Návod k použití HOOVER HCNP 3876

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HOOVER HCNP 3876. Doufáme, že uživatelská příručka pro HOOVER HCNP 3876 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HOOVER HCNP 3876.


HOOVER HCNP 3876 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3446 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HOOVER HCNP 3876

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud se kabel pokodí, nebo je tfieba jej vymûnit, obraÈte se vhradnû na servisní stfiedisko povûfiené vrobcem. - Pfii odpojování zástrãky spotfiebiãe ze zásuvky netahejte za pfiípojn kabel. - Spotfiebiã se nesmí pouÏívat bez grilovacích desek. - V Ïádném pfiípadû spotfiebiã nepouÏívejte bez nádoby na sbûr tuku L. [. . . ] - V Ïádném pfiípadû spotfiebiã nepouÏívejte bez nádoby na sbûr tuku L. - Neukládejte jetû tepl spotfiebiã, poãkejte aÏ zcela vychladne. - Nedotkejte se grilovacích desek ostrmi pfiedmûty, pokodila by se jejich povrchová úprava. - Pozor: vnûjí povrch tohoto spotfiebiãe pfii provozu se zahfiívá na vysokou teplotu. Tyto spotfiebiãe jsou v souladu s normou EN 55014 o rádiovém odruení. POPIS P¤ÍSTROJE A Odizolovaná rukojeÈ B1Ukazatel nastavené funkce vrchní desky grilu C1Svûtelná kontrolka zapnutí vrchní desky grilu D1Nastaviteln termostat vrchní desky grilu B2Ukazatel nastavené funkce spodní desky grilu C2Svûtelná kontrolka zapnutí spodní desky grilu 56 D2Nastaviteln termostat spodní desky grilu E Háãky zavírání F Vrchní deska grilu s nepfiipékavou povrchovou úpravou, vyjímatelná a (pouze u mod. CG660) oboustranná G Háãek k vyjmutí grilovacích desek H Základna I Spodní deska grilu s nepfiipékavou povrchovou úpravou, vyjímatelná a (pouze u mod. CG660) oboustranná L Nádoba na sbûr tuku INSTALACE - Pfied pouÏitím pfiekontrolujte, zda se spotfiebiã bûhem pfievozu nepokodil. Vzhledem k tomu, Ïe nûkteré ãásti spotfiebiãe pfii provozu dosáhnou velmi vysokch teplot, umístûte spotfiebiã daleko od dûtí. - Pfied zapojením zástrãky pfiípojného kabelu do zásuvky el. proudu se pfiesvûdãte aby: - napûtí vedení Vaí domácnosti souhlasilo s napûtím ve V uvedenm na títku údajÛ, kter se nachází na spodní stranû pfiístroje; - minimální jitûní zásuvky bylo 10A; - zásuvka byla kompatibilní se zástrãkou, pokud tomu tak není, nechte zásuvku vymûnit; - zásuvka byla zapojena na vkonné uzemnûní. - RozmraÏené nebo naloÏené potraviny musíte pfied grilováním osuit. - Maso se kofiení pfied pfiípravou v grilu a solí se aÏ pfied podáváním na stÛl. - Pokud budete grilovat s deskami nastavenmi na , , kontaktní polohu", je dÛleÏité, aby kusy potravin byly stejnû vysoké (tlusté), zaruãí se tak stejnomûrné opeãení. - Pfii pfiípravû ryb je nutné pokapat spodní grilovací desku olejem (I). - Na konci seitku uvádíme nûkteré pfiíklady pouÏití Vaeho kontaktního grilu. Udaná doba pfiípravy pokrmÛ je pouze pfiibliÏná. Tyto doby se musí pfiizpÛsobit vlastnostem pokrmÛ (pÛvodní teplota, obsah vody) a osobnímu poÏadavku a chuti. âI·TùNÍ - Pfied jakmkoliv ãitûním kontaktního grilu, musíte vytáhnout zástrãku ze zásuvky el. - Je dÛleÏité oãistit kontaktní gril po kaÏdém pouÏití. Zabráníte tak pfiepalování zbytkÛ z pfiedelch pokrmÛ, zápachu a koufii. - Dvû grilovací desky se dají stisknutím pfiíslunch háãkÛ (G) vyjmout. [. . . ] - Je dÛleÏité oãistit kontaktní gril po kaÏdém pouÏití. Zabráníte tak pfiepalování zbytkÛ z pfiedelch pokrmÛ, zápachu a koufii. - Dvû grilovací desky se dají stisknutím pfiíslunch háãkÛ (G) vyjmout. MÛÏete je umt v horké vodû nebo v myãce nádobí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HOOVER HCNP 3876

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HOOVER HCNP 3876 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag