Návod k použití ELECTROLUX EWF 1029

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ELECTROLUX EWF 1029. Doufáme, že uživatelská příručka pro ELECTROLUX EWF 1029 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ELECTROLUX EWF 1029.


ELECTROLUX EWF 1029 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1841 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ELECTROLUX EWF 1029

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. Otevøení plnicích dveøí/vlození prádla. Dávkování pracího osetøovacího prostøedku . Zmìna poètu otáèek/volba stop máchání . [. . . ] Program: (VYVÁØENÉ/BAREVNÉ PRÁDLO) 60, stisknìte tlaèítko (KRÁTCE, pøidejte asi 1/4 odmìrky pracího prásku. Plnicí dveøe a gumové tìsnìní Pravidelnì kontrolujte, zda v záhybech gumového tìsnìní nebo na vnitøní stranì dveøí nejsou nìjaké usazeniny nebo cizí pøedmìty. Sklo dveøí a gumové tìsnìní pravidelnì omývejte. 18 Co dìlat, kdyz . . . Malé poruchy odstraníte sami Jestlize se pøi provozu praèky objeví na multidispleji jedno z následujících chybových hlásení: ­ E10 (Problém s pøívodem vody). ­ E20 (Problém s vypoustìním vody), ­ E40 (Otevøené plnicí dveøe), pøeètìte si prosím následující tabulku. Po odstranìní závady stisknìte tlaèítko (START/PAUZA). U jiných chyb (E a èíslice nebo písmeno): Spotøebiè vypnìte a opìt zapnìte. Objeví-li se chybové hlásení znovu, obrat'te se prosím na zákaznickou sluzbu a sdìlte typ chybového hlásení. Problém Mozná pøíèina Øesení Zástrèka není zasunutá do Zasuòte zástrèku. Plnicí dveøe nejsou správnì zavøené. Tlaèítko (START/ PAUZA) jste netiskli dostateènì dlouho. Pøi stisknutí tlaèítka se na multidispleji objeví "Err". Plnicí dveøe zavøete tak, aby zámek slysitelnì zapadl. Kontrolka (KONEC) 2x zabliká a souèasnì 2x zazní signál. (Problém s pøívodem vody. ) U sifonového pøipojení: Sifon je ucpaný. Z krytu èerpadla odstraòte cizí pøedmìty. Vyèistìte sifon. 20 Problém Avivázní prostøedek se nevpláchl, pøihrádka w na osetøovací prostøedky je plná vody. Mozná pøíèina Øesení Vlozka na avivázní prostøedky v pøihrádce na Zásuvku na prací osetøovací prostøedky není prostøedky vyèistìte, vlozku na aviváz dobøe zasuòte. Poèkejte, az se zelenì rozsvítí kontrolka (DVEØE). Vyjmutí prádla: Je-li vidìt v okénku dveøí voda, vypust'te pøed otevøením plnicích dveøí nejprve vodu (viz èást "Nouzové vypustìní"). Výpadek elektrického Plnicí dveøe nejdou pøi proudu!kontrolky jsou zhasnuté. ) Dveøe zùstávají z bezpeènostních dùvodù asi 4 az 10 minut zablokované. Prádlo je velmi zmaèkané. Zøejmì jste prali pøílis velké Dodrzujte maximální mnozství prádla. mnozství prádla. 21 Kdyz není výsledek praní uspokojivý Prádlo je zasedlé a v bubnu se usazuje vápenec · Pøílis malé dávky pracího prostøedku. · Nepouzili jste správný prací prostøedek. · Neosetøili jste pøedem odolné neèistoty. [. . . ] ­ Konec vypoustìcí hadice nesmí být ponoøený do odèerpané vody. Voda by se mohla nasávat zpìt do spotøebièe. ­ Pøi vypoustìní vody do umyvadla nebo vany zajistìte vypoustìcí hadici pøilozeným obloukem proti sklouznutí. Vytékající voda by jinak mohla hadici z umyvadla vytlaèit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ELECTROLUX EWF 1029

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ELECTROLUX EWF 1029 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag