Návod k použití DOLMAR PM-5360 S3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce DOLMAR PM-5360 S3. Doufáme, že uživatelská příručka pro DOLMAR PM-5360 S3 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku DOLMAR PM-5360 S3.


DOLMAR PM-5360 S3 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2215 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   DOLMAR PM-5360 S3 PARTS LIST 2007-01 (4573 ko)
   DOLMAR PM-5360 S3 TECHNICAL SPECIFICATIONS (732 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze DOLMAR PM-5360 S3

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SEÍZENÍ TERMOSTATU Jakmile teplota prostedí dosáhne pozadované hodnoty, pomalu otocte termostatem ve smru hodinových rucicek az do polohy, která je signalizována "kliknutím", neotácejte termostat dále. Takto nastavená teplota bude automaticky regulována a udrzována termostatem na konstantní hodnot. Pokud Vás model radiátoru má ti výkonnostní stupn, na jae a na podzim nebo v málo chladných dnech mzete zvolit mensí výkon a usetit tak energii. Protimrazová funkce Jakmile se termostat nachází v poloze a byl zvolen pozadovaný výkon, pístroj udrzuje teplotu prostedí na piblizn 5°C, zabrauje tak mrznutí s minimálním výdejem energie. [. . . ] Protimrazová funkce Jakmile se termostat nachází v poloze a byl zvolen pozadovaný výkon, pístroj udrzuje teplotu prostedí na piblizn 5°C, zabrauje tak mrznutí s minimálním výdejem energie. POZNÁMKA Pokud chcete pístroj úpln vypnout, nastavte volic výkonu na "0". PÍSTROJE S CASOVÝM SPÍNACEM Seízení casu Casový spínac jako vsechny hodiny musí být nastaven na pesný cas. Pokud je napíklad 9:30 ráno, otocte casový spínac ve smru hodinových rucicek (sledujte smr sipky), az se cas 9:30 vyrovná do úrovn ukazatele. DLEZITÉ: NEOTÁCEJTE CÍSELNÍK CASOVÉHO SPÍNACE PROTI SMRU HODINOVÝCH RUCICEK. Casový spínac pracuje jako elektrické hodiny a funguje pouze, pokud je pipojen do proudové zásuvky. Jakmile je odpojen, casový spínac se zastaví a je teba ho znovu nastavit. 43 FUNKCE A POUZITÍ CASOVÉHO SPÍNACE Viz spodní obrázek: Období funkce Zoubek Ukazatel Rucní funkce Naprogramovaný funkcní rezim 0 Vypnutý pístroj Volic (pouze u nkterých model) DLEZITÉ: Casový spínac je slozen z 96 zoubk, kazdý zoubek pedstavuje casové období 15 minut. Pístroj mze být naprogramován, aby se zapínal a vypínal ve stanoveném case. Casový spínac programuje zapínání a vypínání s pesností v rozmezí 15 minut a je mozné naprogramovat az 48 cykl (kazdý cyklus se skládá z jednoho zapnutí a jednoho vypnutí) bhem 24 hodin. Jakmile zatlacíte zoubek smrem do stedu císelníku, radiátor zstává v chodu po dobu tchto 15 minut. Jakmile zoubek vytáhnete ven, radiátor v tomto období nefunguje. Pokud nebude dodrzováno toto doporucení, bezpecnostní ochrana perusí funkci radiátoru. Pro obnovení funkce je teba se obrátit na technický servis. UPOZORNNÍ: aby se pedeslo rizikm spojenýn s náhodným vynulováním vypínace a tepelného relé, nesmí být tento spotebic napájen prostednictvím externího zaízení pro vypínání/zapínání, jako je nap. timer, ani nesmí být pipojen na okruh který je vypínán a zapínán dodavatelem energie. - Nepouzívejte radiátor v bezprostední blízkosti vany, sprchy, umývadel nebo bazén. - Nedovolte pouzívání spotebice osobám (ani dtem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatecnými zkusenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod peclivým dohledem a instruovány osobou, která je zodpovdná za jejich zdraví. Dohlízejte na dti a kontrolujte, aby si nehrály s pístrojem. - Nepouzívejte radiátor k susení prádla, nepokládejte sí ový kabel na horké plochy. - Radiátor pouzívejte vzdy pouze ve vertikální poloze. - Pokud je sí ový kabel poskozen, musí být nahrazený výrobcem nebo servisním stediskem výrobce nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby bylo zamezeno jakémukoliv nebezpecí. [. . . ] - Radiátor pouzívejte vzdy pouze ve vertikální poloze. - Pokud je sí ový kabel poskozen, musí být nahrazený výrobcem nebo servisním stediskem výrobce nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby bylo zamezeno jakémukoliv nebezpecí. - Pi prvním uvedení do funkce nechejte pístroj nejmén 2 hodiny v chodu na maximální výkon. Bhem této operace dobe vyvtrejte místnost a odstrate tak pach "nového pedmtu", který se uvoluje z pístroje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky DOLMAR PM-5360 S3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu DOLMAR PM-5360 S3 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag