Návod k použití CANON PIXMA MG6140

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON PIXMA MG6140. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON PIXMA MG6140 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON PIXMA MG6140.


CANON PIXMA MG6140 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (19713 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON PIXMA MG6140 (18956 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON PIXMA MG6140

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Canon MG6100 series Pírucka online Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Stránka 1 z 1089 stránek MC-5095-V1. 00 Prvodce pro zacínající uzivatele Poskytuje pehled o tomto produktu. Prvodce pro pokrocilé uzivatele Podrobn popisuje jednotlivé funkce tohoto produktu. esení potízí MG6100 series Prvodce pro zacínající uzivatele Stránka 2 z 1089 stránek Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Tisk etiket disku MP-4974-V1. 00 Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah Seznámení s pístrojem Hlavní soucásti Jak procházet nabídky na displeji Dalsí moznosti pouzití Tisk soubor PDF ulozených na pamové kart nebo jednotce USB Flash Tisk sablony, jakou je nap. linkovaný papír Pímý tisk fotografií z digitálního fotoaparátu nebo mobilního telefonu Tisk fotografií Tisk fotografií ulozených na pamové kart nebo jednotce USB Flash Pouzití rzných funkcí Nastavení pístroje Vkládání pamové karty Vkládání papíru a originál Vkládání papíru Vkládání originál Pipojení jednotky USB Flash Kopírování Vytváení kopií Bzná údrzba Výmna nádrzky s inkoustem Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev Cistní válecku podávání papíru Cistní podlozky v kazet Pouzití rzných funkcí kopírování Dotisk fotografií z vytistných fotografií Petisk vytistných fotografií Pouzití rzných funkcí Dodatek Právní omezení pouzívání výrobku a pouzívání obraz Skenování Ulození naskenovaných dat do pocítace Pouzití rzných funkcí skenování Rady k pouzívání pístroje Tisk z pocítace Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX) Tisk dokument Tisk webových stránek (Easy-WebPrint EX) Spoustní rzných softwarových aplikací Seznámení s pístrojem Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s pístrojem Stránka 3 z 1089 stránek esení potízí Seznámení s pístrojem V této cásti jsou popsány názvy jednotlivých soucástí pístroje a základní postupy obsluhy, které potebujete znát. Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Jak procházet nabídky na displeji Pouzití ovládacího panelu Výbr nabídek na obrazovce DOM (HOME) Výbr polozky nabídky nebo nastavení Ostatní operace Zacátek stránky Hlavní soucásti Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s pístrojem > Hlavní soucásti Stránka 4 z 1089 stránek esení potízí C001 Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Pohled zepedu (1) Kryt dokument Po jeho otevení mzete polozit originál na sklo skeneru. (2) Oprka papíru Po zvednutí a vyklopení zadní strany mzete vlozit papír do zadní pihrádky. (3) Zadní pihrádka Vlozte fotografický papír nebo obálky, které lze pouzívat v pístroji. Najednou lze vlozit i dva a více list stejného typu a velikosti, pístroj je bude zavádt po jednom. Viz cást Vkládání papíru . (4) Vodítka papíru Vodítka posute tak, aby byla zarovnaná s obma okraji papíru. (5) Ovládací panel Umozuje zmnit nastavení pístroje a ovládat pístroj. Viz cást Ovládací panel. (6) Výstupní pihrádka na papír Automaticky se oteve pi zahájení tisku nebo kopírování a pi vysouvání výtisku. (7) Nástavec výstupní pihrádky Nástavec je mozné otevít, aby podpíral vytistné papíry. Pi tisku nebo kopírování jej otevete. Hlavní soucásti Stránka 5 z 1089 stránek (8) Sklo skeneru (9) Kazeta Sem vlozte originál pro kopírování nebo skenování. Do kazety vlozte bzný papír formátu A4, B5, A5, nebo Letter a vlozte ji do pístroje. [. . . ] Vyberte moznost adit dokumenty do fronty a umoznit tím programm ukoncit rychleji tisk (Spool print documents so program finishes printing faster). Vyberte moznost Zahájit tisk po zaazení poslední stránky (Start printing after last page is spooled). Po dokoncení tisku vyberte na kart Upesnit (Advanced) moznost Zahájit tisk okamzit (Start printing immediately) a vrate se k výchozímu nastavení. Chcete-li tisk zrusit bhem zaazování, klepnte na tlacítko Storno (Cancel). V prbhu tisku lze tiskovou operaci zrusit klepnutím na píkaz Zrusit tisk (Cancel Printing) v okn potvrzení stavu tiskárny. Chcete-li otevít okno potvrzení stavu tiskárny, klepnte na ikonu tiskárny na hlavním panelu. Zacátek stránky Tisk fotografií Stránka 595 z 1089 stránek Prvodce pro pokrocilé uzivatele > Skenování > Skenování z pilozeného aplikacního softwaru > Vyuzití obraz v programu MP Navigator EX > Tisk fotografií S503 Tisk fotografií Fotografie lze tisknout pomocí programu MP Navigator EX nebo pomocí aplikace, která je dodávána se zaízením. Po naskenování a ulození dokument otevete okno Zobr a pouzít (View & Use), ve kterém mzete zvolit zpsob tisku fotografií. Poznámka Informace o skenování obraz do programu MP Navigator EX naleznete v cásti Zacínáme se skenováním . Mzete také vybrat obrazy ulozené na pamové kart nebo v pocítaci. Import obraz ulozených na pamové kart Otevení obraz ulozených v pocítaci Tisk fotografií pomocí aplikace Easy-PhotoPrint EX Pomocí aplikace Easy-PhotoPrint EX lze tisknout naskenované fotografie ve vysoké kvalit nebo rozvrhnout a vytisknout obrazy. 1. V seznamu klepnte na polozku Tisknout fotografii (Print Photo) nebo Tisknout album (Print Album). Spustí se program Easy-PhotoPrint EX. Podrobnosti naleznete v cásti " Tisk z pilozeného aplikacního softwaru ". Poznámka Pokud není program Easy-PhotoPrint EX nainstalován, pouzijte k tisku program MP Navigator EX. Tisk fotografií Tisk fotografií pomocí programu MP Navigator EX Stránka 596 z 1089 stránek 1. Urcete nastavení tisku podle poteby. V zobrazeném dialogovém okn urcete velikost papíru, pocet kopií apod. Klepnte na tlacítko Tisk (Print). Spustí se tisk. Poznámka Chcete-li tisk zrusit bhem zaazování, klepnte na tlacítko Storno (Cancel). V prbhu tisku lze tiskovou operaci zrusit klepnutím na píkaz Zrusit tisk (Cancel Printing) v okn potvrzení stavu tiskárny. Chcete-li otevít okno potvrzení stavu tiskárny, klepnte na ikonu tiskárny na hlavním panelu. Zacátek stránky Odesílání e-mailem Stránka 597 z 1089 stránek Prvodce pro pokrocilé uzivatele > Skenování > Skenování z pilozeného aplikacního softwaru > Vyuzití obraz v programu MP Navigator EX > Odesílání e-mailem S504 Odesílání e-mailem Odeslete naskenované obrazy prostednictvím e-mailu. Dlezité Program MP Navigator EX je kompatibilní s následujícími e-mailovými programy: - Microsoft Outlook - Windows Mail (Windows Vista) - Outlook Express (Windows XP) (Pokud software pro elektronickou postu nepracuje správn, zkontrolujte, zda je v programu povoleno rozhraní MAPI. Postup povolení rozhraní MAPI je popsán v pírucce e-mailového programu. ) Poznámka Pokud není vybrán e-mailový program, pipojte naskenovaný a ulozený obraz k e-mailu rucn. 1. Naskenujte dokumenty do programu MP Navigator EX a ulozte je, potom na obrazovce rezimu procházení otevete okno Zobr a pouzít (View & Use) a vyberte obrazy. Poznámka K e-mailu lze pipojit pouze soubory formátu PDF a JPEG. Informace o skenování obraz do programu MP Navigator EX naleznete v cásti Zacínáme se skenováním. Mzete také vybrat obrazy ulozené na pamové kart nebo v pocítaci. Import obraz ulozených na pamové kart Otevení obraz ulozených v pocítaci 2. Klepnte na polozku Odeslat (Send) a potom v seznamu klepnte na tlacítko Pipojit k e-mailu (Attach to E-mail). Odesílání e-mailem Stránka 598 z 1089 stránek 3. [. . . ] Funkce Mapa sít protokolu LLTD zobrazuje grafické znázornní místní sít. LPR Protokol pro tisk nezávislý na platform pouzívaný v sítích TCP/IP. Nepodporuje obousmrnou komunikaci. M Adresa MAC (MAC Address) Oznacuje se také jako fyzická adresa. Jedinecný a trvalý hardwarový identifikátor, který je síovým zaízením piazen výrobcem. MAC adresy mají délku 48 bit a jsou zapsány jako sestnáctkové císlo rozdlené dvojteckami, nap. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON PIXMA MG6140

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON PIXMA MG6140 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag