Návod k použití HP COMPAQ Q2159

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP COMPAQ Q2159. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP COMPAQ Q2159 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP COMPAQ Q2159.


HP COMPAQ Q2159 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2176 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP COMPAQ Q2159 (1892 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP COMPAQ Q2159

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka Q1859 Q2009 Q2159 Veskeré záruky poskytované spolecností HP na produkty a sluzby jsou uvedeny ve výslovných prohláseních o záruce, která doprovázejí jednotlivé produkty a sluzby. Nic ze zde uvedeného nemze být chápáno jako prohlásení zakládající dalsí záruky. Spolecnost HP není odpovdná za technické ani redakcní chyby nebo opomenutí, jez tento dokument obsahuje. Spolecnost HP nepebírá zádnou zodpovdnost za pouzívání ci spolehlivost svého softwaru v zaízení, které není poskytováno spolecností HP. [. . . ] Nastavení polohy obrazu ve svislém smru (pouze pro vstup VGA). Minimalizuje pípadné svislé pruhy ci cáry viditelné na pozadí obrazovky. S nastavením frekvence se mní i poloha obrazu ve vodorovném smru (pouze pro vstup VGA). Umozuje odstranit pípadný horizontální sum a vyjasnit ci zaostit zobrazené znaky (pouze pro vstup VGA). Clock Phase (Fáze impulsu) 4-4 Uzivatelská píruka Ovládání monitoru Ikona Moznosti hlavní nabídky Color (Barva) Moznosti v podnabídce Popis (pokracování) Výbr barevného tónu obrazovky. Výchozí nastavení je v závislosti na modelu moznost 6500 K nebo Custom Color (Vlastní barvy). 9300 K 6500 K Quick View (Rychlé zobrazení) Zmní barevný tón bílé lehce do modra. Zmní barevný tón bílé lehce do cervena. Movie (Film) Photo (Fotografie) Gaming (Hry) Text Custom (Vlastní) Moznosti ulozené po úprav jasu, kontrastu ci barvy jako rzné varianty nastavení Quick View (Rychlé zobrazení). Custom Color (Vlastní barva) Umozuje vybrat a nastavit vase vlastní tónování barev: R ­ nastavení vlastní úrovn cervené slozky. G ­ nastavení vlastní úrovn zelené slozky. B ­ nastavení vlastní úrovn modré slozky. sRGB Language (Jazyk) Management (Správa) Volume (Hlasitost) OSD Control (ízení nabídky OSD) Nastaví barvy na obrazovce podle barevných standard pouzívaných v odvtví zpracování obrazu. Výbr jazyka, ve kterém se bude zobrazovat nabídka OSD. Výbr funkcí správy napájení monitoru. Horizontal OSD Position (Horizontální poloha OSD) ­ posouvá nabídku OSD na obrazovce doleva nebo doprava. Vertical OSD Position (Vertikální poloha OSD) ­ posouvá nabídku OSD na obrazovce nahoru nebo dol. OSD Transparency (Prhlednost nabídky OSD) ­ umozuje zobrazit soucasn nabídku OSD i informace, které tato nabídka jinak zakrývá. OSD Timeout (Casový limit OSD) ­ nastaví dobu v sekundách, po kterou zstane nabídka OSD zobrazena po posledním stisknutí klávesy. Výchozí nastavení je 30 sekund. Power Saver (Úsporný rezim) Aktivuje funkci úspory energie (viz cást , , Funkce úsporného rezimu" v této kapitole). Lze vybrat tyto moznosti: On (Zapnuto) Off (Vypnuto) Výchozí nastavení je On (Zapnuto). Mode Display (Zobrazení rezimu) Umozuje pi otevení hlavní nabídky OSD zobrazit na obrazovce informace o rozlisení, obnovovací frekvenci a frekvenci. Lze vybrat tyto moznosti: On (Zapnuto) Off (Vypnuto) Výchozí nastavení je v závislosti na modelu On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Uzivatelská píruka 4-5 Ovládání monitoru Ikona Moznosti hlavní nabídky Management (Správa) (pokracování) Moznosti v podnabídce Power-On Status Display (Zobrazení stavu pi zapnutí) Popis (pokracování) Umozuje zobrazit pi kazdém zapnutí monitoru jeho provozní stav. Vyberte místo, kde se má stav zobrazit: Top (Nahoe) Middle (Uprosted) Bottom (Dole) Off (Vypnuto) Výchozí nastavení je v závislosti na modelu Top (Nahoe) nebo Off (Vypnuto). DDC/CI Support (Podpora DDC/CI) Umozuje pocítaci ídit nkteré funkce nabídky OSD, napíklad Brightness (Jas), Contrast (Kontrast) a Color Temperature (Teplota barev). Lze vybrat tyto moznosti: On (Zapnuto) Off (Vypnuto) Výchozí nastavení je On (Zapnuto). Bezel Power LED (Kontrolka napájení) Sleep Timer (Casovac rezimu spánku) Umozuje zapnout nebo vypnout kontrolku (diodu LED) ve vypínaci. Pi nastavení na moznost Off (Vypnuto) bude kontrolka trvale zhasnutá. Obsahuje následující polozky nastavení casovace: Set Current Time (Nastavit aktuální cas) ­ nastavení aktuálního casu v hodinách a minutách. [. . . ] Zvyste vzdálenost mezi zaízením a pijímacem. Pipojte zaízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, nez je zapojen pijímac. Porate se s prodejcem nebo se zkuseným rádiovým ci televizním technikem. Úpravy Komise FCC upozoruje uzivatele, ze vsechny zmny ci úpravy provedené na tomto zaízení, které nejsou výslovn schváleny spolecností Hewlett-Packard Company, mohou vést ke ztrát oprávnní k uzívání tohoto zaízení. Kabely Pipojení k tomuto zaízení musí být provedeno prostednictvím stínných kabel s metalickým krytem konektoru RFI/EMI, aby byl zajistn soulad s pravidly a smrnicemi komise FCC. Prohlásení o shod pro výrobky oznacené logem FCC, pouze USA Toto zaízení spluje pozadavky cásti 15 pravidel FCC. Provoz je omezen následujícími dvma podmínkami: (1) zaízení nesmí zpsobovat skodlivé rusení a (2) zaízení musí být odolné vci veskerému okolnímu rusení vcetn takového, které mze vyvolat nezádoucí úcinky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP COMPAQ Q2159

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP COMPAQ Q2159 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag