Návod k použití HP DESKJET 995C

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP DESKJET 995C. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP DESKJET 995C bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP DESKJET 995C.


HP DESKJET 995C : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (246 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP DESKJET 995C (2046 ko)
   HP DESKJET 995C Network Guide (773 ko)
   HP DESKJET 995C Install Guide (129 ko)
   HP DESKJET 995C Installation Guide (247 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP DESKJET 995C

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Sí· Ethernet - obsah Pøipojení k síti Ethernet Funkce sítì Ethernet vestavìná do tiskárny umozòuje pøipojit tiskárnu pøímo k síti Ethernet bez nutnosti pouzití externího tiskového serveru. Chcete-li získat dalsí informace o funkci sítì Ethernet tiskárny, klepnìte na téma uvedené níze: Indikátory sítì Ethernet Konfiguraèní stránka sítì Interní webová stránka tiskárny Chcete-li zobrazit pokyny k instalaci, klepnìte na pøíslusné téma níze: Základy sítì Ethernet Pøipojení tiskárny k síti Ethernet Instalace softwaru tiskárny na poèítaèi v síti Dalsí informace: q Odstraòování problémù Obnovení výchozích nastavení tiskárny od výrobce Slovníèek výrazù sítì Ethernet q q file:///C|/csy/ug_ethernet_intro_fs. html [12/17/2002 12:50:25 PM] Indikátory sítì Ethernet Indikátory sítì Ethernet Indikátory Ethernet tiskárny udávají stav pøipojení tiskárny k síti Ethernet. 1. Indikátor aktivity Indikátor pøipojení Indikátor pøipojení svítí, je-li tiskárna pøipojena k síti Ethernet a zapnuta. Indikátor pøipojení. . . Tiskárna. . . pøipojena k síti Ethernet a zapnuta nepøipojena k síti Ethernet -nebo- vypnuta Indikátor aktivity Indikátor aktivity svítí, pokud tiskárna pøijímá nebo vysílá data prostøednictvím pøipojení Ethernet. Indikátor aktivity. . . Tiskárna. . . file:///C|/csy/ug_ethernet_lights_fs. html (1 of 2) [12/17/2002 12:50:26 PM] Indikátory sítì Ethernet pøijímá nebo vysílá data prostøednictvím pøipojení k síti Ethernet nepøijímá ani nevysílá data prostøednictvím pøipojení k síti Ethernet file:///C|/csy/ug_ethernet_lights_fs. html (2 of 2) [12/17/2002 12:50:26 PM] Konfiguraèní stránka sítì Konfiguraèní stránka sítì Konfiguraèní stránka sítì pro tiskárnu obsahuje uziteèné informace o pøipojení tiskárny k síti Ethernet. Tisk konfiguraèní stránky sítì Dokud je tiskárna zapnuta a neèinná, mùzete stisknutím tlaèítka Storno (X) tiskárny vytisknout konfiguraèní stránku sítì. Byla-li tiskárna krátce pøedtím pøipojena k síti, poèkejte s tiskem konfiguraèní stránky sítì nìkolik minut, aby tiskárna mohla získat platné informace o síti. Nastavení na konfiguraèní stránce jsou platná, pokud pole Status obsahuje hodnotu Succeeded. Témata konfiguraèní stránky sítì Konfiguraèní stránka sítì je èlenìna do ètyø témat. file:///C|/csy/ug_ethernet_network_page_fs. html (1 of 4) [12/17/2002 12:50:27 PM] Konfiguraèní stránka sítì 1. [. . . ] Pomocí názvu Network Name lze otevøít interní webovou file:///C|/csy/ug_ethernet_glossary_fs. html (1 of 2) [12/17/2002 12:50:28 PM] Slovníèek výrazù sítì Ethernet stránku tiskárny. Paket: Zpráva odeslaná z jednoho zaøízení v síti jinému zaøízení v síti. Protokol: Jazyk, který pouzívají zaøízení v síti ke vzájemné komunikaci. Oblíbeným sí·ovým protokolem je protokol TCP/IP. RJ-45: Typ zástrèky na konci kabelu sítì Ethernet. Smìrovaè: Slozité sí·ové zaøízení, které smìruje pakety z jedné sítì do jiné sítì. Smìrovaè mùze fungovat jako brána mezi lokální poèítaèovou sítí a Internetem. Statická adresa IP: Adresa IP, která je manuálnì pøiøazena zaøízení v síti. Statická adresa IP zùstává pevná, dokud není zmìnìna manuálnì. Dalsími metodami pøidìlování adres IP jsou sluzby DHCP a AutoIP. Podsí·: Malá sí·, která funguje jako èást velké sítì. Doporuèuje se, aby tiskárna i poèítaèe, které ji pouzívají, nálezely do téze podsítì. Maska podsítì: Èíslo, které urèuje, ke které podsíti patøí adresa IP. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Sí·ový komunikaèní protokol pouzívaný v Internetu. Funkce sítì Ethernet vestavìná do tiskárny podporuje lokální poèítaèové sítì, které pouzívají protokol TCP/IP. Paket jednosmìrového vysílání (Unicast packet): Paket odeslaný z jednoho zaøízení v síti jinému zaøízení v síti. file:///C|/csy/ug_ethernet_glossary_fs. html (2 of 2) [12/17/2002 12:50:28 PM] Webová stránka sítì Ethernet Interní webová stránka tiskárny Prostøednictvím interní webové stránky tiskárny lze provádìt následující operace: q Úprava konfigurace sítì Kontrola odhadované hladiny inkoustu v tiskových kazetách Zobrazení statistiky sítì Pøechod na stránku spoleènosti HP pro podporu a pro prodej zbozí q q q Pøed pouzitím interní webové stránky Pøed pouzitím interní webové stránky tiskárny ovìøte, zda jsou tiskárna i poèítaè zapnuty a pøipojeny k síti. Chcete-li interní webovou stránku pouzít pro pøístup k podpoøe spoleènosti HP nebo pro zakoupení zbozí, ovìøte, zda je poèítaè pøipojen k Internetu. Otevøení interní webové stránky Pøi otvírání interní webové stránky tiskárny pouzijte následující postup. Spus·te prohlízeè Internetu. Pouzijte prohlízeè Microsoft Internet Explorer 5. 0 nebo novìjsí nebo Netscape 4. 75 nebo novìjsí. 2. Do pole adresy zadejte jednu z následujících adres a stisknìte klávesu Enter. r Název Network Name tiskárny Adresa URL tiskárny Je-li tiskárna v jiné podsíti nez vás poèítaè, mùzete interní webovou stránku tiskárny otevøít zadáním adresy URL tiskárny do pole adresy v prohlízeèi. r Neznáte-li zádnou z výse uvedených polozek, vytisknìte konfiguraèní stránku sítì. file:///C|/csy/ug_ethernet_web_server_fs. html [12/17/2002 12:50:29 PM] Základy sítì Ethernet Základy sítì Ethernet Funkce sítì Ethernet vestavìná do tiskárny umozòuje pøipojit tiskárnu pøímo k síti Ethernet 10/100 Base-T bez pouzití externího tiskového serveru. Hardware Rozboèovaèe a smìrovaèe V síti Ethernet jsou poèítaèe a tiskárna pøipojeny k rozboèovaèi nebo ke smìrovaèi. Pøíklad sítì Ethernet Rozboèovaèe a smìrovaèe mohou vypadat podobnì, je mezi nimi vsak dùlezitý rozdíl. Rozboèovaèe jsou pasivní - ostatní zaøízení v síti se pøipojí k rozboèovaèi, aby spolu mohla komunikovat. Smìrovaèe disponují nástroji pro správu sítì, napøíklad branami firewall a sluzbou DHCP. Smìrovaè lze pouzít jako bránu, rozboèovaè nikoliv. [. . . ] Kabel sítì Ethernet je pevnì pøipojen k tiskárnì. Rozboèovaè nebo smìrovaè sítì Ethernet je zapnutý a pracuje správnì. Poèítaè, který pouzíváte, je pøipojen k síti. q q q file:///C|/csy/ug_ethernet_problems_fs. html (1 of 3) [12/17/2002 12:50:32 PM] Odstraòování problémù sítì Ethernet Tiskli na tiskárnì více nez ètyøi lidé souèasnì?Ano Poèkejte, dokud tiskárna nebude neèinná, a tisk dokumentu zopakujte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP DESKJET 995C

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP DESKJET 995C bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag