Návod k použití HP DVD1270E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP DVD1270E. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP DVD1270E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP DVD1270E.


HP DVD1270E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (600 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP DVD1270E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKY BEZPECNOSTNÍ POKYNY Pecliv si pectte vsechny pokyny a uschovejte si tento návod pro pozdjsí potebu. Instalujte elektrické spotebice vzdy v blízkosti zásuvky a zajistte, aby zásuvka byla snadno pístupná. Umístte napájecí kabely tak, aby nebyly nikomu v cest. Zaízení by mohlo z nestabilního povrchu spadnout a pivodit nkomu zranní. [. . . ] Odpov: Citlivá vrstva na discích LightScribe mní barvu psobením laserového paprsku. Jde o podobný proces, jako je exponování filmu s tím rozdílem, ze LightScribe povrch reaguje pouze na svtlo laseru. Otázka: Co se stane, kdyz se pokusím pouzít disk nekompatibilní s LightScribe ?Odpov: Software LightScribe Vám zabrání v tisku na nekompatibilní disk. Program rozpozná kompatibilní disk podle jeho identifikacních znacek a systém vytvoí obraz a zacne s s tiskem pouze tehdy, kdyz je pouzit disk kompatibilní s LightScribe. Otázka: Mohu pouzívat pocítac k jiné práci bhem vypalování popisu?Vypalování etikety probíhá v pozadí, takze pocítac je mozno pouzívat k jiné cinnosti. Otázka: Mohu nechat pocítac bez dozoru bhem vypalování popisu?Proces LightScribe nevyzaduje od uzivatele bhem vypalování zádnou asistenci. Bhem vypalování popisu zstane pocítac v normálním provozu a nepejde do úsporného rezimu. Otázka: Mohu pepisovat popis stejn jako se pepisují disky CD-RW a DVD-RW?Existující technologie LightScribe není pepisovatelná. Mze obraz vytvoený technologií LightScribe zpsobit nevyrovnanou rotaci, podobn jako nkteré papírové stítky?LightScribe disky jsou rovnomrn vyvázené, stejn jako ostatní vysoce kvalitní CD a DVD disky a jejich rotace je plynulá. Vypálení popisu nijak nezmní rovnováhu disku a neohrozí jeho správnou rotaci. Otázka: Unikají pi popisování technologií LightScribe nebezpecné chemikálie?Laserový paprsek psobí na zbarvovací chemikálii pítomnou v povrchu disku, ale bhem procesu nevznikají zádné nebezpecné emise. Otázka: Je LightScribe disk nebezpecn horký okamzit po dokoncení vypalování?I kdyz se bzn pouzívá výraz , , vypalovat data" a te i , , vypalovat obraz", pi zádném z tchto proces nedochází ke skutecným tepelným zmnám. CD nebo DVD lze okamzit po vypalování vzít do ruky. Otázka: Je mozné vytvoit technologií LightScribe barevný obraz?Odpov: V soucasné dob technologie LightScribe umozuje vytvoit obraz pouze ve stupních sedi, podobný cernobílé fotografii. [. . . ] Ujistte se, ze napájecí kabel je správn pipojen (vsechna pipojení). Ujistte se, ze kabel a konektory IDE nejsou poskozeny (zkontrolujte pecliv vsechny kolíky) a ze oba konce kabelu jsou správn pipojeny. Pockejte, az software ukoncí svou cinnost; nebo Ukoncete cinnost softwaru a pak stisknte tlacítko Eject Disk nelezí správn v zásuvce Nelze císt pedchozí seance z disku CD-RW, který byl jiz nejmén dvakrát nahráván Bhem nahrávání nebyla zvolena funkce "Load Contents" nebo "Import Session" Vadný nebo poskozený disk Vypnte napájení mechaniky a otevte zásuvku pomocí svorky na papíry zatlacené do otvoru nouzového otevírání. Ujistte se, ze pi novém nahrávání správn zvolíte funkci "import previous sessions". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP DVD1270E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP DVD1270E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag