Návod k použití CANON PIXMA MP495

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON PIXMA MP495. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON PIXMA MP495 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON PIXMA MP495.


CANON PIXMA MP495 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (13897 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON PIXMA MP495 (13369 ko)
   CANON PIXMA MP495 BROCHURE (1658 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON PIXMA MP495

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Canon MP495 series Pírucka online Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Stránka 1 z 774 stránek MC-4797-V1. 00 Prvodce pro zacínající uzivatele Poskytuje pehled o tomto produktu. Prvodce pro pokrocilé uzivatele Podrobn popisuje jednotlivé funkce tohoto produktu. esení potízí MP495 series Prvodce pro zacínající uzivatele Stránka 2 z 774 stránek Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky MP-4598-V1. 00 Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah Seznámení se zaízením Hlavní soucásti Displej LED a základní operace Vkládání papíru a originál Vkládání papíru Vkládání originál Kopírování Kopírování dokument Kopírování fotografií Bzná údrzba Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev Výmna kazety FINE Kopírování s pizpsobením na stránku Cistní zaízení Skenování Ulození naskenovaných dat do pocítace Dodatek Právní omezení pouzívání výrobku a pouzívání obraz Rady k pouzívání zaízení Tisk z pocítace Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX) Tisk dokument Tisk webových stránek (Easy-WebPrint EX) Spoustní rzných softwarových aplikací Seznámení se zaízením Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení se zaízením Stránka 3 z 774 stránek esení potízí Seznámení se zaízením V této cásti jsou popsány názvy jednotlivých soucástí zaízení a základní postupy obsluhy, které potebujete znát. Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Displej LED a základní operace Zacátek stránky Hlavní soucásti Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení se zaízením > Hlavní soucásti Stránka 4 z 774 stránek esení potízí C001 Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Pohled zepedu (1) Kryt dokument Po jeho otevení mzete polozit originál na sklo skeneru. (2) Oprka papíru Po zvednutí a vyklopení zadní strany mzete vlozit papír do zadní pihrádky. (3) Zadní pihrádka Umozuje vlození papír rzných velikostí, které lze v zaízení pouzít. Najednou lze vlozit i dva a více list stejného typu a velikosti, zaízení je bude zavádt po jednom. Viz cást Vkládání papíru . (4) Vodítka papíru Vodítka posute tak, aby byla zarovnaná s obma okraji papíru. (5) Výstupní pihrádka na papír Automaticky se oteve pi zahájení tisku nebo kopírování a pi vysouvání výtisku. (6) Nástavec výstupní pihrádky Nástavec je mozné otevít, aby podpíral vytistné papíry. Pi tisku nebo kopírování jej otevete. Hlavní soucásti Stránka 5 z 774 stránek (7) Sklo skeneru Sem vlozte originál pro kopírování nebo skenování. (8) Kontrolka Wi-Fi Svícením nebo modrým blikáním udává stav bezdrátové sít LAN. Svítí: Pipojení bezdrátové sít LAN je povoleno. [. . . ] Jsou podporovány pouze textové dokumenty napsané v jazycích, které lze vybrat v nastavení Jazyk dokumentu (Document Language). Je mozné, ze nedojde k oprav orientace následujících typ dokument, protoze nelze správn zjistit text. V takovém pípad vyberte obraz po skenování v okn miniatur na obrazovce , , Obrazovka Foto/dokumenty (sklo skeneru) (Photos/Documents (Platen)) (okno Sken/Import (Scan/Import)) " a otocte jej pomocí nástroj pro úpravy. - Rozlisení nespadá do rozmezí 300 dpi az 600 dpi - Velikost písma nespadá do rozmezí 8 az 48 bod - dokumenty, které obsahují speciální písma, efekty, kurzívu nebo rucn psaný text, - Dokumenty se vzorkem na pozadí Poznámka Pokud je zapnutá funkce Urcit orientaci textových dokument a otocit obrazy (Detect the orientation of text documents and rotate images), skenování trvá déle nez obvykle. Jazyk dokumentu (Document Language) Vyberte jazyk skenovaného dokumentu. Dlezité Toto polícko nelze zaskrtnout, pokud je v nastavení Typ dokumentu (Document Type) vybrána moznost Barevná fotografie (Color Photo) nebo Cernobílá fotografie (Black and White Photo). Toto polícko nelze zaskrtnout v pípad, ze je u moznosti Velikost dokumentu (Document Size) nastavena funkce Prvodce spojením. Výchozí (Defaults) Obnoví výchozí nastavení. Zacátek stránky Dialogové okno Ulozit (Save) Stránka 435 z 774 stránek Prvodce pro pokrocilé uzivatele > Skenování > Skenování z pilozeného aplikacního softwaru > Obrazovky programu MP Navigator EX > Dialogové okno Ulozit (Save) S716 Dialogové okno Ulozit (Save) Dialogové okno Ulozit (Save) se zobrazí po klepnutí na tlacítko Ulozit (Save) v okn Sken/Import (Scan/ Import). V dialogovém okn Ulozit (Save) mzete nastavit moznosti pro ukládání obraz do pocítace. Ulozit do (Save in) Zobrazí slozku pro ukládání naskenovaných obraz. Chcete-li slozku zmnit, klepnte na tlacítko Procházet. . . Ve výchozím nastavení jsou naskenované obrazy ukládány do následujících slozek. Windows 7: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrázky (My Pictures) Windows Vista: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrázky (Pictures) Windows XP: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrázky (My Pictures) Název souboru (File name) Zadejte název souboru pro obraz, který chcete ulozit. Pi ukládání více soubor jsou ke kazdému názvu souboru pipojeny 4 císlice. Ulozit jako (Save as type) Vyberte typ souboru, který se má pouzít pi ukládání naskenovaného obrazu. Vyberte z mozností JPEG/Exif, TIFF nebo BMP. Dlezité Je-li v nastavení Typ dokumentu (Document Type) vybrána moznost Text (OCR), nelze vybrat formát JPEG/Exif. Pokud je v nastavení Barevný rezim (Color Mode) na kart Rozsí. rezim (Advanced Mode) programu ScanGear (ovladace skeneru) vybrána moznost Cernobíle (Black and White), nelze vybrat moznost JPEG/Exif. Nastavit. . . (Set. . . ) Je-li moznost Ulozit jako (Save as type) nastavena na hodnotu JPEG/Exif Mzete zadat typ komprese soubor ve formátu JPEG. Vyberte moznost Vysoké (nízká komprese) (High(Low Compression)), Standardní (Standard) nebo Nízké (vysoká komprese) (Low(High Compression)). Dlezité Je-li zaskrtnuto polícko Komprimovat naskenované obrazy pi penosu (Compress scanned images when transferring) na kart , , Karta Obecné (General) " v dialogovém okn Pedvolby (Preferences), není toto nastavení k dispozici. Dialogové okno Ulozit (Save) Ulozit do podslozky s aktuálním datem (Save to a Subfolder with Current Date) Stránka 436 z 774 stránek Pomocí tohoto pole vytvoíte ve slozce urcené nastavením Ulozit do (Save in) podslozku s aktuálním datem, do které budou ulozeny skenované soubory. Bude vytvoena podslozka s názvem typu , , 2010_01_01" (Rok_Msíc_Den). Není-li zaskrtnuto toto polícko, budou soubory ulozeny pímo do slozky urcené v píkazu Ulozit do (Save in). Zacátek stránky Dialogové okno Ulozit jako soubor PDF (Save as PDF file) Stránka 437 z 774 stránek Prvodce pro pokrocilé uzivatele > Skenování > Skenování z pilozeného aplikacního softwaru > Obrazovky programu MP Navigator EX > Dialogové okno Ulozit jako soubor PDF (Save as PDF file) S717 Dialogové okno Ulozit jako soubor PDF (Save as PDF file) V dialogovém okn Ulozit jako soubor PDF (Save as PDF file) mzete zadat upesující nastavení pro ukládání naskenovaných obraz do soubor PDF. Mzete ulozit více dokument do jednoho souboru PDF nebo pidat stránky do souboru PDF vytvoeného v programu MP Navigator EX. Dlezité Nelze ukládat naskenované obrázky pesahující 10501 pixel ve svislém ci vodorovném smru. Okno otevené z okna Sken/Import (Scan/Import) Okno otevené z okna Zobr a pouzít (View & Use) Ulozit jako (Save as type) Vyberte typ souboru PDF, který se má pouzít pi ukládání naskenovaných obraz. Dialogové okno Ulozit jako soubor PDF (Save as PDF file) PDF Stránka 438 z 774 stránek Ulozit kazdý vybraný obraz do samostatného souboru PDF. PDF (více stránek) (PDF(Multiple Pages)) Ulozí více obraz do jednoho souboru formátu PDF. Poznámka Pokud je vybráno více obraz, zobrazí se moznost PDF (více stránek) (PDF(Multiple Pages)). PDF (pidat stránku) (PDF(Add Page)) Pidá naskenované obrazy do souboru formátu PDF. V souboru formátu PDF, do kterého jsou obrazy pidávány, nelze zmnit uspoádání stránek. Dlezité Obrazy lze pidat pouze do soubor formátu PDF vytvoených v programu MP Navigator EX. Nelze zadat soubory formátu PDF vytvoené pomocí jiných aplikací. Nelze také zadat soubory formátu PDF upravené v jiných aplikacích. Pokud je okno oteveno z okna Zobr a pouzít (View & Use), nelze vybrat moznost PDF (pidat stránku) (PDF(Add Page)). [. . . ] Funkce Mapa sít protokolu LLTD zobrazuje grafické znázornní místní sít. LPR Protokol pro tisk nezávislý na platform pouzívaný v sítích TCP/IP. Nepodporuje obousmrnou komunikaci. M Adresa MAC (MAC Address) Oznacuje se také jako fyzická adresa. Jedinecný a trvalý hardwarový identifikátor, který je síovým zaízením piazen výrobcem. MAC adresy mají délku 48 bit a jsou zapsány jako sestnáctkové císlo rozdlené dvojteckami, nap. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON PIXMA MP495

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON PIXMA MP495 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag