Návod k použití CLATRONIC ZP 2891 NEW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CLATRONIC ZP 2891. Doufáme, že uživatelská příručka pro CLATRONIC ZP 2891 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CLATRONIC ZP 2891.


CLATRONIC ZP 2891 NEW: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (418 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CLATRONIC ZP 2891NEW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] a sÝéÝotné manipu|acirozporu iimió '. ' s " :eóoýótene V Montáz ibi$genirnobstuZn1im a návodem " fif. g'tioá'zái acn podmínek. ' 6720607194C2 Pouzité symbo!y Pouzité symboly jlll'Eiffi*iÍF| ', tt:lYYYIffi'. ] ; : it !: l t:1/i i, í!}, . . \i Zvýraznnás|ovasymbo|izujívýsi nebezpecí, které mZe pokud opatenípro zabránnískod nejsou revzniknout, spektována. . . :::1 Pozor znamená, Ze mohou vzniknout mensívcné skody. [. . . ] Nastaveníminimálníhopet|akutrysek } Regu|átortep|oty otocit = zce|a do|eva. ízenínastapet|ak ví minimá|ní trysek. } Nastavit M|N petlak na tryskách stavcím sroubem (64)(tabulka 9). } Nastavenízkontrolovat, píp. zkorigovat opakovaným otocením regu|átoru tep|oty doprava a do|eva. } Kote|vypnout, úce|em za ukonceníservisního mÓdu' } Uzavít plynový kohout, odejmout U-trubkový manometr zasroubovat a tsnící sroub(3). Kontrola pipojovacíhopet|aku plynu } Povo|it tsnícísroub (7) a pipojit na mící hrd|o U. trubkovýmanometr. } Zkontrolovatpipojovacípet|ak p|ynu: poZadovaná hodnotapro zemníp|yn|eZí mezi '|Bmbar a 25 mbar. U plynárnyzjistitWobbe-lndex(Wo) a spodníhodnotu výhevnosti (Pci). vypínacem Rozvodnou skíku zavsit do servisní polohy (viz. Regu|átortep|otyil nastavit do stedovépo|ohy. Ctyi LED teplomrublikají. 6720 607 194 CZ 23 plynu Nastavení Nastavenímaximálního prtoku } Rozvodnou skíku zavsit do servisní po|ohy (viz'str. 15). p|ombovanou } odejrnout krytkuna p|ynovém stavcím (63) sroubu (obr. } Povo|it tsnícísroub (3) a na mícíhrdlo nasadit U. trubkový manometr. 3 otocit } Regu|átor tep|oty úp|n doprava. ízení prtok. . *n. . :il} Regulátortep|oty otocit 1l[ zce|a doleva. ob levéLED teplomru b|ikají. ízení nastaví minimá|nítopný výkon. ízení nastaví maximá|nítopný výkon. } Kote|vypnout, Úcelem za ukonceníservisního módu. } Zkontro|ovat p|ynotsnost. 20 tabulka 12 0, 9 ; ;t-:#i 0, 9 } Uzavítp|ynovýkohout. prtok pro minimální topný výkon } Nastavení (viz. kapitola6. 2). u|oZit Nastavenímaximálníhotopnéhov'ýkonu } Regu|átor tep|otyl|ll otocitzcela doprava. } Regu|átorem tep|oty otácet t pomaluz|eva doprava, k nastavení prtoku pro maximá|nítopný výkon (tabulka 13). 6720607194C2 25 Nastaveníplynu 6. 5 Pestavbana jiný druh plynu Pokud dodávaný druh plynu nesouh|así druhem p|ynu s je uvedenýmna typovém stítku, nutné kote|pestavit. a } Vymontovathoák. obr. 24 > ob hoákové skupinydemontovat vymnittrysky. a diuhllilyau zem piýn , ; indéx tÚcóx l 112 74 '. ' Éócét 14 4Á t+ tápáiýÉivn tabulka 14 Hoák opt namontovat' p|ynotsnost. Provést nastavení Zmnu druhu plynu zaznamenat na typovém stítku kotle. 26 6720607 194C2 Udba 7. Udba 7. 1 Pravide|né práce údrzbáské Kontrola funkce } Zkontro|ovat funkcivsechbezpecnostních, regu|acních a ídících skupin. } Kote| nechat udrzovatpouze schvá|eným autorizovap5 ným podnikem. pouze originá|ní } PouZívat náhradnídí|y. [. . . ] 1 0 ' C ( o c h ra n a protrmrazu) cca 70'C tabulka Doporucuje nenastavovatmaXi. se má|ní tep|otu nad 60"C' 2. 6 Teplota a mnoZstvíTV (zW. . ) U kotlZW |ze tep|otu TV nastavitregu|átorem teploty3 mezi cca 40'C a 60'C ( o br 7) Mno Z ství p| é te vody je om e z e n on a c c a 1 0 l/ min poloha regu|átoru Ievýdoraz pravý dcraz tabulka 2 6 720 607 197 CZ l0A 01) teplota vody cca. 60"C P|ynový závsny kote|disponujesystémem pro diagnostikuporuch. Detekce poruchy je zobrazena blikajicím odblokovacim t |a c í tk e ( 61) a nkter ýmr e|enýmiLED m z ( t e p l o m r u 8. 1). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CLATRONIC ZP 2891

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CLATRONIC ZP 2891 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag