Návod k použití HOOVER HANDY PLUS DRY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HOOVER HANDY PLUS DRY. Doufáme, že uživatelská příručka pro HOOVER HANDY PLUS DRY bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HOOVER HANDY PLUS DRY.


HOOVER HANDY PLUS DRY : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3724 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HOOVER HANDY PLUS DRY (260 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HOOVER HANDY PLUS DRY

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vypínejte pocítac ádn a uzavete vsechny programy (nezapomete ulozit svou práci). Nezapomete vzdy prbzn ukládat svá data, protoze by mohlo dojít k jejich ztrát pi vycerpání naptí baterie. Nevypínejte pocítac, dokud nejsou ádn uzaveny vsechny programy. Nevypínejte téz jakákoli periferní zaízení, je-li pocítac zapnutý. [. . . ] Záruka zaniká v pípad neoprávnného zásahu do výrobku osobou, která nebyla k zásahu zmocnna prodávajícím. Záruka rovnz zaniká, pokud bude kupující porusovat zásady provozu a pouzívání výrobku popsané v uzivatelské pírucce. Záruka zaniká, chybjí-li nebo jsou poskozeny ochranné prvky výrobku (nap. Odstranní závady výrobku bude provedeno v rámci záruky v autorizovaném servisním stedisku. Prodávající si vyhrazuje právo zmnit technické parametry prodávaného výrobku bez pedchozího upozornní. Otevený pocítac Reklamacní ád 1. Kupující je povinen zbozí dodané prodávajícím prohlédnout co nejdíve po dodání tak, aby zjistil vsechny vady, které je mozné pi pimené odborné prohlídce zjistit. Kupující je povinen takto zjistné vady oznámit neprodlen prodávajícímu. Taktéz vady, které se projevily pozdji, je kupující povinen ihned oznámit prodávajícímu. Kupující mze uplatovat reklamaci bu u svého prodejce nebo pímo v autorizovaném servisním stedisku. Vzdy je teba nahlásit typ a císlo výrobku a také podrobn popsat charakter závady a uvést kontaktní osobu, se kterou je mozné konzultovat pípadné podrobnosti. Zabudovaná videokamera Displej Reproduktory Tlacítko zapnutí/ vypnutí Horké klávesy LED indikátory stavu sytému Klávesnice Touchpad LED indikátor komunikace FInger Print ( voliteln ) Mikrofon Pohled zepedu Kapitola 5 Záruka a servis Rozsah záruky 1. 26 AWG a delsí. Zadní pohled UPOZORNNÍ: Pojistky vymujte zásadn za shodný typ. UPOZORNNÍ: Pouzívejte prosím pouze napájecí sry a kabely, doporucené výrobcem. Zabrate vniknutí tekutin do zaízení a také jeho pádu. Mohlo by dojít k trvalému poskození Vaseho notebooku. VAROVÁNÍ: 7. Baterie Spodní pohled UPOZORNNÍ: Pi instalaci nebo úprav telefonní linky se ite tmito upozornními a varováními. VAROVÁNÍ: Pi bouce nepouzívejte modem/telefon ( kabelové). Vystavujete se nebezpecí elektrického soku v dsledku zásahu bleskem. VAROVÁNÍ: Tento notebook je napájen vnitním zdrojem energie ­ lithiovou baterií. Pi nesprávné manipulaci s touto baterií hrozí riziko výbuchu a následného poranní. VAROVÁNÍ: Jednotka CD/DVD v tomto notebooku pouzívá laserový systém. Pro zajistní správné funkce tohoto produktu ctte prosím pozorn píslusné instrukce a uchovejte je pro pozdjsí pouzití. V pípad poteby opravy jednotky kontaktujte svého prodejce. [. . . ] UPOZORNNÍ: Ovte si naptí elektrického zdroje ped pipojením jednotky do elektrické zásuvky. Výrobce mze v prbhu zivotnosti notebooky vydávat novjsí verze ovladac. Pokud výrobce vyá novjsí verze, naleznete je na www. umax. cz v sekci podpora nebo kontaktujte pímo support@ umax. cz VAROVÁNÍ: Nestoupejte na elektrickou sru, vedoucí od notebooku ke zdroji, ani na ní nic nepokládejte. UPOZORNNÍ: Mli byste si pamatovat vsechna upozornní a varování. ízení spoteby Operacní systém Windows® XP podporuje rozhraní ACPI (Advanced Configuration Power Interface) pro ízení spoteby. V operacním systému Windows®, postupujte pes nabídku Moznosti napájení (Power Options) v polozce Kontrolní panel (Control Panel). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HOOVER HANDY PLUS DRY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HOOVER HANDY PLUS DRY bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag