Návod k použití HP LASERJET 1018

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP LASERJET 1018. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP LASERJET 1018 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP LASERJET 1018.


HP LASERJET 1018 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1637 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP LASERJET 1018 (1532 ko)
   HP LASERJET 1018 Quick Start (247 ko)
   HP LASERJET 1018 LASERJET 1018 (1598 ko)
   HP LASERJET 1018 Service Manual (3944 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP LASERJET 1018

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HP LaserJet 1018 Uzivatelská p írucka Tiskárna HP LaserJet 1018 Uzivatelská pírucka Informace o autorských právech © 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Reprodukce, úpravy nebo peklad jsou bez pedchozího písemného souhlasu zakázány krom pípad, kdy to povoluje autorský zákon. Císlo cásti: CB419-90987 Edition 1, 04/2006 Uvedené informace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Jediné záruky pro produkty a sluzby HP jsou výslovn uvedeny v prohláseních o zárukách, které jsou dodávány soucasn s tmito produkty a sluzbami. [. . . ] Odeberte oddlovací podlozku. CSWW Výmna oddlovací podlozky tiskárny 49 4. Pipojte tiskárnu k zásuvce napájení a poté ji zapnte. 50 Kapitola 3 Údrzba CSWW Zmna rozlození toneru Je-li v kazet málo toneru, objeví se na tistné stránce svtlé plochy. Zmnou rozlození toneru v kazet lze pechodn zvýsit kvalitu tisku, coz umozní dokoncit aktuální tiskovou úlohu ped výmnou tiskové kazety. UPOZORNNÍ Aby se zabránilo poskození tiskové kazety, snazte se co nejmén ji vystavovat pímému svtlu. Otevete dvíka tiskové kazety a kazetu vyjmte z tiskárny. UPOZORNNÍ Chcete-li pedejít poskození tiskové kazety, drzte kazetu na obou koncích. Rozlození toneru v tiskové kazet mzete zmnit jemným zatepáním tiskovou kazetou zepedu dozadu. UPOZORNNÍ Pokud se vám toner dostane na oblecení, opraste jej suchým hadíkem a oblecení vyperte ve studené vod. Horká voda zapoustí toner do látky. CSWW Zmna rozlození toneru 51 3. Vlozte tiskovou kazetu zpt do tiskárny a zavete dvíka tiskové kazety. Pokud je tisk stále slabý, instalujte novou tiskovou kazetu. Pokyny naleznete v cásti Výmna tiskové kazety. 52 Kapitola 3 Údrzba CSWW Výmna tiskové kazety UPOZORNNÍ Aby se zabránilo poskození tiskové kazety, snazte se co nejmén ji vystavovat pímému svtlu. Otevete dvíka tiskové kazety a vyjmte starou tiskovou kazetu. Informace o recyklaci naleznete uvnit balení tiskové kazety. UPOZORNNÍ Chcete-li pedejít poskození tiskové kazety, drzte kazetu na obou koncích. Vyjmte novou tiskovou kazetu z obalu a lehkým houpavým pohybem toner uvnit kazety rovnomrn rozlozte. 3. Zatáhnte za úchytku a odstrate z tiskové kazety celou pásku. Úchytku vlozte do krabice od tiskové kazety, kterou odeslete k recyklaci. CSWW Výmna tiskové kazety 53 4. Vlozte novou tiskovou kazetu do tiskárny a pesvdcte se, ze je kazeta ve správné poloze. Zavete dvíka tiskové kazety. UPOZORNNÍ Pokud se vám toner dostane na oblecení, opraste jej suchým hadíkem a oblecení vyperte ve studené vod. Horká voda zapoustí toner do látky. 54 Kapitola 3 Údrzba CSWW 4 esení problém Tato kapitola obsahuje informace o následujících tématech: Hledání esení Sekvence indikátor Potíze pi manipulaci s papírem Vytistná stránka se lisí od zobrazení na obrazovce Potíze se softwarem tiskárny Zlepsení kvality tisku Odstranní uvíznutého papíru CSWW 55 Hledání esení Tuto cást lze pouzít ke hledání esení obecných problém tiskárny. 1. krok: Je tiskárna správn nainstalována? Je tiskárna pipojena k funkcní zásuvce napájení?Informace naleznete v cásti Výmna tiskové kazety. Je papír v zásobníku papíru správn vlozen?Informace naleznete v cásti Vlození média do vstupních zásobník. Ano Pokud jste na pedchozí otázky odpovdli , , ano", pejdte k cásti 2. Pokud se tiskárna nezapne, pejdte k cásti Obrate se na technickou podporu spolecnosti HP. Ne 2. [. . . ] Neslouzí jako indikátor trvanlivosti toneru ani se zádným zpsobem nevztahuje na zárucní podmínky. Pedpokládaná zivotnost tiskové kazety Zivotnost tiskové kazety závisí na mnozství toneru, které tiskové úlohy vyzadují. Tisková kazeta pro tiskárnu HP LaserJet 1018 vydrzí prmrn 2000 stránek (uvedená výnosová hodnota v souladu s normou ISO/IEC 19752). Poznámka Je mozné, ze trvanlivost toneru pekrocí trvanlivost mechanických soucástí tiskové kazety. Pokud se za takových okolností zacne snizovat kvalita tisku, je nutné instalovat novou tiskovou kazetu i v pípad, ze ve stávající kazet jest stále zbývá urcité mnozství toneru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP LASERJET 1018

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP LASERJET 1018 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag