Návod k použití CANON PIXMA MP280

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON PIXMA MP280. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON PIXMA MP280 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON PIXMA MP280.


CANON PIXMA MP280 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (13261 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON PIXMA MP280 (12762 ko)
   CANON PIXMA MP280 BROCHURE (1658 ko)
   CANON PIXMA MP280 MP280 SERIES USER MANUAL (OS X 10.6/10.7/10.8) (8 ko)
   CANON PIXMA MP280 MP280 SERIES MANUAL DE USUARIO (OS X 10.6/10.7/10.8) [SPANISH VERSION] (8 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON PIXMA MP280

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Canon MP280 series Pírucka online Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Stránka 1 z 724 stránek MC-4717-V1. 00 Prvodce pro zacínající uzivatele Poskytuje pehled o tomto produktu. Prvodce pro pokrocilé uzivatele Podrobn popisuje jednotlivé funkce tohoto produktu. esení potízí MP280 series Prvodce pro zacínající uzivatele Stránka 2 z 724 stránek Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky MP-4517-V1. 00 Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah Seznámení s pístrojem Hlavní soucásti Displej LED a základní operace Vkládání papíru a originál Vkládání papíru Vkládání originál Kopírování Kopírování dokument Kopírování fotografií Bzná údrzba Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev Výmna kazety FINE Kopírování pizpsobené velikosti stránky Cistní pístroje Skenování Ulození naskenovaných dat do pocítace Dodatek Právní omezení pouzívání výrobku a pouzívání obraz Tisk z pocítace Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX) Rady k pouzívání pístroje Tisk dokument Tisk webových stránek (Easy-WebPrint EX) Spoustní rzných softwarových aplikací Seznámení s pístrojem Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s pístrojem Stránka 3 z 724 stránek esení potízí Seznámení s pístrojem V této cásti jsou popsány názvy jednotlivých soucástí pístroje a základní postupy obsluhy, které potebujete znát. Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Displej LED a základní operace Zacátek stránky Hlavní soucásti Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s pístrojem > Hlavní soucásti Stránka 4 z 724 stránek esení potízí C001 Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Pohled zepedu (1) Kryt dokument Po jeho otevení mzete polozit originál na sklo skeneru. (2) Oprka papíru Po zvednutí a vyklopení zadní strany mzete vlozit papír do zadní pihrádky. (3) Zadní pihrádka Umozuje vlození papír rzných velikostí, které lze v pístroji pouzít. Najednou lze vlozit i dva a více list stejného typu a velikosti, pístroj je bude zavádt po jednom. Viz cást Vkládání papíru . (4) Vodítka papíru Vodítka posute tak, aby byla zarovnaná s obma okraji papíru. (5) Výstupní pihrádka na papír Automaticky se oteve pi zahájení tisku nebo kopírování a pi vysouvání výtisku. (6) Nástavec výstupní pihrádky Nástavec je mozné otevít, aby podpíral vytistné papíry. Pi tisku nebo kopírování jej otevete. Hlavní soucásti Stránka 5 z 724 stránek (7) Sklo skeneru Sem vlozte originál pro kopírování nebo skenování. (8) Ovládací panel Umozuje zmnit nastavení pístroje a ovládat pístroj. Viz cást Ovládací panel. Poznámka Pokud nebudete zaízení pouzívat déle nez piblizn 5 minut, displej LED a kontrolky na ovládacím panelu, krom kontrolky NAPÁJENÍ (POWER) , zhasnou. Displej a kontrolky se znovu rozsvítí po stisknutí libovolného tlacítka s výjimkou tlacítka Zapnout (ON) nebo provedením tisku. Pohled zezadu (9) Port USB Sem zapojte kabel USB propojující pístroj s pocítacem. Dlezité Nedotýkejte se kovového krytu. [. . . ] Na obrazovce rychlé volby lze provést celý proces od skenování po ulození obrazu a dalsí operace pouhým klepnutím na odpovídající ikonu. Karta Zobrazit a pouzít obrazy v pocítaci (View Use Images on your Com. . . Obrazovka rezimu rychlé volby Zobrazit toto okno pi spustní (Show this window at startup) Stránka 416 z 724 stránek Zaskrtnete-li toto polícko, zobrazí se pi spustní obrazovka hlavní nabídky. Pokud toto polícko není zaskrtnuté, zobrazí se poslední pouzitá obrazovka. Pedvolby (Preferences) Oteve se dialogové okno Pedvolby (Preferences). V dialogovém okn Pedvolby (Preferences) mzete zadat upesující nastavení funkcí programu MP Navigator EX. Dialogové okno Pedvolby (Preferences) (Pírucka) Oteve tuto pírucku. Píbuzné téma Otevení obraz ulozených v pocítaci Zacátek stránky Karta Uzivatelské skenování pouzitím rychlé volby (Custom Scan with One-. . . Stránka 417 z 724 stránek Prvodce pro pokrocilé uzivatele > Skenování > Skenování z pilozeného aplikacního softwaru > Obrazovky programu MP Navigator EX > Karta Uzivatelské skenování pouzitím rychlé volby (Custom Scan with One-click) S704 Karta Uzivatelské skenování pouzitím rychlé volby (Custom Scan with One-click) V rezimu procházení vyberte polozku Rychlá volba (One-click). Zobrazí se karta Uzivatelské skenování pouzitím rychlé volby (Custom Scan with One-click). Celý proces od skenování po ulození obrazu a dalsí operace lze provést pouhým klepnutím na odpovídající ikonu. Automatické skenování (Auto Scan) Umozuje skenování dokument s automatickým zjistním typu dokumentu. Klepnete-li na tuto ikonu, zobrazí se dialogové okno Automatické skenování (Auto Scan), ve kterém lze zadat nastavení pro ukládání. Dialogové okno Automatické skenování (Auto Scan) Ulozit do pocítace (Save to PC) Naskenuje dokumenty nebo fotografie a ulozí je do pocítace. Klepnete-li na tuto ikonu, zobrazí se dialogové okno Ulozit (Save), ve kterém lze zadat nastavení pro ukládání a skenování. Dialogové okno Ulozit (Save) (Obrazovka rezimu rychlé volby) Ulozit jako soubor PDF (Save as PDF file) Umozuje naskenovat dokumenty a ulozit je do soubor formátu PDF. Klepnete-li na tuto ikonu, zobrazí se dialogové okno PDF, ve kterém lze zadat nastavení pro ukládání, skenování a aplikaci. Dialogové okno PDF Pipojit k e-mailu (Attach to E-mail) Naskenuje dokumenty nebo fotografie a pipojí je k e-mailu. Klepnete-li na tuto ikonu, zobrazí se dialogové okno Posta (Mail), ve kterém lze zadat nastavení pro ukládání, skenování a e-mailový program. Dialogové okno Posta (Mail) OCR Naskenuje textové dokumenty, rozpozná v obrazu text a zobrazí jej v programu Poznámkový blok (Notepad, soucást systému Windows). Klepnete-li na tuto ikonu, zobrazí se dialogové okno OCR, ve kterém lze zadat nastavení pro ukládání a Karta Uzivatelské skenování pouzitím rychlé volby (Custom Scan with One-. . . Dialogové okno OCR Uzivatelský (Custom) Umozuje naskenovat dokumenty nebo fotografie a otevít je v urcité aplikaci. Klepnete-li na tuto ikonu, zobrazí se dialogové okno Uzivatelský (Custom), ve kterém lze zadat nastavení pro ukládání, skenování a aplikaci. Dialogové okno Uzivatelský (Custom) Spustit skenování klepnutím na tlacítko (Start scanning by clicking the button) Chcete-li ihned spustit skenování, zaskrtnte toto polícko a klepnte na ikonu. (Pepínání rezim) Pepne na obrazovku rezimu rychlé volby. Obrazovka rezimu rychlé volby Zobrazit toto okno pi spustní (Show this window at startup) Zaskrtnete-li toto polícko, zobrazí se pi spustní obrazovka hlavní nabídky. Pokud toto polícko není zaskrtnuté, zobrazí se poslední pouzitá obrazovka. Pedvolby (Preferences) Oteve se dialogové okno Pedvolby (Preferences). V dialogovém okn Pedvolby (Preferences) mzete zadat upesující nastavení funkcí programu MP Navigator EX. Dialogové okno Pedvolby (Preferences) (Pírucka) Oteve tuto pírucku. Dlezité Následující omezení platí pro skenování, pi kterém je v dialogovém okn Ulozit (Save) nebo Uzivatelský (Custom) nastavena polozka Typ dokumentu (Document Type) na hodnotu Automatický rezim (Auto Mode). [. . . ] Chcete-li pedejít zobrazování zprávy v budoucnu, postupujte podle níze uvedeného postupu. Postup v systému Windows 7: V okn Zaízení a tiskárny (Devices and Printers) klienta vyberte tiskárnu v seznamu Tiskárny a faxy (Printers and Faxes) a otevete zobrazenou polozku Vlastnosti tiskového serveru (Print server properties). Zruste zaskrtnutí polícka Zobrazovat informacní upozornní pro síové tiskárny (Show informational notifications for network printers) na kart Upesnit (Advanced) a poté restartujte pocítac. Pokud pouzíváte systém Windows Vista: V okn Tiskárny (Printers) klientského systému stisknte klávesu Alt. V nabídce Soubor (File) vyberte moznosti Spustit jako správce (Run as administrator) -> Vlastnosti serveru. . . (Server Properties. . . ). Zruste zaskrtnutí polícka Zobrazovat informacní upozornní pro síové tiskárny (Show informational notifications for network printers) na kart Upesnit (Advanced) a poté restartujte pocítac. Pokud pouzíváte systém Windows XP: V systému tiskového serveru otevete pomocí nabídky Soubor (File) v okn Tiskárny a faxy (Printer and Faxes) dialogové okno Vlastnosti serveru (Server Properties). Na kart Upesnit (Advanced) zruste zaskrtnutí polícka Oznámit tisk vzdálených dokument (Notify when remote documents are printed) a restartujte pocítac. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON PIXMA MP280

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON PIXMA MP280 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag