace obsazené v tomto dokumentu mohou být zm n ny bez p edchozího upozorn ní. Reprodukce, úpravy i p eklad tohoto dokumentu bez p edchozího písemného povolení spole nosti Hewlett-Packard jsou zakázány s výjimkou p ípad povolených zákony o autorských právech. Jediné záruky na produkty a sluzby spole nosti HP jsou výslovn uvedeny v prohlásení o záruce, které je kazdému z t chto produkt a sluzeb p ilozeno. Zádná ze zde uvedených informací nezakládá nárok na dalsí záruky. [. . . ] P esv d te se, ze s inkoustovými kazetami nebylo nevhodn manipulováno. Dopl ování kazet a pouzívání nekompatibilních inkoust m ze narusit slozitý systém tisku, coz m ze mít za následek snízenou kvalitu tisku a poskození tiskárny nebo inkoustové kazety. HP nezaru uje ani nepodporuje pouzití opakovan pln ných inkoustových kazet. Informace o moznostech objednávání viz Spot ební materiál a p íslusenství HP. Zkontrolujte typ tiskového média N které druhy médií se nehodí pro pouzití ve vasí tiskárn . Dalsí informace naleznete v tématu Technické údaje médií. Výtisk je vybledlý nebo jsou barvy nejasné Kontrola rezimu tisku Rezim Koncept nebo Rychlý v ovlada i tisku umoz uje tisknout vyssí rychlostí a hodí se pro tisk koncept . Kvalitn jsího výsledku dosáhnete pouzitím rezim Normální nebo Nejlepsí. Kontrola nastavení typu papíru P i tisku na pr hledné fólie nebo jiná speciální média vyberte v ovlada i tisku odpovídající typ média. Dalsí informace viz Tisk na speciální média a média vlastního formátu. Zkontrolujte inkoustové kazety · Zkontrolujte správnou instalaci a funkci erné i trojbarevné inkoustové kazety. · M ze být zapot ebí inkoustové kazety vy istit. · Hladina inkoustu v tiskových kazetách m ze být velmi nízká. Zkuste tiskovou kazetu vyjmout a znovu nainstalovat a ujist te se, ze pevn zapadne do svého místa. · P esv d te se, ze s inkoustovými kazetami nebylo nevhodn manipulováno. Dopl ování kazet a pouzívání nekompatibilních inkoust m ze narusit slozitý systém tisku, coz m ze mít za následek snízenou kvalitu tisku a poskození tiskárny nebo inkoustové kazety. HP nezaru uje ani nepodporuje pouzití opakovan pln ných inkoustových kazet. Informace o moznostech objednávání viz Spot ební materiál a p íslusenství HP. Barvy jsou vytist ny jako ernobílé Kontrola nastavení tisku P esv d te se, ze v ovlada i za ízení není vybrána moznost Odstíny sedé. Otev ete dialogové okno Vlastnosti tiskárny, klepn te na kartu Funkce a ujist te se, ze není vybrána moznost Tisknout ve stupních sedé v nabídce Barva. 56 Vy esit problém Zkontrolujte inkoustové kazety · Zkontrolujte správnou instalaci a funkci erné i trojbarevné inkoustové kazety. · M ze být zapot ebí inkoustové kazety vy istit. · Hladina inkoustu v tiskových kazetách m ze být velmi nízká. Zkuste tiskovou kazetu vyjmout a znovu nainstalovat a ujist te se, ze pevn zapadne do svého místa. · P esv d te se, ze s inkoustovými kazetami nebylo nevhodn manipulováno. Dopl ování kazet a pouzívání nekompatibilních inkoust m ze narusit slozitý systém tisku, coz m ze mít za následek snízenou kvalitu tisku a poskození tiskárny nebo inkoustové kazety. [. . . ] - nebo Klepn te na Start, klepn te na Ovládací panely a potom poklepejte na Tiskárny. Nezobrazují-li se tiskárny uvedené v dialogovém okn v zobrazení Podrobnosti, klepn te na nabídku Zobrazit a poté klepn te na polozku Podrobnosti. Pokud je tiskárna ve stavu Pozastaveno, klepn te na tiskárnu pravým tla ítkem mysi a vyberte Pokra ovat v tisku. Zkuste tiskárnu znovu pouzít. Tisk dokumentu selhal Tiskárna nem ze tisknout dokumenty, protoze doslo k problému s tiskovým systémem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP OFFICEJET 100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP OFFICEJET 100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag