Návod k použití CANON PIXMA MX340

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON PIXMA MX340. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON PIXMA MX340 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON PIXMA MX340.


CANON PIXMA MX340 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (17386 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON PIXMA MX340 BROCHURE (566 ko)
   CANON PIXMA MX340 (541 ko)
   CANON PIXMA MX340 (16694 ko)
   CANON PIXMA MX340 BROCHURE (541 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON PIXMA MX340

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Canon MX340 series Prucka online Jak pouzvat tuto prucku Vytistn tto prucky Strnka 1 z 998 strnek MC-4449-V1. 00 Prvodce pro zacnajc uzivatele Poskytuje pehled o tomto produktu. Prvodce pro pokrocil uzivatele Podrobn popisuje jednotliv funkce tohoto produktu. esen potz MX340 series Prvodce pro zacnajc uzivatele Strnka 2 z 998 strnek Jak pouzvat tuto prucku Vytistn tto prucky MP-4199-V1. 00 Prvodce pro pokrocil uzivatele Obsah Seznmen s pstrojem Hlavn soucsti Jak prochzet nabdky na displeji Dals moznosti pouzit Tisk sablony, jakou je nap. linkovan papr Pm tisk fotografi z digitlnho fotoapartu nebo mobilnho telefonu Pprava na faxovn Potvrzen spojen pes telefonn linku Zkladn nastaven pro faxovn Nastaven pstroje Uzitecn aplikace Nastaven rezimu pjmu Vkldn papru a originl Vkldn papru Vkldn originl Pouzit faxu Odesln fax Pouzit rznch funkc odesln Pjem fax Pouzit rznch funkc pjmu Pouzit uzitecnch funkc faxovn Bzn drzba Nejasn tisk nebo tisk nesprvnch barev Vmna kazety FINE Cistn vlecku podvn papru Koprovn Vytven kopi Dodatek Prvn omezen pouzvn vrobku a pouzvn obraz Pouzit rznch funkc koprovn Rady k pouzvn pstroje Skenovn Ulozen naskenovanch dat do poctace Pouzit rznch funkc skenovn Tisk z poctace Tisk fotografi (Easy-PhotoPrint EX) Tisk dokument Seznmen s pstrojem Prvodce pro pokrocil uzivatele Obsah > Seznmen s pstrojem Strnka 3 z 998 strnek esen potz Seznmen s pstrojem V tto csti jsou popsny nzvy jednotlivch soucst pstroje a zkladn postupy obsluhy, kter potebujete znt. Hlavn soucsti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovldac panel Jak prochzet nabdky na displeji Zkladn ovldn v jednotlivch rezimech Vbr rezimu Vbr polozky nabdky ze zadanho rezimu Zkladn ovldn pi nastaven moznost Zactek strnky Hlavn soucsti Prvodce pro pokrocil uzivatele Obsah > Seznmen s pstrojem > Hlavn soucsti Strnka 4 z 998 strnek esen potz Hlavn soucsti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovldac panel Pohled zepedu (1) Automatick podavac dokument Vlozte dokument, kter chcete koprovat, naskenovat nebo odfaxovat. Dokumenty vlozen do pihrdky na dokumenty jsou skenovny automaticky po jednotlivch listech. Viz cst Vkldn dokument do automatickho podavace . (2) Kryt podavace dokument Tento kryt otevete pi odstraovn uvznutch dokument. (3) Vodtka dokumentu Tato vodtka nastavte tak, aby odpovdala sce dokumentu v automatickm podavaci. (4) Pihrdka dokument Po oteven tto pihrdky mzete vlozit dokument do automatickho podavace. Dokument vlozte tak, aby strana, kterou chcete skenovat, smovala nahoru. (5) Vstupn otvor pro dokumenty Do tohoto otvoru jsou dopraveny dokumenty skenovan z automatickho podavace dokument. (6) Oprka papru Podpr papr vlozen do zadn pihrdky. [. . . ] Bude vytvoena podslozka s nzvem typu , , 2010_01_01" (Rok_Msc_Den). Nen-li zaskrtnuto toto polcko, budou soubory ulozeny pmo do slozky urcen v pkazu Ulozit do (Save in). Nastaven plohy (Attachment Settings) Program pro el. postu (Mail Program) Zadejte e-mailov program. Poznmka Vyberete-li moznost Pidat. . . (Add. . . ), oteve se dialogov okno Vybrat postovn program (Select Mail Program), ve kterm mzete vybrat e-mailov program. Pokud nen pozadovan e-mailov program v seznamu uveden, klepnte na tlactko Pidat do seznamu (Add to List) a program vyberte. Spustit skenovn klepnutm na tlactko rychl volby (Start scanning by clicking the one-click button) Zaskrtnte toto polcko, chcete-li spoustt skenovn klepnutm na ikonu rezimu rychl volby. Pouzt (Apply) Uloz a pouzije zadan nastaven. Chcete-li zadan nastaven zrusit, klepnte msto tlactka Pouzt (Apply) na tlactko Storno (Cancel). Storno (Cancel) Zrus zadan nastaven. Aktuln obrazovka se zave. Vchoz (Defaults) Ve vsech nastavench na dan obrazovce budou obnoveny vchoz hodnoty. Po dokoncen skenovn se automaticky spust e-mailov program a oteve se nov okno se zprvou, kter jiz obsahuje pipojen obraz. Zactek strnky Dialogov okno OCR Strnka 542 z 998 strnek Prvodce pro pokrocil uzivatele > Skenovn > Skenovn z pilozenho aplikacnho softwaru > Obrazovky programu MP Navigator EX > Dialogov okno OCR Dialogov okno OCR Klepnte na tlactko OCR na kart Uzivatelsk skenovn pouzitm rychl volby (Custom Scan with Oneclick) nebo na obrazovce rezimu rychl volby. Oteve se dialogov okno OCR. Nastaven skenovn (Scan Settings) Typ dokumentu (Document Type) Vyberte typ dokumentu, kter chcete naskenovat. Barevn rezim (Color Mode) Vyberte, jak bude dokument naskenovn. Velikost dokumentu (Document Size) Vyberte velikost dokumentu, kter chcete naskenovat. Vyberete-li moznost Uzivatelsk (Custom), oteve se okno, ve kterm mzete zadat velikost dokumentu. Zadejte nastaven Jednotky (Units), potom zadejte hodnoty Ska (Width) a Vska (Height) a klepnte na tlactko OK. Rozlisen (Resolution) Umozuje vbr rozlisen pro skenovn dokument. Rozlisen Pouzt ovladac skeneru (Use the scanner driver) Dialogov okno OCR Strnka 543 z 998 strnek Zaskrtnete-li toto polcko, zobraz se okno programu ScanGear (ovladac skeneru), ve kterm mzete upesnit nastaven skenovn. Barevn rezim (Color Mode), Velikost dokumentu (Document Size), Rozlisen (Resolution) a dals nastaven v dialogovm okn OCR budou zakzna. (Specify. . . ) Oteve se dialogov okno Nastaven skenovn (Scan Settings), ve kterm lze podrobnji nastavit skenovn. Dialogov okno Nastaven skenovn (Scan Settings) (Obrazovka rezimu rychl volby) Poznmka Pi skenovn zesikmench dokument zlepste pesnost rozpoznn textu zaskrtnutm polcka Opravit zesikmen dokumentu (Correct slanted document). Ulozit nastaven (Save Settings) Nzev souboru (File name) Zadejte nzev souboru pro obraz, kter chcete ulozit. Pi ukldn vce soubor jsou ke kazdmu nzvu souboru pipojeny 4 cslice. Ulozit jako (Save as type) Vyberte typ souboru, kter se m pouzt pi ukldn naskenovanho obrazu. Vyberte z moznost JPEG/Exif, TIFF nebo BMP. Dlezit Je-li v nastaven Barevn rezim (Color Mode) vybrna moznost Cernoble (Black and White), nelze vybrat formt JPEG/Exif. Nastavit. . . (Set. . . ) Je-li moznost Ulozit jako (Save as type) nastavena na hodnotu JPEG/Exif Mzete zadat typ komprese soubor ve formtu JPEG. Vyberte moznost Vysok (nzk komprese) (High(Low Compression)), Standardn (Standard) nebo Nzk (vysok komprese) (Low(High Compression)). Dlezit Je-li zaskrtnuto polcko Komprimovat naskenovan obrazy pi penosu (Compress scanned images when transferring) na kart , , Karta Obecn (General) " v dialogovm okn Pedvolby (Preferences), nen toto nastaven k dispozici. Ulozit do (Save in) Zobraz slozku pro ukldn naskenovanch obraz. Windows 7: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrzky (My Pictures) Windows Vista: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrzky (Pictures) Windows XP: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrzky (My Pictures) Windows 2000: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrzky (My Pictures) Ulozit do podslozky s aktulnm datem (Save to a Subfolder with Current Date) Pomoc tohoto pole vytvote ve slozce urcen nastavenm Ulozit do (Save in) podslozku s aktulnm datem, do kter budou ulozeny skenovan soubory. Bude vytvoena podslozka s nzvem typu , , 2010_01_01" (Rok_Msc_Den). Nen-li zaskrtnuto toto polcko, budou soubory ulozeny pmo do slozky urcen v pkazu Ulozit do (Save in). Nastaven aplikace (Application Settings) OCR pomoc (OCR with) Dialogov okno OCR Strnka 544 z 998 strnek Vyberte aplikaci OCR. [. . . ] Znak, kter lze pro klc WEP pouzt, se lis v zvislosti na zvolench formtech klce. ASCII etzec o dlce 5 nebo 13 znak, kter mze obsahovat alfanumerick znaky a podtrztko ("_"). Hex/Hexadecimln etzec o dlce 10 nebo 26 znak, kter mze obsahovat znaky sestnctkov soustavy (0 az 9, A az F, a az f). Dlka klce (Key Length) Dlka klce WEP. Vts dlka klce vm umozn nastavit slozitjs klc WEP. L Kvalita pipojen (Link Quality) Stav propojen mezi pstupovm bodem a tiskrnou bez ohledu na sum (rusen) je vyjden hodnotou od 0 do 100 %. LLTD Protokol linkov vrstvy integrovan v systmu Windows Vista, kter slouz ke zjisovn topologie st a k diagnostice kvality sluzby. Funkce Mapa st protokolu LLTD zobrazuje grafick znzornn mstn st. LPR Protokol pro tisk nezvisl na platform pouzvan v stch TCP/IP. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON PIXMA MX340

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON PIXMA MX340 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag