Návod k použití CANON PIXMA MG8150

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON PIXMA MG8150. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON PIXMA MG8150 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON PIXMA MG8150.


CANON PIXMA MG8150 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (21219 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON PIXMA MG8150 (20376 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON PIXMA MG8150

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Canon MG8100 series Pírucka online Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Stránka 1 z 1168 stránek MC-5177-V1. 00 Prvodce pro zacínající uzivatele Poskytuje pehled o tomto produktu. Prvodce pro pokrocilé esení potízí uzivatele Podrobn popisuje jednotlivé funkce tohoto produktu. MG8100 series Prvodce pro zacínající uzivatele Stránka 2 z 1168 stránek Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Tisk etiket disku MP-5052-V1. 00 Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah Seznámení s pístrojem Hlavní soucásti Jak procházet nabídky na displeji Dalsí moznosti pouzití Tisk soubor PDF ulozených na pamové kart nebo jednotce USB Flash Tisk sablony, jakou je nap. linkovaný papír Pímý tisk fotografií z digitálního fotoaparátu nebo mobilního telefonu Nastavení zaízení Tisk fotografií Tisk fotografií ulozených na pamové kart nebo jednotce USB Flash Pouzití rzných funkcí Vkládání pamové karty Vkládání papíru a originál Vkládání papíru Pipojení jednotky USB Flash Vkládání originál Kopírování Vytváení kopií Pouzití rzných funkcí kopírování Bzná údrzba Výmna nádrzky s inkoustem Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev Cistní válecku podávání papíru Cistní podlozky v kazet Dotisk fotografií z vytistných fotografií Petisk vytistných fotografií Tisk fotografií z film Vkládání film Pouzití rzných funkcí Dodatek Právní omezení pouzívání výrobku a pouzívání obraz Rady k pouzívání pístroje Skenování Ulození naskenovaných dat do pocítace Pouzití rzných funkcí skenování Tisk z pocítace Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX) Tisk dokument Tisk webových stránek (Easy-WebPrint EX) Spoustní rzných softwarových aplikací Seznámení s pístrojem Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s pístrojem Stránka 3 z 1168 stránek esení potízí Seznámení s pístrojem V této cásti jsou popsány názvy jednotlivých soucástí pístroje a základní postupy obsluhy, které potebujete znát. Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Jak procházet nabídky na displeji Pouzití ovládacího panelu Výbr nabídek na obrazovce DOM (HOME) Výbr polozky nabídky nebo nastavení Ostatní operace Zacátek stránky Hlavní soucásti Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s pístrojem > Hlavní soucásti Stránka 4 z 1168 stránek esení potízí C001 Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Pohled zepedu (1) Kryt dokument Po jeho otevení mzete polozit originál na sklo skeneru. (2) Oprka papíru Po zvednutí a vyklopení zadní strany mzete vlozit papír do zadní pihrádky. (3) Zadní pihrádka Vlozte fotografický papír nebo obálky, které lze pouzívat v pístroji. Najednou lze vlozit i dva a více list stejného typu a velikosti, pístroj je bude zavádt po jednom. Viz cást Vkládání papíru . (4) Vodítka papíru Vodítka posute tak, aby byla zarovnaná s obma okraji papíru. (5) Ovládací panel Umozuje zmnit nastavení pístroje a ovládat pístroj. Viz cást Ovládací panel . (6) Výstupní pihrádka na papír Automaticky se oteve pi zahájení tisku nebo kopírování a pi vysouvání výtisku. (7) Nástavec výstupní pihrádky Nástavec je mozné otevít, aby podpíral vytistné papíry. Pi tisku nebo kopírování jej otevete. Hlavní soucásti Stránka 5 z 1168 stránek (8) Pepínac zámku skeneru Uzamknutím skeneru brání vysmeknutí nebo poskození zaízení pi peprav. [. . . ] Dialogové okno OCR Uzivatelský (Custom) Umozuje naskenovat dokumenty nebo fotografie a otevít je v urcité aplikaci. Klepnete-li na tuto ikonu, zobrazí se dialogové okno Uzivatelský (Custom), ve kterém lze zadat nastavení pro ukládání, skenování a aplikaci. Dialogové okno Uzivatelský (Custom) Spustit skenování klepnutím na tlacítko (Start scanning by clicking the button) Chcete-li ihned spustit skenování, zaskrtnte toto polícko a klepnte na ikonu. (Pepínání rezim) Pepne na obrazovku rezimu rychlé volby. Obrazovka rezimu rychlé volby Zobrazit toto okno pi spustní (Show this window at startup) Zaskrtnete-li toto polícko, zobrazí se pi spustní obrazovka hlavní nabídky. Pokud toto polícko není zaskrtnuté, zobrazí se poslední pouzitá obrazovka. Pedvolby (Preferences) Oteve se dialogové okno Pedvolby (Preferences). V dialogovém okn Pedvolby (Preferences) mzete zadat upesující nastavení funkcí programu MP Navigator EX. Dialogové okno Pedvolby (Preferences) (Pírucka) Oteve tuto pírucku. Dlezité Následující omezení platí pro skenování, pi kterém je v dialogovém okn Ulozit (Save) nebo Uzivatelský (Custom) nastavena polozka Typ dokumentu (Document Type) na hodnotu Automatický rezim (Auto Mode). Chcete-li text v naskenovaném obrazu pevést na textová data, urcete Typ dokumentu (Document Type) (nevybírejte hodnotu Automatický rezim (Auto Mode)). Píbuzné téma Snadné skenování pouzitím rychlé volby Zacátek stránky Obrazovka Automatické skenování (Auto Scan) (okno Sken/Import . . . Stránka 647 z 1168 stránek Prvodce pro pokrocilé uzivatele > Skenování > Skenování z pilozeného aplikacního softwaru > Obrazovky programu MP Navigator EX > Obrazovka Automatické skenování (Auto Scan) (okno Sken/Import (Scan/Import)) S744 Obrazovka Automatické skenování (Auto Scan) (okno Sken/ Import (Scan/Import)) Na obrazovce rezimu procházení vyberte moznost Sken/Import (Scan/Import) a klepnutím na moznost Automatické skenování (Auto Scan), pípadn klepnutím na moznost Automatické skenování (Auto Scan) v okn Sken/Import (Scan/Import), otevete obrazovku Automatické skenování (Auto Scan) (okno Sken/ Import (Scan/Import)). Toto okno otevete, chcete-li skenovat dokumenty s automatickým rozpoznáním typu dokumentu. (1) Tlacítka pro nastavení a ovládání (2) Panel nástroj (3) Okno miniatur (4) Oblast vybraných obraz Podporované dokumenty Fotografie, pohlednice, vizitky, casopisy, noviny, textové dokumenty, disky BD/DVD/CD a filmy. Dlezité Následující typy dokument nelze naskenovat správn. - Fotografie formátu A4 - Textové dokumenty mensí nez formát 2L (127 mm x 178 mm) (5 palc x 7 palc), napíklad stránky brozury s odíznutým hebenem - Dokumenty vytistné na tenkém bílém papíe - Dlouhé a úzké dokumenty (napíklad panoramatické fotografie) Skenování fotografií a dokument Chcete-li skenovat cernobílý film, otevete obrazovku Film v okn Sken/Import (Scan/Import). Skenování filmu Reflexní stítky na discích nemusí být naskenovány správn. Dokumenty umístte správn podle typu skenovaného dokumentu. V opacném pípad se dokument nemusí naskenovat správn. Podrobné informace o umístní dokument naleznete v tématu , , Umístní dokument ". Obrazovka Automatické skenování (Auto Scan) (okno Sken/Import . . . Poznámka Stránka 648 z 1168 stránek Chcete-li omezit výskyt efektu moaré, otevete obrazovku , , Obrazovka Foto/dokumenty (sklo skeneru) (Photos/Documents (Platen)) (okno Sken/Import (Scan/Import)) " a v poli Typ dokumentu (Document Type) nastavte hodnotu Casopis (barevný) (Magazine(Color)). Tlacítka pro nastavení a ovládání (Zobr a pouzít) Na toto tlacítko klepnte, chcete-li otevít obrazy a soubory ve formátu PDF ulozené v pocítaci. Okno Zobr a pouzít (View & Use) Automatické skenování (Auto Scan) Zobrazí obrazovku pro skenování dokument s automatickým rozpoznáním typu dokumentu a dalsími moznostmi. Foto/dokumenty (sklo skeneru) (Photos/Documents (Platen)) Klepnte na toto tlacítko, chcete-li skenovat fotografie, dokumenty, casopisy a dalsí tistný materiál. Oteve se obrazovka pro skenování fotografií a dokument. Obrazovka Foto/dokumenty (sklo skeneru) (Photos/Documents (Platen)) (okno Sken/Import (Scan/ Import)) Film Pokud chcete skenovat film, klepnte zde. Obrazovka Film (okno Sken/Import (Scan/Import)) Pamová karta (Memory Card) Klepnte na toto tlacítko, chcete-li importovat obrazy ulozené na pamové kart. Obrazovka Pamová karta (Memory Card) (okno Sken/Import (Scan/Import)) Typ dokumentu (Document Type) Je nastavena hodnota Automatický rezim (Auto Mode). (Specify. . . ) Vyberte, zda chcete pouzít vhodné opravy podle typu dokumentu. Dialogové okno Nastavení skenování (Scan Settings) (automatické skenování) Skenovat (Scan) Spustí se skenování. Vymazat (Clear) Odstraní se vsechny obrazy v okn miniatur. Poznámka Budou odstranny obrazy, které nejsou ulozeny v pocítaci. [. . . ] MAC adresy mají délku 48 bit a jsou zapsány jako sestnáctkové císlo rozdlené dvojteckami, nap. Informace o zjisování MAC adresy tohoto zaízení naleznete v cásti Kontrola adresy IP nebo adresy MAC zaízení . Technický slovnícek O Provozní stav (Operation Status) Udává, zda lze tiskárnu pouzívat. Stránka 1167 z 1168 stránek P PSK Metoda sifrování, kterou pouzívají standardy WPA a WPA2. R Smrovac (Router) Pevádcí zaízení pro pipojení k jiné síti. S Síla signálu Síla signálu, který tiskárna pijímá z pístupového bodu, je udávána hodnotou od 0 do 100 %. SSID Jedinecný popis bezdrátov sít LAN. Casto je prezentován jako název sít nebo název pístupového bodu. Identifikátor SSID navzájem odlisuje bezdrátové sít LAN a tak zabrauje rusení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON PIXMA MG8150

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON PIXMA MG8150 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag