Návod k použití HOOVER HL 3589

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HOOVER HL 3589. Doufáme, že uživatelská příručka pro HOOVER HL 3589 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HOOVER HL 3589.


HOOVER HL 3589 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (643 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HOOVER HL 3589

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Mohli byste se do pfiívodní ÀÛry zamotat nebo o ní zakopnout. · JestliÏe budete varnou konvici pouÏívat v blízkosti dûtí, vûnujte zvenou pozornost pfii práci s konvicí. · Pokud varnou konvici nepouÏíváte nebo ji budete ãistit, vytáhnûte zástrãku ze zásuvky el. · Pfied naplnûním konvice vodou, musíte konvici sundat z podstavce. [. . . ] Odneste varnou konvici do servisního stfiediska, která v pfiípadû nutnosti spotfiebiã opraví. Vyhnete se tak nebezpeãí pfii pouÏívání spotfiebiãe. · UÏivatel spotfiebiãe nesmí v Ïádném pfiípadû vymûÀovat pfiívodní ÀÛru tohoto spotfiebiãe. JestliÏe je pfiívodní ÀÛra pokozená nebo je nutno ji vymûnit, obraÈte se pouze na servisní stfiedisko povûfiené vrobcem. · Pokud varnou konvici naplníte pfiíli, v okamÏiku, kdy zaãne voda v konvici vafiit, horká voda bude pfietékat z konvice. CZ 60 P¤ED PRVNÍM POUÎITÍM · Varnou konvici s el. · OdstraÀte z vnûjího nerezového povrchu konvice pfiípadné nálepky. · Vyndejte sítko, které zachycuje neÏádoucí vodní kámen (obr. · Vodu vylijte a konvici opláchnûte studenou vodou. Zopakujte tento úkon tfiikrát za sebou, aby se odstranily vekeré neãistoty, které mohly pfii vrobû ulpût na konvici atd. · Opláchnûte naposledy konvici a sítko nasaìte zpût (obr. 3). POUÎITÍ Elektrick podstavec se stfiedovm konektorem Elektrick podstavec se stfiedovm konektorem umoÏÀuje postavení konvice na podstavec v libovolném smûru a z jakékoliv polohy. ÚDRÎBA âitûní varné konvice · Pfied ãitûním konvice, nechte konvici úplnû vychladnout a vytáhnûte zástrãku pfiívodní ÀÛry ze zásuvky el. · Vnûjí ãásti varné konvice oãistûte mûkkm a vlhkm hadfiíkem a osute mûkkm a suchm hadfiíkem. · NEPOUÎÍVEJTE drátûnku nebo rÛzná ãinidla proti skvrnám nebo korozívní látky. · Zkontrolujte, zda konektory a zástrãky jsou suché. Pfied ãitûním konvice, nechte konvici úplnû vychladnout a vytáhnûte zástrãku pfiívodní ÀÛry ze zásuvky el. · Vnûjí ãásti varné konvice oãistûte mûkkm a vlhkm hadfiíkem a osute mûkkm a suchm hadfiíkem. · NEPOUÎÍVEJTE drátûnku nebo rÛzná ãinidla proti skvrnám nebo korozívní látky. · Zkontrolujte, zda konektory a zástrãky jsou suché. Usazeniny Voda obsahuje vápník, kter zpÛsobuje tvorbu usazenin vodního kamene na spotfiebiãi. Vápník je nekodn a pfiírodní minerál obsaÏen v jakékoliv vodû. , , Tvrdá" voda obsahuje víc vápníku neÏ , , mûkká" voda. Pfii ohfiívání vody minerály obsaÏené ve vodû krystalizují a voda není ãirá. [. . . ] · Odpojte spotfiebiã z elektrické sítû. · Pfiesvûdãte se, zda máte ãisté ruce. Nesmí na nich ulpût zbytky mdla, krému nebo jinch pfiípravkÛ, které by mohly vodu zneãistit. · Vylijte vodu z konvice a vyjmûte sítko podle zobrazení (obr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HOOVER HL 3589

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HOOVER HL 3589 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag