Návod k použití CANON POWERSHOT SX30 IS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON POWERSHOT SX30 IS. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON POWERSHOT SX30 IS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON POWERSHOT SX30 IS.


CANON POWERSHOT SX30 IS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (14654 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON POWERSHOT SX30 IS (14973 ko)
   CANON POWERSHOT SX30 IS BROCHURE (1658 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON POWERSHOT SX30 IS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka k fotoaparátu · Ped pouzitím fotoaparátu si pectte tuto pírucku, a to vcetn cásti , , Bezpecnostní upozornní". · Pírucku si poté ulozte na bezpecném míst pro její mozné budoucí pouzití. CESKY Kontrola obsahu balení Zkontrolujte, zda balení fotoaparátu obsahuje následující polozky. Pokud nkterá z polozek chybí, obrate se na prodejce, u kterého jste fotoaparát zakoupili. Akumulátor NB-7L Fotoaparát (s krytkou kontakt) (vybaven krytkou sánk pro blesk) Nabíjecka akumulátor CB-2LZ/CB-2LZE Krytka objektivu Kabel rozhraní IFC-400PCU Stereofonní AV kabel AVC-DC400ST Závsný popruh na krk NS-DC11 Pouzdro na krytku sánk pro blesk Pírucka Zacínáme CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk Brozura zárucního systému Canon Pouzití pírucek Informace naleznete také v píruckách na disku CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk. · Uzivatelská pírucka k fotoaparátu (tato pírucka) Jakmile zvládnete základy práce s fotoaparátem, zacnte pouzívat slozitjsí funkce fotoaparátu pro získání nárocnjsích snímk. [. . . ] Zamnit mzete pouze jednu barvu. Vyberte rezim Y. Podle pokyn v krocích 1 ­ 2 na str. 63 vyberte polozku Y. Stisknte tlacítko l Stídav se zobrazí pvodní snímek a snímek se zamnnou barvou. Ve výchozím nastavení se zelená zmní na sedou. Zvolte barvy, které chcete zamnit. Umístte stedový rámecek tak, aby byl vyplnný vámi pozadovanou barvou, a stisknte tlacítko q. Vybraná barva se ulozí. Zvolte cílovou barvu. Umístte stedový rámecek tak, aby byl vyplnný vámi pozadovanou barvou, a stisknte tlacítko r. Vybraná barva se ulozí. 104 Poizování snímk se zmnnými barvami Zvolte rozsah barev, které chcete zamnit. Stisknutím tlacítek op nebo otocením ovladace  upravte rozsah barev, které budou zamnny. Pro zmensení rozsahu zachovaných barev nastavte zápornou hodnotu. Pro rozsíení rozsahu zachovaných barev o podobné barvy nastavte kladnou hodnotu. Stisknutím tlacítka l obnovíte obrazovku rezimu fotografování. · Pouzití blesku mze v tomto rezimu vést k neocekávaným výsledkm. · Za urcitých podmínek mohou být snímky zrnité. 105 Poizování snímk pomocí funkce Stitch Assist Velké objekty lze rozdlit do nkolika snímk, které mzete posléze spojit na pocítaci pomocí pilozeného softwaru a vytvoit tak panoramatický snímek. Vyberte polozku x nebo v. Podle pokyn v krocích 1 ­ 2 na str. 63 vyberte polozku x nebo v. Poite první snímek. Pi prvním snímku bude nastavena expozice a vyvázení bílé. Poizujte dalsí snímky. Poite druhý snímek tak, aby se cástecn pekrýval s prvním. Mensí nesoulad pekrývajících se cástí snímk lze upravit pi spojování snímk. Stejným postupem lze zaznamenat az 26 snímk. Dokoncete fotografování. Stisknte tlacítko m. Spojte snímky za pomoci pocítace. Podrobnosti o spojování snímk naleznete v pírucce Pírucka k softwaru. · Tato funkce není dostupná pi pouzití televizoru ve funkci monitoru fotoaparátu (str. · Chcete-li pouzít funkci blokování AF, zaregistrujte moznost AFL pro tlacítko (str. 162). 106 6 Tato kapitola slouzí jako pokrocilejsí verze cástí , , Záznam film" a , , Prohlízení film" kapitoly 1 a popisuje pouzití rzných funkcí pro záznam a prohlízení film. Poizování filmových záznam s vyuzitím rzných funkcí · Tato kapitola vychází z pedpokladu, ze je volic rezim nastaven na rezim E. Pro poizování film mzete vyuzít rzných funkcí (str. 108 ­ 115), které se lisí od poizování film stisknutím tlacítka filmu (str. · Ped pehráváním nebo úpravou film pejdte stisknutím tlacítka 1 do rezimu pehrávání. Poizování film v jiných rezimech nez E · Filmy je mozné poizovat stisknutím tlacítka filmu, avsak nkterá nastavení provedená v rezimu ø a nabídkách rezimu fotografování se automaticky zmní, aby odpovídala nastavení pro záznam film. · Pokud je volic rezim nastaven do polohy A, mze fotoaparát automaticky vybrat veskerá nastavení pro záznam film (str. · Po dokoncení záznamu filmu se nastavení vrátí zpt na hodnoty platné ped zahájením záznamu filmu. 107 Poizování film v rezimu E Pejdte do rezimu E. Nastavte pepínac rezim do polohy E. Upravte nastavení podle vlastních pedstav (str. Chcete-li zastavit záznam filmu, stisknte znovu tlacítko filmu. Zmna nastavení rezimu Film Mzete vybírat ze tí rezim filmu. Vyberte rezim Film. Po stisknutí tlacítka m vyberte stisknutím tlacítek op polozku E. Stisknutím tlacítek qr nebo otocením ovladace  vyberte rezim a potom stisknte tlacítko m. E Standardní Efekt miniatury > Zdraznit barvu z Zamnit barvu Normální rezim. V tchto rezimech mzete pi záznamu zmnit vsechny barvy krom vámi zvolené barvy na cernobílou stupnici a/nebo nahradit vybranou barvu jinou barvou. Dalsí informace naleznete v kapitole , , Poizování snímk se zmnnými barvami" (str. Ped zahájením záznamu filmu je teba zvolit barvu, kterou chcete ponechat nebo zmnit. Za urcitých podmínek nemusí rezimy > a z poskytovat ocekávané barvy. · Stisknutím tlacítka filmu v rezimu je aktivován záznam filmu v rezimu E. · I pi stisknutí tlacítka filmu v rezimu T nebo Y mzete poizovat filmy s funkcí Zdraznit barvu (str. 104). 108 Poizování film se vzhledem zmensených model (Efekt miniatury) Mzete poizovat filmy se vzhledem zmensených model. Efekt zmenseného modelu vytvoíte tak, ze vyberete horní a dolní cásti scény, které budou rozmazány, a rychlost pehrávání, která zpsobí, ze se lidé a objekty na scén budou pi pehrávání pohybovat rychle. Zvuk zaznamenán nebude. Vyberte polozku . Postupujte podle pokyn v cásti , , Zmna nastavení rezimu Film" na str. [. . . ] 68 Zmna doby zpozdní a poctu snímk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Samospous mrknutím (rezim fotografování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Samospous s detekcí tváe (rezim fotografování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Sépiové odstíny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON POWERSHOT SX30 IS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON POWERSHOT SX30 IS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag