Návod k použití CLATRONIC ES 2573 2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CLATRONIC ES 2573. Doufáme, že uživatelská příručka pro CLATRONIC ES 2573 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CLATRONIC ES 2573.


CLATRONIC ES 2573 2: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4121 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CLATRONIC ES 25732

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Úspora energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ovládací a zobrazovací prvky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ovládací a kontrolní prvky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ukazatel teploty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · Ve vnitním prostoru pístroje nemanipulujte s oteveným ohnm nebo zdroji jisker. · Uvnit pístroje nepouzívejte elektrické spotebice (nap. parní cisticí pístroje, topná tlesa, výrobníky zmrzliny atd. ). · Kdyz unikne chladivo: Z blízkosti místa úniku odstrate otevený ohe nebo zápalné zdroje. - Do zaízení neukládejte zádné výbusné látky ani spreje s holavými hnacími plyny, jako je butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje poznáte podle údaj o obsahu nebo symbolu plamene na obalu. V pípad úniku by elektrické soucástky mohly tyto plyny zapálit. POZOR Poznámka 3 Ovládací a zobrazovací prvky 3. 1 Ovládací a kontrolní prvky (1) Tlacítko On/Off (2) Seizovací tlacítko (3) Ukazatel teploty (4) Tlacítko SuperCool Fig. 2 3. 2 Ukazatel teploty - nastavená chladicí teplota Pi bzném provozu se zobrazuje: 3 Uvedení do provozu 4 Uvedení do provozu 4. 1 Peprava pístroje UPOZORNNÍ Nebezpecí zranní a poskození pi spatné peprav!Uvolnný upevovací otvor uzavete zátkou (60). 4. 2 Ustavení pístroje Pi poskození pístroje ihned - jest ped pipojením - informujte dodavatele. Podlaha v míst instalace musí být vodorovná a rovná. Pístroj neinstalujte v míst s pímými slunecními paprsky, vedle sporák, topení ci podobných tepelných zdroj. u Zasute síovou zástrcku. VÝSTRAHA Nebezpecí pozáru a poskození pi zakrytí vtracích otvor!Je teba stále dbát na správný pívod vzduchu a odvtrání!u Ze zadní strany pístroje sejmte pipojovací kabel. Pitom odstrate drzák kabelu, protoze jinak vzniká hluk z vibrací!po montázi: u Z ozdobných list stáhnte ochranné fólie. u Odstrate vsechny pepravní pojistky. 4. 5 Zapnutí pístroje u Stisknte tlacítko On/Off Fig. Ukazatel teploty chladnicky ukazuje nastavenou teplotu. 4 Obsluha 5 Obsluha 5. 1 Chladnicka Vlivem pirozené cirkulace vzduchu vznikají v chladnicce oblasti s rozdílnými teplotami. Nejchladnji je bezprostedn nad zásuvkami na zeleninu a pi zadní stn. a vytáhnte 5. 1. 1 Chlazení potravin u Potraviny, které se snadno kazí, jako hotová jídla, ryby a uzeniny skladujte v nejchladnjsí oblasti. V horní cásti a ve dveích ulozte máslo a konzervy. (viz Celkový pohled na pístroj) u K balení potravin pouzijte plastové, kovové, hliníkové a sklenné nádoby k opakovanému pouzití a fólie pro skladování potravin. [. . . ] Bublání a splouchání Tento zvuk vydává chladivo, které protéká chladicím okruhem. u Tento zvuk je normální. Tento zvuk je slyset pi kazdém automatickém zapnutí nebo u Tento zvuk je normální. vypnutí chladicího agregátu (motoru). Je chvíli o nco hlasitjsí, kdyz se chladicí agregát (motor) zapne. Pi zapnutém SuperCool, po vlození cerstvých potravin a po otevení dvíek na delsí dobu se automaticky zvysuje chladicí výkon. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CLATRONIC ES 2573

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CLATRONIC ES 2573 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag