Návod k použití CLATRONIC HT 2845 2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CLATRONIC HT 2845. Doufáme, že uživatelská příručka pro CLATRONIC HT 2845 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CLATRONIC HT 2845.


CLATRONIC HT 2845 2: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (448 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CLATRONIC HT 28452

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 8 Pravá strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Levá strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zadní strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pední strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Spodní strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Obnova notebooku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pomocí oddílu pro obnovu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pouzívání disku DVD pro obnovení (u vybraných model) . . . . . . . . . . . . 19 Deklarace a prohlásení o bezpecnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Prohlásení Federální komise pro komunikaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Prohlásení FCC o nebezpecí vystavení rádiovým frekvencím (RF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Prohlásení o shod(Smrnice R&TTE 1995/5/EC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Symbol CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Prohlásení IC o vystavení radiaci pro Kanadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Bezdrátový provozní kanál pro rzné domény. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi . . . . . 24 Poznámky k bezpecnosti UL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Pozadavek na elektrickou bezpecnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 REACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Severská opatení pro lithium (pro baterie lithium-ion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2 Notebook ­ uzivatelská pírucka Bezpecnostní opatení Dodrzováním následujících bezpecnostních opatení se zvysuje zivotnost notebooku. Vyjma situací popsaných v této pírucce, penechejte vsechny servisní cinnosti kvalifikovanému personálu. Ped cistním odpojte od stídavého proudu a odstrate bateriovou sadu. Notebook otete cistou bunicitou houbickou nebo jelenicí zvlhcenou v roztoku saponátu bez abrazivního úcinku s nkolika kapkami teplé vody a pebytecnou vlhkost odstrate suchou textilií. NEUMISUJTE na nerovné nebo nestabilní pracovní plochy. [. . . ] Tuto funkci lze pouzívat pi videokonferencích, pi vyprávní nebo k jednoduchým zvukovým nahrávkám. 7 Výstupní zdíka pro sluchátka Zdíka pro stereofonní sluchátka (1/8 palce) se pouzívá pro pipojení výstupního zvukového signálu notebooku k ozvuceným reproduktorm nebo ke sluchátkm. Pi vyuzití této zdíky se automaticky zablokují integrované reproduktory. Notebook ­ uzivatelská pírucka 11 Zadní strana 1 2 1 Bateriová sada Kdyz je notebook pipojen ke zdroji stídavého naptí, baterie se automaticky nabíjí. Kdyz notebook není pipojen ke zdroji stídavého naptí, je automaticky napájen z baterie. Díky tomu je mozný provoz pi pechodu mezi jednotlivými stanovisti. Zivotnost baterie se lisí podle pouzití a jednotlivých specifikací podle notebooku. Bateriovou sadu není mozné rozebírat, je nutné ji zakoupit jako samostatnou jednotku. 2 Port Kensington® Lock Port Kensington® lock umozuje zajistní notebooku za vyuzití bezpecnostních produkt pro notebook, jez jsou kompatibilní s Kensington®. Tyto bezpecnostní produkty jsou obvykle vybaveny kovovým kabelem, který zabrauje odstranní notebooku z upevnného pedmtu. Nkteré bezpecnostní produkty mohou obsahovat také detektor pohybu, který pi pohybu spoustí zvukovou výstrahu. 12 Notebook ­ uzivatelská pírucka Pední strana 1 1 Indikátory stavu (vpedu) Stavové indikátory pedstavují rzné stavy hardwaru a softwaru. Notebook ­ uzivatelská pírucka 13 Spodní strana Vzhled spodní strany se mze lisit v závislosti na modelu. Velikost baterie je rzná v závislosti na modelu. 1 2 3 1 2 7 6 5 4 VAROVÁNÍ!Pi manipulaci se spustným notebookem nebo krátce po jeho vypnutí je nutná opatrnost. Bhem provozu nebo pi nabíjení jsou vysoké teploty normální. Vlozte prázdný zapisovatelný disk DVD do optické jednotky a klepnutím na Start zahajte vytvoení nového disku DVD pro obnovení. Dokoncete vytvoení disku DVD pro obnovení podle zobrazených pokyn. Pipravte si dostatecné mnozství prázdných zapisovatelných disk DVD podle pokyn pro vytvoení DVD pro obnovení. Ped provedením obnovení systému notebooku odinstalujte volitelný externí pevný disk. Podle spolecnosti Microsoft mzete ztratit dlezitá data v pípad nastavení operacního systému Windows na nesprávném pevném disku nebo v pípad zformátování nesprávného oddílu disku. 3. Notebook ­ uzivatelská pírucka 19 Pouzívání disku DVD pro obnovení: 1. Vlozte disk DVD pro obnovení do optické jednotky (notebook musí být zapnutý). Restartujte notebook, bhem spoustní stisknte klávesu <Esc>, pomocí tlacítka se sipkou dol vyberte optickou jednotku (mze být oznacena , , CD/DVD") a stisknutím klávesy <Enter> spuste systém z disku DVD pro obnovení. Výbrem OK potvrte obnovení systému. Pi obnovení bude pepsán vás pevný disk. Ped obnovením systému nezapomete zazálohovat veskerá dlezitá data. 5. Dokoncete obnovení podle zobrazených pokyn. VAROVÁNÍ: Bhem procesu obnovování nevyjímejte disk DVD pro obnovení (pokud k tomu nebudete vyzváni) nebo budou vase oddíly nepouzitelné. Pi provádní obnovení systému nezapomete pipojit napájecí adaptér k notebooku. Nestabilní napájení mze zpsobit selhání obnovení. Aktuální ovladace a nástroje jsou k dispozici na webu www. asus. [. . . ] Amerika Japonsko Evropa ETSI 2, 412-2. 462 GHz 2, 412-2. 484 GHz 2, 412-2, 472 GHz Kanál 01 az 11 Kanál 01 az 14 Kanál 01 az 13 Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi Nkteré oblasti ve Francii mají omezené frekvencní pásmo. Nejvtsí povolený interiérový výkon: · · 10mW pro celé pásmo 2, 4 GHz (2400 MHz­2483, 5 MHz) 100mW pro frekvence od 2446, 5 MHz do 2483, 5 MHz Kanály 10 az 13 vcetn fungují v pásmu 2446, 6 MHz az 2483, 5 MHz. Existuje nkolik mozností pro pouzití venku: Na soukromém pozemku nebo na soukromém pozemku veejných organizací je k pouzití nutný pedchozí souhlas ministerstva obrany, s maximálním povoleným výkonem 100mW v pásmu 2446, 5­2483, 5 MHz. Venkovní pouzití na veejném pozemku není povoleno. V níze uvedených krajích pro celé pásmo 2, 4 GHz: · · Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW Kraje, ve kterých je povoleno pouzití pásma 2400 ­ 2483, 5 MHz s EIRP mén nez 100 mW v interiéru a mén nez 10 mW v exteriéru: 01 05 11 24 32 41 55 24 Ain Hautes Alpes Aude Dordogne Gers Loir et Cher Meuse 02 08 12 25 36 45 58 Aisne Ardennes Aveyron Doubs Indre Loiret Nièvre 03 09 16 26 37 50 59 Allier Ariège Charente Drôme Indre et Loire Manche Nord Notebook ­ uzivatelská pírucka 60 64 67 71 84 90 Oise 61 Pyrénées Atlantique Bas Rhin 68 Saône et Loire 75 Vaucluse 88 Territoire de Belfort Orne 63 Puy du Dôme 66 Pyrénées Orientales Haut Rhin 70 Haute Saône Paris 82 Tarn et Garonne Vosges 89 Yonne 94 Val de Marne Tento pozadavek se pravdpodobn postupn zmní, takze budete moci svoji kartu pro bezdrátovou lokální sí pouzívat na více místech ve Francii. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CLATRONIC HT 2845

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CLATRONIC HT 2845 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag