Návod k použití CANON PIXMA MX870

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON PIXMA MX870. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON PIXMA MX870 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON PIXMA MX870.


CANON PIXMA MX870 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (20691 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON PIXMA MX870 BROCHURE (566 ko)
   CANON PIXMA MX870 (541 ko)
   CANON PIXMA MX870 (19862 ko)
   CANON PIXMA MX870 BROCHURE (541 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON PIXMA MX870

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Canon MX870 series Prucka online Jak pouzvat tuto prucku Vytistn tto prucky Strnka 1 z 1159 strnek MC-4603-V1. 00 Prvodce pro zacnajc uzivatele Poskytuje pehled o tomto produktu. Prvodce pro pokrocil uzivatele Podrobn popisuje jednotliv funkce tohoto produktu. esen potz MX870 series Prvodce pro zacnajc uzivatele Strnka 2 z 1159 strnek Jak pouzvat tuto prucku Vytistn tto prucky MP-4427-V1. 10 Prvodce pro pokrocil uzivatele Obsah Seznmen s pstrojem Hlavn soucsti Jak prochzet nabdky na displeji Tisk z poctace Tisk fotografi (Easy-PhotoPrint EX) Tisk dokument Pprava na faxovn Potvrzen spojen pes telefonn linku Zkladn nastaven pro faxovn Dals moznosti pouzit Tisk sablony, jakou je nap. linkovan papr Pm tisk fotografi z digitlnho fotoapartu nebo mobilnho telefonu Nastaven rezimu pjmu Nastaven pstroje Pouzit faxu Odesln fax Pouzit rznch funkc odesln Pjem fax Pouzit rznch funkc pjmu Pouzit uzitecnch funkc faxovn Uzitecn aplikace Vkldn papru a originl Vkldn papru Vkldn originl Bzn drzba Tisk z pamov karty Tisk fotografi ulozench na pamov kart nebo jednotce USB Flash Pouzit rznch funkc Vmna ndrzky s inkoustem Nejasn tisk nebo tisk nesprvnch barev Cistn vlecku podvn papru Cistn podlozky v kazet Vkldn pamov karty Pipojen jednotky USB Flash Dodatek Prvn omezen pouzvn vrobku a pouzvn obraz Koprovn Vytven kopi Rady k pouzvn pstroje Pouzit rznch funkc koprovn Skenovn Ulozen naskenovanch dat do poctace Pouzit rznch funkc skenovn Seznmen s pstrojem Prvodce pro pokrocil uzivatele Obsah > Seznmen s pstrojem Strnka 3 z 1159 strnek esen potz Seznmen s pstrojem V tto csti jsou popsny nzvy jednotlivch soucst pstroje a zkladn postupy obsluhy, kter potebujete znt. Hlavn soucsti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovldac panel Jak prochzet nabdky na displeji Zkladn ovldn v jednotlivch rezimech Zkladn ovldn na obrazovce Nastaven Ostatn operace Zactek strnky Hlavn soucsti Prvodce pro pokrocil uzivatele Obsah > Seznmen s pstrojem > Hlavn soucsti Strnka 4 z 1159 strnek esen potz Hlavn soucsti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovldac panel Pohled zepedu (1) Automatick podavac dokument Vlozte dokument, kter chcete koprovat, naskenovat nebo odfaxovat. Dokumenty vlozen do pihrdky na dokumenty jsou skenovny automaticky po jednotlivch listech. Viz cst Vkldn dokument do automatickho podavace . (2) Kryt podavace dokument Tento kryt otevete pi odstraovn uvznutch dokument. (3) Vodtka dokumentu Tato vodtka nastavte tak, aby odpovdala sce dokumentu v automatickm podavaci. (4) Pihrdka dokument Po oteven tto pihrdky mzete vlozit dokument do automatickho podavace. Dokument vlozte tak, aby strana, kterou chcete skenovat, smovala nahoru. (5) Vstupn otvor pro dokumenty Do tohoto otvoru jsou dopraveny dokumenty skenovan z automatickho podavace dokument. (6) Oprka papru Po zvednut a vyklopen zadn strany mzete vlozit papr do zadn pihrdky. (7) Zadn pihrdka Vlozte fotografick papr nebo oblky, kter lze pouzvat v pstroji. [. . . ] Velk dokumenty (napklad fotografie formtu A4), kter nelze umstit dle od okraje nebo sipky (zarovnvac znacky) na desce, je mozn ulozit jako soubor PDF. Chcete-li je ulozit v jinm formtu nez ve formtu PDF, upesnte pi skenovn formt souboru. Pro soubory PDF nemzete nastavit hesla. Poznmka Je-li vybrna moznost Automaticky (Auto), jsou soubory podle typu dokumentu ukldny v nsledujcch formtech. Fotografie, pohlednice , disky CD nebo DVD a vizitky: JPEG Casopisy, noviny a textov dokumenty: PDF Formt souboru lze zmnit v nabdce Nastavit. . . (Set. . . ) Je-li moznost Ulozit jako (Save as type) nastavena na hodnotu Automaticky (Auto) Mzete urcit formt souboru, ve kterm chcete obrazy ukldat. Vyberte formt souboru jednotliv pro polozky Dokument (Document) a Fotografie (Photo). Dlezit Je-li zaskrtnuto polcko Komprimovat naskenovan obrazy pi penosu (Compress scanned images when transferring) na kart , , Karta Obecn (General) " v dialogovm okn Pedvolby (Preferences), nelze vybrat typ komprimace pro soubory JPEG. Je-li moznost Ulozit jako (Save as type) nastavena na hodnotu JPEG/Exif Mzete zadat typ komprese soubor ve formtu JPEG. Vyberte moznost Vysok (nzk komprese) (High(Low Compression)), Standardn (Standard) nebo Nzk (vysok komprese) (Low(High Compression)). Dlezit Je-li zaskrtnuto polcko Komprimovat naskenovan obrazy pi penosu (Compress scanned Dialogov okno Automatick skenovn (Auto Scan) Strnka 629 z 1159 strnek images when transferring) na kart , , Karta Obecn (General) " v dialogovm okn Pedvolby (Preferences), nen toto nastaven k dispozici. Je-li moznost Ulozit jako (Save as type) nastavena na hodnotu PDF Mzete provst upesujc nastaven vytven soubor PDF. Podrobnosti naleznete v tmatu , , Dialogov okno Nastaven PDF (PDF Settings) ". Ulozit do (Save in) Zobraz slozku pro ukldn naskenovanch obraz. Windows 7: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrzky (My Pictures) Windows Vista: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrzky (Pictures) Windows XP: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrzky (My Pictures) Windows 2000: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrzky (My Pictures) Ulozit do podslozky s aktulnm datem (Save to a Subfolder with Current Date) Pomoc tohoto pole vytvote ve slozce urcen nastavenm Ulozit do (Save in) podslozku s aktulnm datem, do kter budou ulozeny skenovan soubory. Bude vytvoena podslozka s nzvem typu , , 2010_01_01" (Rok_Msc_Den). Nen-li zaskrtnuto toto polcko, budou soubory ulozeny pmo do slozky urcen v pkazu Ulozit do (Save in). Spustit skenovn klepnutm na tlactko rychl volby (Start scanning by clicking the one-click button) Zaskrtnte toto polcko, chcete-li spoustt skenovn klepnutm na ikonu rezimu rychl volby. Pouzt (Apply) Uloz a pouzije zadan nastaven. Chcete-li zadan nastaven zrusit, klepnte msto tlactka Pouzt (Apply) na tlactko Storno (Cancel). Storno (Cancel) Zrus zadan nastaven. Aktuln obrazovka se zave. Vchoz (Defaults) Ve vsech nastavench na dan obrazovce budou obnoveny vchoz hodnoty. Je-li moznost Ulozit jako (Save as type) nastavena na hodnotu Automaticky (Auto), zobraz se potvrzovac zprva. Klepnutm na tlactko Otevt prucku (Open Manual) otevete tuto prucku (je-li nainstalovna). Zactek strnky Dialogov okno Ulozit (Save) (Obrazovka rezimu rychl volby) Strnka 630 z 1159 strnek Prvodce pro pokrocil uzivatele > Skenovn > Skenovn z pilozenho aplikacnho softwaru > Obrazovky programu MP Navigator EX > Dialogov okno Ulozit (Save) (Obrazovka rezimu rychl volby) Dialogov okno Ulozit (Save) (Obrazovka rezimu rychl volby) Klepnte na tlactko Ulozit do poctace (Save to PC) na kart Uzivatelsk skenovn pouzitm rychl volby (Custom Scan with One-click) nebo klepnutm na tlactko Ulozit (Save) na Obrazovce rezimu rychl volby otevete dialogov okno Ulozit (Save). Nastaven skenovn (Scan Settings) Typ dokumentu (Document Type) Vyberte typ dokumentu, kter chcete naskenovat. Je-li vybrna moznost Automatick rezim (Auto Mode), je typ dokumentu zjistn automaticky. V tom ppad se hodnoty Barevn rezim (Color Mode), Velikost dokumentu (Document Size) a Rozlisen (Resolution) tak nastav automaticky. Dlezit Automatick rezim (Auto Mode) podporuje nsledujc typy dokument: fotografie, pohlednice, vizitky, casopisy, noviny, textov dokumenty a disky CD nebo DVD. Nsledujc dokumenty nelze s volbou Automatick rezim (Auto Mode) sprvn skenovat. - Fotografie formtu A4 - Textov dokumenty mens nez formt 2L (5 x 7 palc) (127 mm x 178 mm), napklad strnky brozury s odznutm hebenem - Dokumenty vytistn na tenkm blm pape - Dlouh a zk dokumenty (napklad panoramatick fotografie) Reflexn sttky na discch CD nebo DVD nemus bt naskenovny sprvn. Podrobn informace o umstn dokument naleznete v tmatu , , Umstn dokument". Pi pouzit automatickho podavace dokument trv prvn skenovn s nastavenm Automatick rezim (Auto Mode) dle nez obvykle. Dialogov okno Ulozit (Save) (Obrazovka rezimu rychl volby) Strnka 631 z 1159 strnek Pi oboustrannm skenovn dokument z automatickho podavace dokument s nastavenm Automatick rezim (Auto Mode) lze skenovat dokumenty velikosti A4 nebo Letter. Pi skenovn dvou nebo vce dokument pomoc automatickho podavace dokument vkldejte dokumenty stejn velikosti, i kdyz je nastaven Automatick rezim (Auto Mode). Poznmka Chcete-li omezit efekt moar, nastavte volbu Typ dokumentu (Document Type) na hodnotu Casopis (Magazine). Barevn rezim (Color Mode) Vyberte, jak bude dokument naskenovn. Velikost dokumentu (Document Size) Vyberte velikost dokumentu, kter chcete naskenovat. [. . . ] Znak, kter lze pro klc WEP pouzt, se lis v zvislosti na zvolench formtech klce. ASCII etzec o dlce 5 nebo 13 znak, kter mze obsahovat alfanumerick znaky a podtrztko ("_"). Hex/Hexadecimln etzec o dlce 10 nebo 26 znak, kter mze obsahovat znaky sestnctkov soustavy (0 az 9, A az F, a az f). Dlka klce (Key Length) Dlka klce WEP. Vts dlka klce vm umozn nastavit slozitjs klc WEP. L Kvalita pipojen (Link Quality) Stav propojen mezi pstupovm bodem a tiskrnou bez ohledu na sum (rusen) je vyjden hodnotou od 0 do 100 %. LLTD Protokol linkov vrstvy integrovan v systmu Windows Vista, kter slouz ke zjisovn topologie st a k diagnostice kvality sluzby. Funkce Mapa st protokolu LLTD zobrazuje grafick znzornn mstn st. LPR Protokol pro tisk nezvisl na platform pouzvan v stch TCP/IP. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON PIXMA MX870

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON PIXMA MX870 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag