Návod k použití CANON PIXMA MP640

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON PIXMA MP640. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON PIXMA MP640 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON PIXMA MP640.


CANON PIXMA MP640 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (18474 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON PIXMA MP640 BROCHURE (635 ko)
   CANON PIXMA MP640 (1301 ko)
   CANON PIXMA MP640 BROCHURE (591 ko)
   CANON PIXMA MP640 BROCHURE (17751 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON PIXMA MP640

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Canon MP640 series Pírucka online Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Stránka 1 z 1021 stránek MC-4211-V1. 00 Prvodce pro zacínající uzivatele Poskytuje pehled o tomto produktu. Prvodce pro pokrocilé uzivatele Podrobn popisuje jednotlivé funkce tohoto produktu. esení potízí MP640 series Prvodce pro zacínající uzivatele Stránka 2 z 1021 stránek Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Tisk na disky DVD nebo CD MP-3850-V1. 00 Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah Seznámení s pístrojem Hlavní soucásti Jak procházet nabídky na displeji Dalsí moznosti pouzití Tisk sablony, jakou je nap. linkovaný papír Pímý tisk fotografií z digitálního fotoaparátu nebo mobilního telefonu Tisk z pamové karty Tisk fotografií ulozených na pamové kart nebo jednotce USB Flash Pouzití rzných funkcí Nastavení pístroje Uzitecné aplikace Vkládání papíru a originál Vkládání papíru Vkládání originál Vkládání pamové karty Pipojení jednotky USB Flash Kopírování Vytváení kopií Bzná údrzba Výmna nádrzky s inkoustem Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev Cistní válecku podávání papíru Cistní podlozky v kazet Pouzití rzných funkcí kopírování Tisk fotografií z vytistných fotografií Petisk vytistných fotografií Pouzití rzných funkcí Dodatek Právní omezení pouzívání výrobku a pouzívání obraz Skenování Pedání naskenovaných dat do pocítace Pouzití rzných funkcí skenování Rady k pouzívání pístroje Tisk z pocítace Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX) Tisk dokument (Windows) Tisk dokument (Macintosh) Seznámení s pístrojem Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s pístrojem Stránka 3 z 1021 stránek esení potízí Seznámení s pístrojem V této cásti jsou popsány názvy jednotlivých soucástí pístroje a základní postupy obsluhy, které potebujete znát. Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Jak procházet nabídky na displeji Výbr nabídek na obrazovce DOM Výbr polozek nastavení Ostatní operace Zacátek stránky Hlavní soucásti Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s pístrojem > Hlavní soucásti Stránka 4 z 1021 stránek esení potízí Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Pohled zepedu (1) Kryt dokumentu Po jeho otevení mzete polozit originál na sklo skeneru. (2) Ovládací panel Umozuje zmnit nastavení pístroje a ovládat pístroj. Viz cást Ovládací panel. (3) Displej LCD (Liquid Crystal Display) Zobrazuje zprávy, polozky nabídky a provozní stav. Ped tiskem si mzete fotografie prohlédnout na displeji LCD. Poznámka Pokud pístroj nebude piblizn 5 minut pouzíván, displej LCD zhasne. Displej se znovu rozsvítí po stisknutí libovolného tlacítka s výjimkou tlacítka Zapnout (ON), nebo provedením tisku. (4) Oprka papíru Po zvednutí a vyklopení zadní strany mzete vlozit papír do zadní pihrádky. (5) Vodítka papíru Vodítka posute tak, aby byla zarovnaná s obma okraji papíru. (6) Zadní pihrádka Vlozte fotografický papír nebo obálky, které lze pouzívat v pístroji. [. . . ] Pro srovnání také mzete zobrazit zdrojový a upravený obraz vedle sebe. Dlezité Úpravy a vylepsení obrazu nelze pouzít na soubory PDF nebo na cernobílé binární soubory. Poznámka Okno Opravit/Vylepsit obrazy (Correct/Enhance Images) lze také otevít klepnutím na ikonu (Opravit/Vylepsit obrazy) na panelu nástroj nebo v dialogovém okn Zvtsit (Zoom in). Dalsí informace o okn Zobr a pouzít (View & Use) naleznete v cásti , , Okno Zobr a pouzít (View & Use)". (1) Oblast úloh (2) Panel nástroj Oblast úloh Dostupné úlohy a nastavení se na kartách Automaticky (Auto) a Rucn (Manual) mohou lisit. Píslusnou kartu zobrazíte klepnutím na zálozku Automaticky (Auto) nebo Rucn (Manual). Karta Automaticky Pomocí funkcí na kart Automaticky (Auto) mzete upravit a vylepsit celkový vzhled obrazu. Dalsí informace naleznete v cásti " Automatické opravy a zdokonalování kvality obraz ". Okno Opravit/Vylepsit obrazy (Correct/Enhance Images) Stránka 567 z 1021 stránek Automatická oprava fotografií (Auto Photo Fix) Aplikuje automatické opravy vhodné pro fotografie. Piadit prioritu informacím Exif (Prioritize Exif Info) Toto polícko zaskrtnte v pípad, ze chcete pi opravách vycházet z nastavení vybraných v dob poízení snímku. Zruste zaskrtnutí tohoto polícka v pípad, ze chcete pi opravách vycházet z výsledk analýzy obrazu. Toto nastavení se doporucuje v bzných pípadech. Poznámka Exif je standardní formát pro vkládání rzných dat o snímání, která jsou v obrazech (JPEG) poízených digitálním fotoaparátem. Zaostení tváe (Face Sharpener) Zaostí neostré tváe. Úrove efektu lze nastavit pomocí posuvníku. Digitální retus tváe (Digital Face Smoothing) Dokonale vylepsuje ple odstranním skvrn a vrásek. Úrove efektu lze nastavit pomocí posuvníku. Pouzít na vsechny obrazy (Apply to all images) Oprava se pouzije na vsechny obrazy zobrazené v seznamu miniatur. OK Pouzije zvolený efekt pro vybraný obrázek nebo vsechny obrázky. Obnovit vybraný obraz (Reset Selected Image) Zrusí vsechny opravy a vylepsení provedená ve vybraném obrázku. Ulozit vybraný obraz (Save Selected Image) Ulozí vybrané opravené obrazy. Ulozit vsechny opravené obrazy (Save All Corrected Images) Ulozí vsechny upravené obrazy zobrazené v seznamu miniatur. Konec (Exit) Zave okno Opravit/Vylepsit obrazy (Correct/Enhance Images). Karta Rucn Pomocí tlacítka Nastavit (Adjust) upravíte jas a kontrast nebo zaostíte celý obraz. V cásti Opravit/Vylepsit (Correct/Enhance) lze opravit nebo zlepsit urcité oblasti. Dalsí informace naleznete v cásti " Rucní opravy a zdokonalování kvality obraz ". Okno Opravit/Vylepsit obrazy (Correct/Enhance Images) Úpravy Stránka 568 z 1021 stránek Jas (Brightness) Upraví celkový jas obrázku. Posunutím posuvníku doleva obrázek ztmavíte, posunutím doprava naopak zesvtlíte. Kontrast obrázku upravte v pípad, ze je obrázek nevýrazný z dvodu nedostatku kontrastu. Posunutím posuvníku doleva kontrast obrázku snízíte, posunutím doprava naopak zvýsíte. Ostrost (Sharpness) Zvýrazuje hranice a zvysuje ostrost obrazu. Úrove ostrosti upravte, pokud je fotografie nezaostená nebo obsahuje rozmazaný text. Posunutím posuvníku doprava obraz zaostíte. Rozostit (Blur) Rozostí obrysy pedmt a zmkcí obraz. Posunutím posuvníku doprava obraz zmkcíte. Odstranní prhlednosti (Show-through Removal) Odstraní prhlednost textu z opacné strany nebo odstraní podkladovou barvu. Úpravou úrovn prhlednosti textu zabráníte zobrazení textu z opacné stránky tenkého dokumentu nebo podkladové barvy na obrázku. Posunutím posuvníku doprava zvýsíte efekt této funkce. Výchozí (Defaults) Vrátí zpt vsechny úpravy (jas, kontrast, ostrost, rozostení a odstranní prsvitu). Obnovit vybraný obraz (Reset Selected Image) Zrusí vsechny opravy, vylepsení a úpravy provedené ve vybraném obraze. Ulozit vybraný obraz (Save Selected Image) Ulozí vybrané opravené obrazy. Ulozit vsechny opravené obrazy (Save All Corrected Images) Ulozí vsechny upravené obrazy zobrazené v seznamu miniatur. Konec (Exit) Zave okno Opravit/Vylepsit obrazy (Correct/Enhance Images). Opravy a vylepsení Okno Opravit/Vylepsit obrazy (Correct/Enhance Images) Stránka 569 z 1021 stránek Projasnní obliceje (Face Brightener) Opraví celý obrázek tak, ze rozjasní vybranou oblast obliceje. Zaostení tváe (Face Sharpener) Provede úpravu celého obrazu, pi které se oblicej zaostí. Úrove efektu lze nastavit pomocí posuvníku. Digitální retus tváe (Digital Face Smoothing) Dokonale vylepsuje ple odstranním skvrn a vrásek. Odstranní skvrn (Blemish Remover) Odstrauje mateská znamínka. Mzete urcit oblast, ve které chcete efekt pouzít. OK Pouzije vybraný efekt v urcené oblasti. Zpt (Undo) Zrusí poslední úpravu. Obnovit vybraný obraz (Reset Selected Image) Zrusí vsechny opravy, vylepsení a úpravy provedené ve vybraném obraze. Ulozit vybraný obraz (Save Selected Image) Ulozí vybrané opravené obrazy. [. . . ] Vtsí délka klíce vám umozní nastavit slozitjsí klíc WEP. L Kvalita pipojení (Link Quality) Stav propojení mezi pístupovým bodem a tiskárnou bez ohledu na sum (rusení) je vyjáden hodnotou od 0 do 100 %. LLTD Protokol linkové vrstvy integrovaný v systému Windows Vista, který slouzí ke zjisování topologie sít a k diagnostice kvality sluzby. Funkce Mapa sít protokolu LLTD zobrazuje grafické znázornní místní sít. LPR Protokol pro tisk nezávislý na platform pouzívaný v sítích TCP/IP. Nepodporuje obousmrnou komunikaci. M Adresa MAC (MAC Address) Oznacuje se také jako fyzická adresa. Jedinecný a trvalý hardwarový identifikátor, který je síovým zaízením piazen výrobcem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON PIXMA MP640

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON PIXMA MP640 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag