Návod k použití CLATRONIC EK 2636 2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CLATRONIC EK 2636. Doufáme, že uživatelská příručka pro CLATRONIC EK 2636 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CLATRONIC EK 2636.


CLATRONIC EK 2636 2: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (326 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CLATRONIC EK 26362

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. [. . . ] Az vám kontakt zavolá, ozve se nastavený vyzváncí tón. Vsechna práva vyhrazena. Chcete-li vyzváncí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváncích tón moznost Výchozí tón. Pro pidání vyzváncího tónu pro skupinu kontakt vyberte skupinu kontakt, zvolte moznost Volby > Skupina > Vyzváncí tón a vyberte vyzváncí tón. Kontakty Zmna nastavení aplikace Kontakty Zvolte moznost > Kontakty. Chcete-li zmnit nastavení aplikace Kontakty, zvolte moznost Volby > Nastavení > Kontakty a vyberte nkterou z následujících mozností: Kontakty k zobrazení -- Vyberte pamti, ze kterých jsou zobrazovány kontakty. pro ukládání -- Vyberte výchozí pam pro ukládání kontakt. Zobrazení jména -- Zmna zpsobu zobrazení jmen kontakt. kontakt -- Vyberte, který adresá kontakt má být oteven pi spustní aplikace Kontakty. Tato moznost je dostupná jen v pípad, ze je vzdálená databáze kontakt podporována provozovatelem sluzby. © 2009 Nokia. Kalendá Chcete-li otevít záznam v kalendái, vyberte zobrazení kalendáe a záznam. Zvolte moznost > Kalendá. V kalendái mzete vytváet a zobrazovat plánované události a schzky a pepínat mezi rznými zobrazeními kalendáe. V zobrazení msíce jsou záznamy kalendáe oznaceny trojúhelníckem. Záznamy typu výrocí jsou rovnz oznaceny vykicníkem. Mapy. Kalendá Typy zobrazení kalendáe Pro odeslání pozvánky na schzku zvolte Volby > Odeslat. Pouzívání informací a sluzeb aplikace Mapy mze být omezeno na licenci, kterou jste zakoupili. Poznámka: Stazení obsahu, jako jsou teba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, prvodci nebo informace o doprav, mze vyzadovat penos velkého mnozství dat (síová sluzba). © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Místo schzky Zvolte moznost > Kalendá. Mzete pepínat mezi tmito zobrazeními: V zobrazení msíce je zobrazen aktuální msíc a záznamy zvoleného dne v seznamu. Zobrazení týdne ukazuje události zvoleného týdne v sedmi denních oknech. V zobrazení dne jsou uvedeny události zvoleného dne. Události jsou seskupeny do rámc podle casu jejich zacátku. V zobrazení agendy jsou uvedeny události pro zvolený den v seznamu. Chcete-li zmnit zobrazení, zvolte moznost Volby > Zmnit zobrazení a vyberte pozadované zobrazení. 51 Kalendá Pro pechod na dalsí nebo pedchozí den v zobrazení msíce, týdne, dne ci agendy vyberte pozadovaný den. Chcete-li zmnit výchozí zobrazení, zvolte moznost Volby > Nastavení > Výchozí zobrazení. Tip: Chcete-li otevít zobrazení týdne, zvolte císlo týdne. 52 © 2009 Nokia. Fotografie O aplikaci Fotografie Zvolte moznost > Galerie > Obrázky a videa a nkterou z následujících mozností: Poízené -- Zobrazení vsech poízených obrázk a videoklip. Msíce -- Zobrazení obrázk a videoklip uspoádaných podle msíce poízení. [. . . ] Provádní tísového volání: 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatecn silný signál. Podle toho, z jakého pístroje voláte, provete tyto kroky: Vlozte SIM kartu, pokud ji pístroj pouzívá. Vypnte nkterá omezení volání, která jsou v pístroji aktivní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CLATRONIC EK 2636

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CLATRONIC EK 2636 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag